అయోధ్యాకాండము - సర్గము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే అష్టావింశః సర్గః |౨-౨౮|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

సాఎవం బ్రువతీం సీతాం ధర్మజ్ఞో ధర్మ వత్సలః |

నివర్తన అర్థే ధర్మ ఆత్మా వాక్యం ఏతత్ ఉవాచ హ |౨-౨౮-౧|

సాంత్వయిత్వా పునస్తాం తు బాష్పదూషితలోచనాం |

నివర్తనార్థే ధర్మాత్మా వాక్యమేతదువాచ హ |౨-౨౮-౨|

సీతే మహా కులీనా అసి ధర్మే చ నిరతా సదా |

ఇహ ఆచర స్వధర్మం త్వం మా యథా మనసః సుఖం |౨-౨౮-౩|

సీతే యథా త్వాం వక్ష్యామి తథా కార్యం త్వయా అబలే |

వనే దోషా హి బహవో వదతః తాన్ నిబోధ మే |౨-౨౮-౪|

సీతే విముచ్యతాం ఏషా వన వాస కృతా మతిః |

బహు దోషం హి కాంతారం వనం ఇతి అభిధీయతే |౨-౨౮-౫|

హిత బుద్ధ్యా ఖలు వచో మయా ఏతత్ అభిధీయతే |

సదా సుఖం న జానామి దుహ్ఖం ఏవ సదా వనం |౨-౨౮-౬|

గిరి నిర్ఝర సంభూతా గిరి కందర వాసినాం |

సిమ్హానాం నినదా దుహ్ఖాః శ్రోతుం దుహ్ఖం అతః వనం |౨-౨౮-౭|

క్రీడమానాశ్చ విస్రబ్ధా మత్తాహ్ శూన్యే మహామృగాః |

దృష్ట్వా సమభివర్తంతే సీతే దుఃఖమతో వనం |౨-౨౮-౮|

సగ్రాహాః సరితశ్చైవ పఙ్కవత్యశ్చ దుస్తరాః |

మత్తైరపి గజైర్నిత్యమతో దుఃఖతరం వనం |౨-౨౮-౯|

లతాకణ్టకసంపూర్ణాః కృకవాకూపనాదితాః |

నిరపాశ్చ సుదుర్గాశ్చ మార్గా దుఃఖమతో వనం |౨-౨౮-౧౦|

సుప్యతే పర్ణ శయ్యాసు స్వయం భగ్నాసు భూ తలే |

రాత్రిషు శ్రమ ఖిన్నేన తస్మాత్ దుహ్ఖతరం వనం |౨-౨౮-౧౧|

అహోరాత్రం చ సంతోషః కర్తవ్యో నియతాత్మనా |

ఫలైర్వృక్షావపతితైః సీతే దుఃఖమతో వనం |౨-౨౮-౧౨|

ఉపవాసః చ కర్తవ్యా యథా ప్రాణేన మైథిలి |

జటా భారః చ కర్తవ్యో వల్కల అంబర ధారిణా |౨-౨౮-౧౩|

దేవతానాం పితృఇణాం చకర్తవ్యం విధిపూర్వకం |

ప్రాప్తానామతిథీనాం చ నిత్యశః ప్రతిపూజనం |౨-౨౮-౧౪|

కార్యస్త్రీరభిషేకశ్చ కాలే కాలే చ నిత్యశః |

చరతా నియమేనైవ తస్మాద్దుఃఖతరం వనం |౨-౨౮-౧౫|

ఉపహారశ్చ కర్తవ్యః కుసుమైః స్వయమాహృతైః |

ఆర్షేణ విధినా వేద్యాం బాలే దుఃఖమతో వనం |౨-౨౮-౧౬|

యథాలబ్ధేన కర్తవ్యః సంతోష్స్తేన మైథిలి |

యతాహారైర్వనచరైః సీతే దుఃఖమతో వనం |౨-౨౮-౧౭|

అతీవ వాతః తిమిరం బుభుక్షా చ అత్ర నిత్యశః |

భయాని చ మహాంతి అత్ర తతః దుహ్ఖతరం వనం |౨-౨౮-౧౮|

సరీ సృపాః చ బహవో బహు రూపాః చ భామిని |

చరంతి పృథివీం దర్పాత్ అతః దుఖతరం వనం |౨-౨౮-౧౯|

నదీ నిలయనాః సర్పా నదీ కుటిల గామినః |

తిష్ఠంతి ఆవృత్య పంథానం అతః దుహ్ఖతరం వనం |౨-౨౮-౨౦|

పతంగా వృశ్చికాః కీటా దంశాః చ మశకైః సహ |

బాధంతే నిత్యం అబలే సర్వం దుహ్ఖం అతః వనం |౨-౨౮-౨౧|

ద్రుమాః కణ్టకినః చైవ కుశ కాశాః చ భామిని |

వనే వ్యాకుల శాఖా అగ్రాః తేన దుహ్ఖతరం వనం |౨-౨౮-౨౨|

కాయక్లేశాశ్చ బహవో భయాని వివిధాని చ |

అరణ్యవాసే వసతో క్ధుఃఖమేవ తతో వనం |౨-౨౮-౨౩|

క్రోధలోభే విమోక్తవ్యౌ కర్తవ్యా తపసే మతిః |

న భేతవ్యం చ భేతవ్యే నిత్యం దుఃఖమతో వనం |౨-౨౮-౨౪|

తత్ అలం తే వనం గత్వా క్షమం న హి వనం తవ |

విమృశన్న్ ఇహ పశ్యామి బహు దోషతరం వనం |౨-౨౮-౨౫|

వనం తు నేతుం న కృతా మతిస్ తదా |

బభూవ రామేణ యదా మహాత్మనా |

న తస్య సీతా వచనం చకార తత్ |

తతః అబ్రవీద్ రామం ఇదం సుదుహ్ఖితా |౨-౨౮-౨౬|

ఇతి అయోధ్యాకాండే రామయణే అష్టావింశః సర్గః

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే అష్టావింశః సర్గః |౨-౨౮|