అయోధ్యాకాండము - సర్గము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే అష్టాత్రింశః సర్గః |౨-౩౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తస్యాం చీరం వసానాయాం నాథవత్యాం అనాథవత్ |

ప్రచుక్రోశ జనః సర్వో ధిగ్ త్వాం దశరథం తు ఇతి |౨-౩౮-౧|

తేన తత్ర ప్రణాదేన దుఃఖితస్స మహీపతిః |

చిచ్ఛేద జీవితే శ్రద్ధాం ధర్మే యశసి చాత్మనః |౨-౩౮-౨|

స నిహ్శ్వస్య ఉష్ణం ఐక్ష్వాకః తాం భార్యాం ఇదం అబ్రవీత్ |

కైకేయి కుశ చీరేణ న సీతా గంతుం అర్హతి |౨-౩౮-౩|

సుకుమారీ చ బాలా చ సతతం చ సుఖోచితా |

నేయం వనస్య యోగ్యేతి సత్యమాహ గురుర్మమ |౨-౩౮-౪|

ఇయం హి కశ్యాపకరోతి కించి |

త్తపస్వినీ రాజవరస్య కన్యా |

యా చీరమాసాద్య జనస్య మధ్యే |

స్థితా విసంజ్ఞా శ్రమణీవ కాచిత్ |౨-౩౮-౫|

చీరాణ్యసాస్యా జనకస్య కన్యా |

నేయం ప్రతిజ్ఞా మమ దత్తపూర్వా |

యథాసుఖం గచ్ఛతు రాజపుత్రీ |

వనం సంగ్రా సహ సర్వర్త్నైః |౨-౩౮-౬|

అజీవనార్హేణ మయా నృశంసా |

కృతా ప్రతిజ్ఞా నియమేన తావత్ |

త్వయా హి బాల్యాత్ ప్రతిపన్నమేతత్ |

త్న్మాం దహేద్ వేణుమివాత్మపుష్పం |౨-౩౮-౭|

రామేణ యది తే పా పే కించిత్కృతమశోభనం |

అపకారః క ఇహ తే వైదేహ్యా దర్శితోఽధమే |౨-౩౮-౮|

మృగీవోత్ఫుల్లనయనా మృదుశీలా తపస్వినీ |

అపకారం కమిహ తే కరోతి జనకాత్మజా |౨-౩౮-౯|

నను పర్యాప్తం ఏతత్ తే పాపే రామ వివాసనం |

కిం ఏభిః కృపణైః భూయః పాతకైః అపి తే కృతైః |౨-౩౮-౧౦|

ప్రతిజ్ఞాతం మయా తావత్ త్వయోక్తం దేవి శృణ్వతా |

రామం యదభిషేకాయ త్వమిహాత మబ్రవీః |౨-౩౮-౧౧|

తత్త్వేతత్సమతిక్రమ్య నిరయం గంతుమిచ్ఛసి |

మైథిలీమపి యా హి త్వ మీక్షసే చీరవాసినీం |౨-౩౮-౧౨|

ఇతీవ రాజా విలపన్మహాత్మా |

శోకస్య నాంతం స దదర్శ కించిత్ |

భృశాతురత్వాచ్చ పపాత భూమౌ |

తేనైవ పుత్రవ్యసనేన మగ్నః |౨-౩౮-౧౩|

ఏవం బ్రువంతం పితరం రామః సంప్రస్థితః వనం |

అవాక్ శిరసం ఆసీనం ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |౨-౩౮-౧౪|

ఇయం ధార్మిక కౌసల్యా మమ మాతా యశస్వినీ |

వృద్ధా చ అక్షుద్ర శీలా చ న చ త్వాం దేవ గర్హితే |౨-౩౮-౧౫|

మయా విహీనాం వరద ప్రపన్నాం శోక సాగరం |

అదృష్ట పూర్వ వ్యసనాం భూయః సమ్మంతుం అర్హసి |౨-౩౮-౧౬|

పుత్రశోకం యథా నర్చేత్త్వయా పూజ్యేన పూజితా |

మాం హి సంచింతయంతీ సా త్వయి జీవేత్ తపస్వినీ |౨-౩౮-౧౭|

ఇమాం మహా ఇంద్ర ఉపమ జాత గర్భినీం |

తథా విధాతుం జనమీం మమ అర్హసి |

యథా వనస్థే మయి శోక కర్శితా |

న జీవితం న్యస్య యమ క్షయం వ్రజేత్ |౨-౩౮-౧౮|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే అష్టాత్రింశః సర్గః |౨-౩౮|