అయోధ్యాకాండము - సర్గము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ఏకచత్వారింశః సర్గః |౨-౪౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తస్మింస్తు పురుషవ్యాఘ్రే వినిర్యాతి కృతాఞ్జలౌ |

ఆర్తశబ్దోఽథ సంజజ్ఞే స్త్రీణామంతహ్పుతే తదా |౨-౪౧-౧|

అనాథస్య జనస్య అస్య దుర్బలస్య తపస్వినః |

యో గతిం శరణం చ ఆసీత్ స నాథః క్వ ను గచ్చతి |౨-౪౧-౨|

న క్రుధ్యతి అభిశస్తః అపి క్రోధనీయాని వర్జయన్ |

క్రుద్ధాన్ ప్రసాదయన్ సర్వాన్ సమ దుహ్ఖః క్వ గచ్చతి |౨-౪౧-౩|

కౌసల్యాయాం మహా తేజా యథా మాతరి వర్తతే |

తథా యో వర్తతే అస్మాసు మహాత్మా క్వ ను గచ్చతి |౨-౪౧-౪|

కైకేయ్యా క్లిశ్యమానేన రాజ్ఞా సంచోదితః వనం |

పరిత్రాతా జనస్య అస్య జగతః క్వ ను గచ్చతి |౨-౪౧-౫|

అహో నిశ్చేతనో రాజా జీవ లోకస్య సంప్రియం |

ధర్మ్యం సత్య వ్రతం రామం వన వాసో ప్రవత్స్యతి |౨-౪౧-౬|

ఇతి సర్వా మహిష్యః తా వివత్సాఇవ ధేనవః |

రురుదుః చైవ దుహ్ఖ ఆర్తాః సస్వరం చ విచుక్రుశుః |౨-౪౧-౭|

స తం అంతః పురే ఘోరం ఆర్త శబ్దం మహీ పతిః |

పుత్ర శోక అభిసంతప్తః శ్రుత్వా చ ఆసీత్ సుదుహ్ఖితః |౨-౪౧-౮|

న అగ్ని హోత్రాణి అహూయంత సూర్యః చ అంతర్ అధీయత |

వ్యసృజన్ కవలాన్ నాగా గావో వత్సాన్ న పాయయన్ |౨-౪౧-౯|

వ్యసృజన్ కబలాన్నాగా గావో వత్సాన్న పాయయన్ |

పుత్రం ప్రథమజం లబ్ధ్వా జననీ నాభ్యనందత |౨-౪౧-౧౦|

త్రిశంకుర్ లోహిత అంగః చ బృహస్పతి బుధావ్ అపి |

దారుణాః సోమం అభ్యేత్య గ్రహాః సర్వే వ్యవస్థితాః |౨-౪౧-౧౧|

నక్షత్రాణి గత అర్చీమ్షి గ్రహాః చ గత తేజసః |

విశాఖాః చ సధూమాః చ నభసి ప్రచకాశిరే |౨-౪౧-౧౨|

కాలికానిలవేగేన మహోదధిరివోత్థితః |

రామే వనం ప్రవ్రజితే నగరం ప్రచచాల తత్ |౨-౪౧-౧౩|

దిశః పర్యాకులాః సర్వా స్తిమిరేణేవ సంవృతాః |

న గ్రహో నాపి నక్షత్రం ప్రచకాశే న కించన |౨-౪౧-౧౪|

అకస్మాన్ నాగరః సర్వో జనో దైన్యం ఉపాగమత్ |

ఆహారే వా విహారే వా న కశ్చిత్ అకరోన్ మనః |౨-౪౧-౧౫|

శోకపర్యాయసంతప్తః సతతం దీర్ఘముచ్ఛ్వసన్ |

అయోధ్యాయాం జనః సర్వః శుశోచ జగతీపతిం |౨-౪౧-౧౬|

బాష్ప పర్యాకుల ముఖో రాజ మార్గ గతః జనః |

న హృష్టః లక్ష్యతే కశ్చిత్ సర్వః శోక పరాయణః |౨-౪౧-౧౭|

న వాతి పవనః శీతః న శశీ సౌమ్య దర్శనః |

న సూర్యః తపతే లోకం సర్వం పర్యాకులం జగత్ |౨-౪౧-౧౮|

అనర్థినః సుతాః స్త్రీణాం భర్తారః భ్రాతరః తథా |

సర్వే సర్వం పరిత్యజ్య రామం ఏవ అన్వచింతయన్ |౨-౪౧-౧౯|

యే తు రామస్య సుహృదః సర్వే తే మూఢ చేతసః |

శోక భారేణ చ ఆక్రాంతాః శయనం న జుహుస్ తదా |౨-౪౧-౨౦|

తతః తు అయోధ్యా రహితా మహాత్మనా |

పురందరేణ ఇవ మహీ సపర్వతా |

చచాల ఘోరం భయ భార పీడితా |

సనాగ యోధ అశ్వ గణా ననాద చ |౨-౪౧-౨౧|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకచత్వారింశః సర్గః |౨-౪౧|