అయోధ్యాకాండము - సర్గము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే చతుర్థః సర్గః |౨-౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

గతేష్వథ నృపో భూయః పౌరేషు సహ మంత్రిభిః |

మంత్రయుత్వా తతశ్చక్రే నిశ్చయజ్ఞః స నిశ్చయం |౨-౪-౧|

శ్వ ఏవ పుష్యో భవితా శ్వోఽభిషేచ్యస్తు మే సుతః |

రామో రాజీవతామ్రాక్షో యౌవరాజ్య ఇతి ప్రభుః |౨-౪-౨|

అథాంతర్గృహమాసాద్య రాజా దశరథస్తదా |

సూతమామంత్రయామాస రామం పునరిహానయ |౨-౪-౩|

ప్రతిగృహ్య స తద్వాక్యం సూతః పునరుపాయయౌ |

రామస్య భవనం శీఘ్రం రామమానయితుం పునః |౨-౪-౪|

ద్వాఃస్థైరావేదితం తస్య రామాయాగమనం పునః |

శ్రుత్వైవ చాపి రామస్తం ప్రాప్తం శఙ్కాన్వితోఽభవత్ |౨-౪-౫|

ప్రవేశ్య చైనం త్వరితం రామో వచన మబ్రవీత్ |

యదాగమనకృత్యం తే భూయస్తద్భ్రుహ్యశేషతః |౨-౪-౬|

తమువాచ తతః సూతో రాజా త్వాం ద్రష్టు మిచ్ఛతి |

శ్రుత్వా ప్రమాణమత్ర త్వం గమనాయేతరాయ వా |౨-౪-౭|

ఇతి సూతవచః శ్రుత్వా రామోఽథ త్వరయాన్వితః |

ప్రయయౌ రాజభవనం పునర్ద్రష్టుం నరేశ్వరం |౨-౪-౮|

తం శ్రుత్వా సమనుప్రాప్తం రామం దశరథో నృపః |

ప్రవేశ్యామాస గృహం వివక్షుః ప్రియముత్తమం |౨-౪-౯|

ప్రవిశ్న్నేప చ శ్రీమాన్ రాఘవో భవనం పితుః |

దదర్శ పితరం దూరాత్ ప్రణిపత్య కృతాఞ్జ్లిః |౨-౪-౧౦|

ప్రణమంతం సముత్థాప్య తం పరిష్వజ్య భూమిపః |

ప్రదిశ్య చాస్మై రుచిరమాసనం పునరబ్రవీత్ |౨-౪-౧౧|

రామ వృద్ధోఽస్మి దీర్ఘాయుర్భుక్తా భోగా మయేప్సితాః |

అన్న్వద్భిః క్రతుశ్తైస్తథేష్టం భూరిదక్షిణైః |౨-౪-౧౨|

జాతమిష్టమపత్యం మే త్వమద్యానుపమం భువి |

దత్తమిష్టమధీతం చ మయా పురుషసత్తమ |౨-౪-౧౩|

అనుభూతాని చేష్టాని మయా వీర సుఖాన్యపి |

దేవర్షిపితృవిప్రాణామనృణోఽస్మి తథాత్మనః |౨-౪-౧౪|

న కిఞ్చిన్మ కర్తవ్యం తవాన్యత్రాభిషేచనాత్ |

అతో యుత్త్వామహం బ్రూయాం తన్మే త్వం కర్తుమర్హసి |౨-౪-౧౫|

అద్య ప్రకృతయః సర్వాస్త్వామిచ్ఛంతి నరాధిపం |

అతస్త్వాం యువరాజానమభిషేక్ష్యామి పుత్రక |౨-౪-౧౬|

అపి చాద్యాశుభాన్ రామ స్వప్నే ప్శ్యామి దారుణాన్ |

సనిర్ఘాతా దివోల్కా చ పరతీహ మహాస్వనా |౨-౪-౧౭|

అవష్టబ్ధం చ మే రామ నక్షత్రం దారుణైర్గ్రహైః |

ఆవేదయంతి దైవజ్ఞావః సూర్యాఙ్గారకరాహుభిః |౨-౪-౧౮|

ప్రాయేణ హి నిమిత్తానామీదృశానాం సముద్భవే |

రాజా హి మృత్యుమాప్నోతి ఘోరం వాపదమృచ్ఛతి |౨-౪-౧౯|

తద్యావదేవ మే చేతో న విముఞ్చతి రాఘవ |

తావదేవాభిషిఞ్చస్వ చలా హి ప్రాణినాం మతిః |౨-౪-౨౦|

అద్య చంద్రోభ్యుపగతః పుష్యాత్పూర్వం పునర్వసూ |

శ్వః పుష్యయోగం నియతం వక్ష్యంతే దైవచింతకాః |౨-౪-౨౧|

తతః పుష్యేఽభిషిఞ్చస్వ మనస్త్వరయతీవ మాం |

శ్వస్త్వాహమభిషేక్ష్యామి యౌవరాజ్యే పరంతప |౨-౪-౨౨|

తస్మాత్త్వయాదప్రభృతి నిశేయం నియతాత్మనా |

