అయోధ్యాకాండము - సర్గము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ఏకోనత్రింశః సర్గః |౨-౨౯|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏతత్ తు వచనం శ్రుత్వా సీతా రామస్య దుహ్ఖితా |

ప్రసక్త అశ్రు ముఖీ మందం ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |౨-౨౯-౧|

యే త్వయా కీర్తితా దోషా వనే వస్తవ్యతాం ప్రతి |

గుణాన్ ఇతి ఏవ తాన్ విద్ధి తవ స్నేహ పురః కృతాన్ |౨-౨౯-౨|

మృగాః సిమ్హా గజాశ్చైవ శార్దూలాః శరభాస్తథా |

పక్షిణః సృమరాశ్చైవ యే చాన్యే వనచారిణః |౨-౨౯-౩|

అదృష్టపూర్వరూపత్వాత్సర్వే తే తవ రాఘవ |

రూపం దృష్ట్వాపసర్పేయుర్భయే సర్వే హి బిభ్యతి |౨-౨౯-౪|

త్వయా చ సహ గంతవ్యం మయా గురు జన ఆజ్ఞయా |

త్వద్ వియోగేన మే రామ త్యక్తవ్యం ఇహ జీవితం |౨-౨౯-౫|

న చ మాం త్వత్ సమీపస్థం అపి శక్నోతి రాఘవ |

సురాణాం ఈశ్వరః శక్రః ప్రధర్షయితుం ఓజసా |౨-౨౯-౬|

పతి హీనా తు యా నారీ న సా శక్ష్యతి జీవితుం |

కామం ఏవం విధం రామ త్వయా మమ విదర్శితం |౨-౨౯-౭|

అథ చ అపి మహా ప్రాజ్ఞ బ్రాహ్మణానాం మయా శ్రుతం |

పురా పితృ గృహే సత్యం వస్తవ్యం కిల మే వనే |౨-౨౯-౮|

లక్షణిభ్యో ద్విజాతిభ్యః శ్రుత్వా అహం వచనం గృహే |

వన వాస కృత ఉత్సాహా నిత్యం ఏవ మహా బల |౨-౨౯-౯|

ఆదేశో వన వాసస్య ప్రాప్తవ్యః స మయా కిల |

సా త్వయా సహ తత్ర అహం యాస్యామి ప్రియ న అన్యథా |౨-౨౯-౧౦|

కృత ఆదేశా భవిష్యామి గమిష్యామి సహ త్వయా |

కాలః చ అయం సముత్పన్నః సత్య వాగ్ భవతు ద్విజః |౨-౨౯-౧౧|

వన వాసే హి జానామి దుహ్ఖాని బహుధా కిల |

ప్రాప్యంతే నియతం వీర పురుషైః అకృత ఆత్మభిః |౨-౨౯-౧౨|

కన్యయా చ పితుర్ గేహే వన వాసః శ్రుతః మయా

భిక్షిణ్యాః సాధు వృత్తాయా మమ మాతుర్ ఇహ అగ్రతః |౨-౨౯-౧౩|

ప్రసాదితః చ వై పూర్వం త్వం వై బహు విధం ప్రభో |

గమనం వన వాసస్య కాంక్షితం హి సహ త్వయా |౨-౨౯-౧౪|

కృత క్షణా అహం భద్రం తే గమనం ప్రతి రాఘవ |

వన వాసస్య శూరస్య చర్యా హి మమ రోచతే |౨-౨౯-౧౫|

శుద్ధ ఆత్మన్ ప్రేమ భావాద్ద్ హి భవిష్యామి వికల్మషా |

భర్తారం అనుగచ్చంతీ భర్తా హి మమ దైవతం |౨-౨౯-౧౬|

ప్రేత్య భావే అపి కల్యాణః సంగమః మే సహ త్వయా |

శ్రుతిర్ హి శ్రూయతే పుణ్యా బ్రాహ్మణానాం యశస్వినాం |౨-౨౯-౧౭|

ఇహ లోకే చ పితృభిర్ యా స్త్రీ యస్య మహా మతే |

అద్భిర్ దత్తా స్వధర్మేణ ప్రేత్య భావే అపి తస్య సా |౨-౨౯-౧౮|

ఏవం అస్మాత్ స్వకాం నారీం సువృత్తాం హి పతి వ్రతాం |

న అభిరోచయసే నేతుం త్వం మాం కేన ఇహ హేతునా |౨-౨౯-౧౯|

భక్తాం పతి వ్రతాం దీనాం మాం సమాం సుఖ దుహ్ఖయోహ్ |

నేతుం అర్హసి కాకుత్స్థ సమాన సుఖ దుహ్ఖినీం |౨-౨౯-౨౦|

యది మాం దుహ్ఖితాం ఏవం వనం నేతుం న చ ఇచ్చసి |

విషం అగ్నిం జలం వా అహం ఆస్థాస్యే మృత్యు కారణాత్ |౨-౨౯-౨౧|

ఏవం బహు విధం తం సా యాచతే గమనం ప్రతి |

న అనుమేనే మహా బాహుస్ తాం నేతుం విజనం వనం |౨-౨౯-౨౨|

ఏవం ఉక్తా తు సా చింతాం మైథిలీ సముపాగతా |

స్నాపయంతీ ఇవ గాం ఉష్ణైః అశ్రుభిర్ నయన చ్యుతైః |౨-౨౯-౨౩|

చింతయంతీం తథా తాం తు నివర్తయితుం ఆత్మవాన్ |

తామ్రోష్ఠీం స తదా సీతాం కాకుత్స్థో బహ్వ్ అసాంత్వయత్ |౨-౨౯-౨౪|


ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకోనత్రింశః సర్గః |౨-౨౯|