అయోధ్యాకాండము - సర్గము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ద్వాత్రింశః సర్గః |౨-౩౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతః శాసనం ఆజ్ఞాయ భ్రాతుః శుభతరం ప్రియం |

గత్వా స ప్రవివేశ ఆశు సుయజ్ఞస్య నివేశనం |౨-౩౨-౧|

తం విప్రం అగ్ని అగారస్థం వందిత్వా లక్ష్మణో అబ్రవీత్ |

సఖే అభ్యాగచ్చ పశ్య త్వం వేశ్మ దుష్కర కారిణః |౨-౩౨-౨|

తతః సంధ్యాం ఉపాస్య ఆశు గత్వా సౌమిత్రిణా సహ |

జుష్టం తత్ ప్రావిశల్ లక్ష్మ్యా రమ్యం రామ నివేశనం |౨-౩౨-౩|

తం ఆగతం వేదవిదం ప్రాంజలిః సీతయా సహ |

సుయజ్ఞం అభిచక్రామ రాఘవో అగ్నిం ఇవ అర్చితం |౨-౩౨-౪|

జాత రూపమయైః ముఖ్యైః అంగదైః కుణ్డలైః శుభైః |

సహేమ సూత్రైః మణిభిః కేయూరైః వలయైః అపి |౨-౩౨-౫|

అన్యైః చ రత్నైః బహుభిః కాకుత్స్థః ప్రత్యపూజయత్ |

సుయజ్ఞం స తదా ఉవాచ రామః సీతా ప్రచోదితః |౨-౩౨-౬|

హారం చ హేమ సూత్రం చ భార్యాయై సౌమ్య హారయ |

రశనాం చ అధునా సీతా దాతుం ఇచ్చతి తే సఖే |౨-౩౨-౭|

అఙ్గదాని విచిత్రాణి కేయూరాణి శుభాని చ |

పర్యంకం అగ్ర్య ఆస్తరణం నానా రత్న విభూషితం |౨-౩౨-౮|

పర్యఙ్కమగ్ర్యాస్తరణం నానారత్నవిభూషితం |

తం అపి ఇచ్చతి వైదేహీ ప్రతిష్ఠాపయితుం త్వయి |౨-౩౨-౯|

నాగః శత్రుం జయో నామ మాతులో యం దదౌ మమ |

తం తే గజ సహస్రేణ దదామి ద్విజ పుంగవ |౨-౩౨-౧౦|

ఇతి ఉక్తః స హి రామేణ సుయజ్ఞః ప్రతిగృహ్య తత్ |

రామ లక్ష్మణ సీతానాం ప్రయుయోజ ఆశిషః శివాః |౨-౩౨-౧౧|

అథ భ్రాతరం అవ్యగ్రం ప్రియం రామః ప్రియం వదః |

సౌమిత్రిం తం ఉవాచ ఇదం బ్రహ్మా ఇవ త్రిదశ ఈశ్వరం |౨-౩౨-౧౨|

అగస్త్యం కౌశికం చైవ తావ్ ఉభౌ బ్రాహ్మణ ఉత్తమౌ |

అర్చయ ఆహూయ సౌమిత్రే రత్నైః సస్యం ఇవ అంబుభిః |౨-౩౨-౧౩|

తర్పయస్వ మహాబాహో గోసహసరైశ్చ మానద |

సువర్ణై రజతైశ్చైవ మణిభిశ్చ మహాధనైః |౨-౩౨-౧౪|

కౌసల్యాం చ యాశీర్భిర్ భక్తః పర్యుపతిష్ఠతి |

ఆచార్యః తైత్తిరీయాణాం అభిరూపః చ వేదవిత్ |౨-౩౨-౧౫|

తస్య యానం చ దాసీః చ సౌమిత్రే సంప్రదాపయ |

కౌశేయాని చ వస్త్రాణి యావత్ తుష్యతి స ద్విజః |౨-౩౨-౧౬|

సూతః చిత్ర రథః చ ఆర్యః సచివః సుచిర ఉషితః |

తోషయ ఏనం మహా అర్హైః చ రత్నైః వస్త్రైః ధనైఅః తథా |౨-౩౨-౧౭|

పశుకాభికఛ సర్వాభిర్గవాం దశశతేన చ |

యే చేమే కథకాలాపా బహవో దణ్డమాణవాః |౨-౩౨-౧౮|

నిత్యస్వాధ్యాయశీలత్వాన్నాన్యత్కుర్వంతి కించన |

అలసాః స్వాదుకామాశ్చ మహతాం చాపి సమ్మతాః |౨-౩౨-౧౯|

శాలి వాహ సహస్రం చ ద్వే శతే భద్రకాంస్ తథా |

వ్యంజన అర్థం చ సౌమిత్రే గో సహస్రం ఉపాకురు |౨-౩౨-౨౦|

మేఖలీనాం మహాసఘః కౌసల్యాం సముపస్థితః |

తేషాం సహస్రం సౌమిత్రే ప్రత్యేకం సంప్రదాపయ |౨-౩౨-౨౧|

అంబా యథా చ సా నందేత్కౌసల్యా మమ దక్షిణాం |

తథా ద్విజాతీం స్తాన్సర్వాన్ లక్ష్మణార్చ |౨-౩౨-౨౨|

తతః స పురుష వ్యాఘ్రః తత్ ధనం లక్ష్మణః స్వయం |

యథా ఉక్తం బ్రాహ్మణ ఇంద్రాణాం అదదాత్ ధనదో యథా |౨-౩౨-౨౩|

