అయోధ్యాకాండము - సర్గము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే పఞ్చత్రింశః సర్గః |౨-౩౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతో నిర్ధూయ సహసా శిరో నిఃశ్వస్వ చాసకృత్ |

పాణౌ పాణిం వినిష్పిష్య దంతాన్ కటకటాయ్య చ |౨-౩౫-౧|

లోచనే కోపసమ్రక్తే వర్ణం పూర్వోచితం జహత్ |

కోపాభిభూతః సహసా సంతాపమశుభం గతః |౨-౩౫-౨|

మనః సమీక్షమాణశ్చ సూతో దశరథస్య సః |

కంపయన్నివ కైకేయ్యా హృదయం వాక్ఛరైశ్శితైః |౨-౩౫-౩|

వాక్యవజ్రైరనుపమైర్నిర్భిందన్నివ చాశుగైః |

కైకేయ్యా సర్వమర్మాణి సుమంత్రః ప్రత్యభాషత |౨-౩౫-౪|

యశ్యాస్తవ పతిస్త్యక్తోరాజా దశరథః స్వయం |

భర్తా సర్వస్య జగతః స్థావరస్య చరశ్య చ |౨-౩౫-౫|

న హ్యకార్యతమం కించిత్ తవ దేవీహ విద్యతే |

పతిఘ్నీం త్వామహం మన్యే కులఘ్నీమపి చాంతతః |౨-౩౫-౬|

యన్మ హేంద్రమివాజయ్యం దుష్ప్రకంప్యమివాచలం |

మహోదధిమివాక్షోభ్యం సంతాపయసి కర్మభిః |౨-౩౫-౭|

మావమంస్థా దశరథం భర్తారం వరదం పతిం |

భర్తురిచ్ఛా హి నారీణాంపుత్రకోట్యా విశిష్యతే |౨-౩౫-౮|

యథావయో హి రాజ్యాని ప్రాప్నువంతి నృపక్షయే |

ఇక్ష్వాకుకులనాథేఽస్మింస్తల్లోపయితుమిచ్ఛసి |౨-౩౫-౯|

రాజా భవతు తే పుత్రో భరతశ్శాస్తు మేదినీం |

వయం తత్ర గమిష్యామో రామో యత్ర గమిష్యతి |౨-౩౫-౧౦|

న హి తే విషయే కశ్చిద్బ్రాహ్మణో వస్తుమర్హతి |

తాదృశం త్వమమర్యాదమద్య కర్మ చికీర్షసి |౨-౩౫-౧౧|

నూనం సర్వే గమిష్యామో మార్గం రామనిషేవితం |

త్యక్తాయా బాంధవైః సర్వైర్బ్రాహ్మణైః సాధుభిః సదా |౨-౩౫-౧౨|

కా ప్రీతీ రాజ్యలాభేన తవ దేవి భవిష్యతి |

తాదృశం త్వమమర్యాదం కర్మ కర్తుం చికీర్షసి |౨-౩౫-౧౩|

ఆశ్చర్యమివ పశ్యామి యస్యాస్తే వృత్తమీదృశం |

ఆచరంత్యా న విదృతా సద్యో భవతి మేదినీ |౨-౩౫-౧౪|

మహాబ్రహ్మర్షిసృష్టా వా జ్వలంతో భీమదర్శనా |

ధిగ్వాగ్దణ్డణా న హింసంతి రామప్రవ్రాజనే స్థితాం |౨-౩౫-౧౫|

ఆమ్రం చిత్వా కుఠారేన నింబం పరిచరేత్తు యః |

యశ్చేనం పయసా సిఞ్చేన్నైవాస్య మధురో భవేత్ |౨-౩౫-౧౬|

అభిజాత్యం హి తే మన్యే యథా మాతుస్తథైవ చ |

న హి నింబాత్స్రవేత్క్షౌద్రం లోకే నిగదితం వచః |౨-౩౫-౧౭|

తవ మాతురసద్గ్రాహం విద్మః పూర్వం యథాశ్రుతం |

పితుస్తే వరదః కశ్చిద్దదౌ వరమనుత్తమం |౨-౩౫-౧౮|