సహ వధ్వోపవస్తవ్యా దర్భప్రస్తరశాయినా |౨-౪-౨౩|

సుహృదశ్చాప్రమత్తాస్త్వాం రక్షంత్వద్య సమంతతః |

భవంతి బహువిఘ్నాని కార్యాణ్యేవంవిధాని హి |౨-౪-౨౪|

విప్రోషితశ్చ భరతో యావదేవ పురాదితః |

తావదేవాభిషేకస్తే ప్రాప్తకాలో మతో మమ |౨-౪-౨౫|

కామం ఖలు సతాం వృత్తే భ్రాతా తే భరతః స్థితః |

జ్యేష్ఠనువర్తీ ధర్మాత్మా సానుక్రోశో జితేంద్రియః |౨-౪-౨౬|

కింతు చిత్తం మనుష్యాణామనిత్యమితి మే మతిః |

సతాం చ ధర్మనిత్యానాం కృతశోభి చ రాఘవ |౨-౪-౨౭|

ఇత్యుక్తః సోఓఽభ్యనుజ్ఞాతః శ్వోభావిన్యభిషేచనే |

వ్రజేతి రామః పితరమభివాద్యాభ్యయాద్గృహం |౨-౪-౨౮|

ప్రవిశ్య చాత్మనో వేశ్మ రాజ్ఞోద్ధిష్టేఽభిషేచనే |

తత్క్షణేన చ నిర్గమ్య మాతురంతఃపురం యయౌ |౨-౪-౨౯|

తత్ర తాం ప్రవణామేవ మాతరం క్షౌమవాసినీం |

వాగ్యతాం దేవతాగారే దదర్శాయాచతీం శ్రియం |౨-౪-౩౦|

ప్రాగేవ చాగతా తత్ర సుమిత్రా లక్ష్మణ స్తదా |

సీతా చానాయితా శ్రుత్వా ప్రియం రామాభిషేచనం |౨-౪-౩౧|

తస్మిన్ కాలే హి కౌసల్యా తస్థావామీలితేక్షణా |

సుమిత్రయాన్వాస్యమానా సీతయా లక్ష్మణేన చ |౨-౪-౩౨|

శ్రుత్వా పుష్యేణ పుత్రస్య యౌవరాజ్యాభిషేచనం |

ప్రాణాయామేన పురుషం ధ్యాయమానా జనార్దనం |౨-౪-౩౩|

తథా సనియమామేవ సోఽభిగమ్యాభివాద్య చ |

ఉవాచ వచనం రామో హర్ష్యంస్తామిదం తదా |౨-౪-౩౪|

అంబ పిత్రా నియుక్తోఽస్మి ప్రజాపాలనకర్మణి |

భవితా శ్వోఽభిషేకో మే యథా మి శాసనం పితుః |౨-౪-౩౫|

సీతయా ప్యుపవస్తవ్యా రజనీయం మయా సహ |

ఏవమృత్విగుపాధ్యాయైస్సహ మాముక్తవాన్ పితా |౨-౪-౩౬|

యాని యాన్యత్ర యోగ్యాని శ్వో భావిన్యభిషేచనే |

తాని మే మఙ్గళాన్యద్య వైదేహ్యాశ్చైవ కారయ |౨-౪-౩౭|

ఏతచ్ఛ్రుత్వా తు కౌసల్యా చిరకాలాభికాఙ్క్షితం |

హర్ష్బాష్పకలం వాక్యమిదం రామ మభాషత |౨-౪-౩౮|

వత్స రామ చిరం జీవ హతాస్తే పరిపంథినః |

జ్ఞాతీన్మే త్వం శ్రియాయుక్తః సుమిత్రాయాశ్చ నందయ |౨-౪-౩౯|

కల్యాణే బత ంక్షత్రే మయి జాతోఽసి పుత్రక |

యేన త్వయా దశరథో గుణైరారాధితః పితా |౨-౪-౪౦|

అమోఘం బత మే క్షాంతం పురుషే పుష్కరేక్షణే |

యేయమిక్ష్వాకురాజ్యశ్రీః పుత్ర త్వాం సంశ్రయిష్యతి |౨-౪-౪౧|

ఇత్యేవముక్తో మాత్రేదం రామో భ్రాతరమబ్రవీత్ |

ప్రాఞ్జలిం ప్రహ్వమాసీనమభివీఖ్స్య స్మయన్నివ |౨-౪-౪౨|

లక్ష్మణేమాం మాయా సార్ధం ప్రశాధి త్వం వసుంధరాం |

ద్వితీయం మేఽంతరాత్మానం త్వామియం శ్రీరుపస్థితా |౨-౪-౪౩|

సౌమిత్రే భుఙ్క్ష్వ భోగాం స్త్వమిష్టాన్ రాజ్యఫలాని చ |

జీవితం చ హి రాజ్యం చ త్వదర్థమభికామయే |౨-౪-౪౪|

ఇత్యుక్త్వా లక్ష్మణం రామో మాతరావభివాద్య చ |

అభ్యనుజ్ఞాప్య సీతాం చ జగామ స్వం నివేశ్నం |౨-౪-౪౫|

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే చతుర్థః సర్గః

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే చతుర్థః సర్గః |౨-౪|