అయోధ్యాకాండము - సర్గము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే షడ్వింశః సర్గః |౨-౨౬|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అభివాద్య తు కౌసల్యాం రామః సంప్రస్థితః వనం |

కృత స్వస్త్యయనో మాత్రా ధర్మిష్ఠే వర్త్మని స్థితః |౨-౨౬-౧|

విరాజయన్ రాజ సుతః రాజ మార్గం నరైః వృతం |

హృదయాని ఆమమంథ ఇవ జనస్య గుణవత్తయా |౨-౨౬-౨|

వైదేహీ చ అపి తత్ సర్వం న శుశ్రావ తపస్వినీ |

తత్ ఏవ హృది తస్యాః చ యౌవరాజ్య అభిషేచనం |౨-౨౬-౩|

దేవ కార్యం స్మ సా కృత్వా కృతజ్ఞా హృష్ట చేతనా |

అభిజ్ఞా రాజ ధర్మానాం రాజ పుత్రం ప్రతీక్షతే |౨-౨౬-౪|

ప్రవివేశ అథ రామః తు స్వ వేశ్మ సువిభూషితం |

ప్రహృష్ట జన సంపూర్ణం హ్రియా కించిత్ అవాన్ ముఖః |౨-౨౬-౫|

అథ సీతా సముత్పత్య వేపమానా చ తం పతిం |

అపశ్యత్ శోక సంతప్తం చింతా వ్యాకులిల ఇంద్రియం |౨-౨౬-౬|

తాం దృష్ట్వా స హి ధర్మాత్మా న శశాక మనోగతం |

తం శోకం రాఘవహ్ సోఢుం తతో వివృతతాం గతః |౨-౨౬-౭|

వివర్ణ వదనం దృష్ట్వా తం ప్రస్విన్నం అమర్షణం |

ఆహ దుహ్ఖ అభిసంతప్తా కిం ఇదానీం ఇదం ప్రభో |౨-౨౬-౮|

అద్య బార్హస్పతః శ్రీమాన్ యుక్తః పుష్యో న రాఘవ |

ప్రోచ్యతే బ్రాహ్మణైః ప్రాజ్ఞైః కేన త్వం అసి దుర్మనాః |౨-౨౬-౯|

న తే శత శలాకేన జల ఫేన నిభేన చ |

ఆవృతం వదనం వల్గు చత్రేణ అభివిరాజతే |౨-౨౬-౧౦|

వ్యజనాభ్యాం చ ముఖ్యాభ్యాం శత పత్ర నిభ ఈక్షణం |

చంద్ర హంస ప్రకాశాభ్యాం వీజ్యతే న తవ ఆననం |౨-౨౬-౧౧|

వాగ్మినో బందినః చ అపి ప్రహృష్టాః త్వం నర ఋషభ |

స్తువంతః న అద్య దృశ్యంతే మంగలైః సూత మాగధాః |౨-౨౬-౧౨|

న తే క్షౌద్రం చ దధి చ బ్రాహ్మణా వేద పారగాః |

మూర్ధ్ని మూర్ధ అవసిక్తస్య దధతి స్మ విధానతః |౨-౨౬-౧౩|

న త్వాం ప్రకృతయః సర్వా శ్రేణీ ముఖ్యాః చ భూషితాః |

అనువ్రజితుం ఇచ్చంతి పౌర జాపపదాః తథా |౨-౨౬-౧౪|

చతుర్భిర్ వేగ సంపన్నైః హయైః కాంచన భూషణైః |

ముఖ్యః పుష్య రథో యుక్తః కిం న గచ్చతి తే అగ్రతః |౨-౨౬-౧౫|

న హస్తీ చ అగ్రతః శ్రీమాంస్ తవ లక్షణ పూజితః |

ప్రయాణే లక్ష్యతే వీర కృష్ణ మేఘ గిరి ప్రభః |౨-౨౬-౧౬|

న చ కాంచన చిత్రం తే పశ్యామి ప్రియ దర్శన |

భద్ర ఆసనం పురః కృత్య యాంతం వీర పురహ్సరం |౨-౨౬-౧౭|

అభిషేకో యదా సజ్జః కిం ఇదానీం ఇదం తవ |

అపూర్వో ముఖ వర్ణః చ న ప్రహర్షః చ లక్ష్యతే |౨-౨౬-౧౮|

ఇతి ఇవ విలపంతీం తాం ప్రోవాచ రఘు నందనః |