సర్వభూతరుతం తస్మాత్సంజజ్ఞే వసుధాధిపః |

తేన తిర్యగ్గతానాం చ భూతానాం విదితం వచః |౨-౩౫-౧౯|

తతో జృంభస్య శయనే విరుతాద్భూరివర్చసా |

పితుస్తే విదితో భావః స తత్ర బహుధాఽహసత్ |౨-౩౫-౨౦|

తత్ర తే జననీ క్రుద్ధా మృత్యుపాశమభీప్సతీ |

హాసం తే నృపతే సౌమ్య జిజ్ఞాసామీతి భాబ్రవీత్ |౨-౩౫-౨౧|

నృపశ్చోవాచ తాం దేవీం దేవి శంసామి తే యది |

తతో మే మరణం సద్యో భవిష్యతి న సంశయః |౨-౩౫-౨౨|

మాతా తే పితరం దేవి తతహ్ కేకయమబ్రవీత్ |

శంస మే జీవ వా మా వా న మామపహసిష్యసి |౨-౩౫-౨౩|

ప్రియయా చ తథోక్తః సన్ కేకయః పృథీవీపతిః |

తస్మై తం వరదాయార్థం కథయామాస తత్త్వతః |౨-౩౫-౨౪|

తతః స వరదహ్ సాధు రాజానం ప్రత్యభాషత |

మ్రియతాం ధ్వంసతాం వేయం మా కృథాస్త్వం మహీపతే |౨-౩౫-౨౫|

స తచ్ఛ్రుత్వా వచస్తస్య ప్రసన్నమనసో నృపః |

మాతరం తే నిరస్యాశు విజహార కుబేరవత్ |౨-౩౫-౨౬|

తథా త్వమపి రాజానం దుర్జనాచరితే పథి |

అసద్గ్రాహమిమం మోహాత్కురుషే పాపదర్శిని |౨-౩౫-౨౭|

సత్యశ్చాద్య ప్రవాదోఽయం లౌకికః ప్రతిభాతి మా |

పిత్ఋ్ఊన్ సమనుజాయంతే నరా మాతరమఙ్గనాః |౨-౩౫-౨౮|

నైవం భవ ఘృహాణేదం యదాహ వసుధాధిపః |

భర్తురిచ్చాముపాస్వేహ జనస్యాస్య గతిర్భవ |౨-౩౫-౨౯|

మా త్వం ప్రోత్సాహితా పాపైర్దేవరాజసమప్రభం |

భర్తారం లోకభర్తారమసద్ధర్మముపాదధాః |౨-౩౫-౩౦|

న హి మిథ్యా ప్రతిజ్ఞాతం కరిష్యతి తవానఘః |

శ్రీమాందశరథో రాజా దేవి రాజీవలోచనః |౨-౩౫-౩౧|

జ్యేష్ఠో వదాన్యః కర్మణ్యః స్వధర్మపరిరక్షితా |

రక్షితా జీవలోకస్య బలీ రామోఽభిషిచ్యతాం |౨-౩౫-౩౨|

పరివాదో హి తే దేవి మహాన్లోకే చరిష్యతి |

యది రామో వనం యాతి విహాయ పితరం నృపం |౨-౩౫-౩౩|

స రాజ్యం రాఘవః పాతు భవత్వం విగతజ్వరా |

న హి తే రాఘవాదన్యః క్షమః పురవరే వసేత్ |౨-౩౫-౩౪|

రామే హి యౌవరాజ్యస్థే రాజా దశరథో వనం |

ప్రవేక్ష్యతి మహేష్వాసః పూర్వవృత్తమనుస్మరన్ |౨-౩౫-౩౫|

ఇతి సాన్వైశ్చ తీక్ష్ణై కైకేయీం రాజసంసది |

సువంత్రః క్షోభయామాస భూయ ఏవ కృతాఞ్జలిః |౨-౩౫-౩౬|

నైవసాక్షుభ్యతే దేవీ న చ స్మ పరిదూయతే |

న చాస్యా ముఖవర్ణస్య విక్రియా లక్ష్యతే తదా |౨-౩౫-౩౭|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే పఞ్చత్రింశః సర్గః |౨-౩౫|