అథ అబ్రవీద్ బాష్ప కలాంస్ తిష్ఠతః చ ఉపజీవినః |

సంప్రదాయ బహు ద్రవ్యం ఏకైకస్య ఉపజీవినః |౨-౩౨-౨౪|

లక్ష్మణస్య చ యద్ వేశ్మ గృహం చ యద్ ఇదం మమ |

అశూన్యం కార్యం ఏకైకం యావద్ ఆగమనం మమ |౨-౩౨-౨౫|

ఇతి ఉక్త్వా దుహ్ఖితం సర్వం జనం తం ఉపజీవినం |

ఉవాచ ఇదం ధన ధ్యక్షం ధనం ఆనీయతాం ఇతి |౨-౩౨-౨౬|

తతః అస్య ధనం ఆజహ్రుః సర్వం ఏవ ఉపజీవినః |

స రాశిః సుమహాంస్తత్ర దర్శనీయో హ్యదృశ్యత |౨-౩౨-౨౭|

తతః స పురుష వ్యాఘ్రః తత్ ధనం సహ లక్ష్మణః |

ద్విజేభ్యో బాల వృద్ధేభ్యః కృపణేభ్యో అభ్యదాపయత్ |౨-౩౨-౨౮|

తత్ర ఆసీత్ పింగలో గార్గ్యః త్రిజటః నామ వై ద్విజః |

క్షతవృత్తిర్వనే నిత్యం ఫాలకుద్దాలలాఙ్గలీ |౨-౩౨-౨౯|

తం వృద్ధం తరుణీ భార్యా బాలానాదాయ దారకాన్ |

అబ్రవీద్బాహ్మణం వాక్యం దారిద్ర్యేణాభిపీడితా |౨-౩౨-౩౦|

అపాస్య ఫాలం కుద్దాలం కురుష్వ వచనం మమం |

రామం దర్శయ ధర్మజ్‌ఝ్నం యది కించిదవాప్స్యసి |౨-౩౨-౩౧|

స భార్యావచనం శ్రుత్వా శాటీమాచ్ఛాద్య దుశ్ఛదాం |

స ప్రతిష్ఠత పంథానం యత్ర రామనివేశనం |౨-౩౨-౩౨|

భృగ్వఙ్గిరసమం దీప్త్యా త్రిజటం జనసంసది |

ఆ పంచమాయాః కక్ష్యాయా న ఏనం కశ్చిత్ అవారయత్ |౨-౩౨-౩౩|

స రాజ పుత్రం ఆసాద్య త్రిజటః వాక్యం అబ్రవీత్ |

నిర్ధనో బహు పుత్రః అస్మి రాజ పుత్ర మహా యశః |

క్షతవృత్తిర్వనే నిత్యం ప్రత్యవేక్షస్వ మామితి |౨-౩౨-౩౪|

తమువాచ తతో రామః పరిహాససమన్వితం |

గవాం సహస్రమప్యేకం న చ విశ్రాణితం మయా |

పరిక్షిపసి దణ్డేన యావత్తావదవాప్య్ససి |౨-౩౨-౩౫|

స శాటీం త్వరితః కట్యాం సంబ్రాంతః పరివేష్ట్య తాం |

ఆవిద్ధ్య దణ్డం చిక్షేప సర్వప్రాణేన వేగితః |౨-౩౨-౩౬|

స తీర్త్వా సరయూపారం దణ్డస్తస్య కరాచ్చ్యుతః |

గోవ్రజే బహుసాహాస్రే పపాతోక్షణసన్నిధౌ |౨-౩౨-౩౭|

తం పరిష్వజ్య ధర్మాత్మా ఆతస్మాత్సరయూతటాత్ |

ఆనయామాస తా గోపైస్త్రిజటాయాశ్రమం ప్రతి |౨-౩౨-౩౮|

ఉవాచ చ తతో రామస్తం గార్గ్యమభిసాంత్వయన్ |

మన్యుర్న ఖలు కర్తవ్యః పరిహాసో హ్యయం మమ |౨-౩౨-౩౯|

ఇదం హి తేజస్తవ యద్ధురత్యయం |

తదేవ జిజ్ఞాసితు మిచ్ఛతా మయా |

ఇమం భవానర్థమభిప్రచోదితో |

వృణీష్వ కించేదపరం వ్యవస్యతి |౨-౩౨-౪౦|

బ్రవీమి సత్యేన న తేఽస్తి యంత్రణా |

ధనం హి యద్యన్మమ విప్రకారణాత్ |

భవత్సు సమ్యక్ర్పతిపాదనేన త |

న్మయార్జితం ప్రీతియశ్స్కరం భవేత్ |౨-౩౨-౪౧|

తత స్సభార్య స్త్రిజటో మహాముని |

ర్గవామనీకం ప్రతిగృహ్య మోదితః |

యశోబలప్రీతిసుఖోపబృమ్హణీ |

స్తదాశిషః ప్రత్యవదన్మహాత్మనః |౨-౩౨-౪౨|

స చాపి రామః ప్రతిపూర్ణమానసో |

మహద్ధనం ధర్మబలైరుపార్జితం |

నియోజయామాస సుహృజ్జనేఽచిరా |

ద్యథార్హసమ్మానవచఃప్రచోదితః |౨-౩౨-౪౩|

ద్విజః సుహృద్భృత్యజనోఽథవా తదా |

దరిద్రభిక్షాచరణశ్చ యోఽభవత్ |

న తత్ర కశ్చిన్న బభూవ తర్పితో |

యథార్హ సమ్మానన దాన సంబ్రమైః |౨-౩౨-౪౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ద్వాత్రింశః సర్గః |౨-౩౨|