సీతే తత్రభవాంస్ తాత ప్రవ్రాజయతి మాం వనం |౨-౨౬-౧౯|

కులే మహతి సంభూతే ధర్మజ్ఞే ధర్మ చారిణి |

శృణు జానకి యేన ఇదం క్రమేణ అభ్యాగతం మమ |౨-౨౬-౨౦|

రాజ్ఞా సత్య ప్రతిజ్ఞేన పిత్రా దశరథేన మే |

కైకేయ్యై ప్రీత మనసా పురా దత్తౌ మహా వరౌ |౨-౨౬-౨౧|

తయా అద్య మమ సజ్జే అస్మిన్న్ అభిషేకే నృప ఉద్యతే |

ప్రచోదితః స సమయో ధర్మేణ ప్రతినిర్జితః |౨-౨౬-౨౨|

చతుర్దశ హి వర్షాణి వస్తవ్యం దణ్డకే మయా |

పిత్రా మే భరతః చ అపి యౌవరాజ్యే నియోజితః |౨-౨౬-౨౩|

సో అహం త్వాం ఆగతః ద్రష్టుం ప్రస్థితః విజనం వనం |

భరతస్య సమీపే తే న అహం కథ్యః కదాచన |౨-౨౬-౨౪|

ఋద్ధి యుక్తా హి పురుషా న సహంతే పర స్తవం |

తస్మాన్ న తే గుణాః కథ్యా భరతస్య అగ్రతః మమ |౨-౨౬-౨౫|

న అపి త్వం తేన భర్తవ్యా విశేషేణ కదాచన

అనుకూలతయా శక్యం సమీపే తస్య వర్తితుం |౨-౨౬-౨౬|

తస్మై దత్తం నృవతినా యౌవరాజ్యం సనాతనం |

స ప్రసాద్యస్త్వయా సీతే నృపతిశ్చ విశేషతః |౨-౨౬-౨౭|

అహం చ అపి ప్రతిజ్ఞాం తాం గురోహ్ సమనుపాలయన్ |

వనం అద్య ఏవ యాస్యామి స్థిరా భవ మనస్విని |౨-౨౬-౨౮|

యాతే చ మయి కల్యాణి వనం ముని నిషేవితం |

వ్రత ఉపవాస రతయా భవితవ్యం త్వయా అనఘే |౨-౨౬-౨౯|

కాల్యం ఉత్థాయ దేవానాం కృత్వా పూజాం యథా విధి |

వందితవ్యో దశరథః పితా మమ నర ఈశ్వరః |౨-౨౬-౩౦|

మాతా చ మమ కౌసల్యా వృద్ధా సంతాప కర్శితా |

ధర్మం ఏవ అగ్రతః కృత్వా త్వత్తః సమ్మానం అర్హతి |౨-౨౬-౩౧|

వందితవ్యాః చ తే నిత్యం యాః శేషా మమ మాతరః |

స్నేహ ప్రణయ సంభోగైః సమా హి మమ మాతరః |౨-౨౬-౩౨|

భ్రాతృ పుత్ర సమౌ చ అపి ద్రష్టవ్యౌ చ విశేషతః |

త్వయా లక్ష్మణ శత్రుఘ్నౌ ప్రాణైః ప్రియతరౌ మమ |౨-౨౬-౩౩|

విప్రియం న చ కర్తవ్యం భరతస్య కదాచన |

స హి రాజా ప్రభుః చైవ దేశస్య చ కులస్య చ |౨-౨౬-౩౪|

ఆరాధితా హి శీలేన ప్రయత్నైః చ ఉపసేవితాః |

రాజానః సంప్రసీదంతి ప్రకుప్యంతి విపర్యయే |౨-౨౬-౩౫|

ఔరసాన్ అపి పుత్రాన్ హి త్యజంతి అహిత కారిణః |

సమర్థాన్ సంప్రగృహ్ణంతి జనాన్ అపి నర అధిపాః |౨-౨౬-౩౬|

సా త్వం వసేహ కల్యాణి రాజ్ఞః సమనువర్తినీ |

భరతస్య రతా ధర్మే సత్యవ్రతపరాయణా |౨-౨౬-౩౭|

అహం గమిష్యామి మహా వనం ప్రియే |

త్వయా హి వస్తవ్యం ఇహ ఏవ భామిని |

యథా వ్యలీకం కురుషే న కస్యచిత్ |

తథా త్వయా కార్యం ఇదం వచో మమ |౨-౨౬-౩౮|

ఇతి శ్రీమద్రామయణే అయోధ్యాకాండే షడ్వింశః సర్గః

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే షడ్వింశః సర్గః |౨-౨౬|