అయోధ్యాకాండము - సర్గము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే పఞ్చవింశః సర్గః |౨-౨౫|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

సా అపనీయ తం ఆయాసం ఉపస్పృశ్య జలం శుచి |

చకార మాతా రామస్య మంగలాని మనస్వినీ |౨-౨౫-౧|

న శక్యసే వారయౌఇతుం గచ్ఛేదానీం రఘుత్తమ |

శ్రీఘ్రం చ వినివర్తస్వ వర్తస్వ చ సతాం క్రమే |౨-౨౫-౨|

యం పాలయసి ధర్మం త్వం ధృత్యా చ నియమేన చ |

సవై రాఘవశార్దుల! ధర్మస్త్వామభిరక్షతు |౨-౨౫-౩|

యేభ్యః ప్రణమసే పుత్ర చైత్యేష్వాయతనేషు చ |

తే చ త్వామభిరక్షంతు వనే సహ మహర్షిభిః |౨-౨౫-౪|

యాని దత్తాని తేఽ స్త్రాణి విశ్వామిత్రేణ ధీమతా |

తాని త్వామభిరక్షంతు గుణైస్సముదితం సదా |౨-౨౫-౫|

పితృశుశ్రుషయా పుత్ర మాతృశు శ్రూషయా తథా |

సత్యేన చ మహాబాహో చిరం జీవాభిరక్షితః |౨-౨౫-౬|

సమిత్కుశపవిత్రాణి వేద్యశ్చాయతనాని చ |

స్థణ్ఢిలాని విచిత్రాణి శైలా వృక్షాః కుశుఫా హ్రదాః |౨-౨౫-౭|

పతఙ్గాః పన్నగాః సిమ్హాస్త్వాం రక్షంతు నరోత్తమ |

స్వస్తి సాధ్యాః చ విశ్వే చ మరుతః చ మహర్షయః |౨-౨౫-౮|

స్వస్తి ధాతా విధాతా చ స్వస్తి పూషా భగో అర్యమా |

ఋతవః చైవ పక్షాః చ మాసాః సంవత్సరాః క్షపాః |౨-౨౫-౯|

ఋతవశ్చైవ పక్షాశ్చ మాసాస్సంవత్సరాః క్షపాః |

దినాని చ ముహూర్తాః చ స్వస్తి కుర్వంతు తే సదా |౨-౨౫-౧౦|

స్మృతిర్ ధృతిః చ ధర్మః చ పాంతు త్వాం పుత్ర సర్వతః |

స్కందః చ భగవాన్ దేవః సోమః చ సబృహస్పతిః |౨-౨౫-౧౧|

సప్త ఋషయో నారదః చ తే త్వాం రక్షంతు సర్వతః |

యాశ్చాపి సర్వతః సిద్దా దిశ్శ్చ సదిగీశ్వరాః |౨-౨౫-౧౨|

స్తుతా మయా వనే తస్మిన్ పాంతుత్వాం పుత్ర నిత్యశః |

శైలాః సర్వే సముద్రాశ్చ రాజా వరుణ ఏవ చ |౨-౨౫-౧౩|

ద్యౌరంతరిక్షం పృథివీ నద్యస్సర్వాస్తథైవ చ |

నక్షత్రాణి చ సర్వాణి గ్రహాః చ సహదేవతాః |౨-౨౫-౧౪|

అహోరాత్రే తథా సంధ్యే పాంతు త్వాం వనమాశ్రితం |

ఋతవశ్చైవ ష్ట్పుణ్యా మాసాః సంవత్సరాస్తథా |౨-౨౫-౧౫|

కలాశ్చ కాష్ఠాశ్చ తథా తవ శర్మ దిశంతు తే |

మహా వనాని చరతః ముని వేషస్య ధీమతః |౨-౨౫-౧౬|

తవాదిత్యాశ్చ దైత్యాశ్చ భవంతు సుఖదాః సదా |

రాక్షసానాం పిశాచానాం రౌద్రాణాం క్రూరకర్మణాం |౨-౨౫-౧౭|

క్రవ్యాదానాం చ సర్వేషం మాభూత్పుత్రక తే భయం |

ప్లవగా వృశ్చికా దంశా మశకాః చైవ కాననే |౨-౨౫-౧౮|

సరీ సృపాః చ కీటాః చ మా భూవన్ గహనే తవ |

మహా ద్విపాః చ సిమ్హాః చ వ్యాఘ్రాఋక్షాః చ దమ్ష్ట్రిణః |౨-౨౫-౧౯|

మహిషాః శృంగిణో రౌద్రా న తే ద్రుహ్యంతు పుత్రక |

నృ మాంస భోజనా రౌద్రా యే చ అన్యే సత్త్వ జాతయః |౨-౨౫-౨౦|

మా చ త్వాం హింసిషుః పుత్ర మయా సంపూజితాః తు ఇహ |

ఆగమాః తే శివాః సంతు సిధ్యంతు చ పరాక్రమాః |౨-౨౫-౨౧|

సర్వ సంపత్తయో రామ స్వస్తిమాన్ గచ్చ పుత్రక |

స్వస్తి తే అస్తు ఆంతరిక్షేభ్యః పార్థివేభ్యః పునః పునః |౨-౨౫-౨౨|

సర్వేభ్యః చైవ దేవేభ్యో యే చ తే పరిపంథినః |

గురుః సోమశ్చ సూర్యశ్చ ధనదోఽథ యమస్తథా |౨-౨౫-౨౩|

పాంతు త్వామర్చితా రామ! దణ్డకారణ్యవాసినం |

అగ్నిర్వాయుస్తథా ధూమోమంత్రాశ్చర్షిముఖాచ్చ్యుతాః |౨-౨౫-౨౪|

ఉపస్పర్శనకాలే తు పాంతు త్వాం రఘుందదన |

సర్వ లోక ప్రభుర్ బ్రహ్మా భూత భర్తా తథా ఋషయః |౨-౨౫-౨౫|

యే చ శేషాః సురాః తే త్వాం రక్షంతు వన వాసినం |

ఇతి మాల్యైః సుర గణాన్ గంధైః చ అపి యశస్వినీ |౨-౨౫-౨౬|

స్తుతిభిః చ అనురూపాభిర్ ఆనర్చ ఆయత లోచనా |

జ్వలనం సముపాదాయ బ్రాహ్మణేన మహాత్మనా |౨-౨౫-౨౭|

హావయామాస విధినా రామమఙ్గలకారణాత్ |

ఘృతం శ్వేతాని మాల్యాని సమిధః శ్వేతసర్షపాన్ |౨-౨౫-౨౮|

ఉపసంపాదయామాస కౌసల్యా పమాఙ్గనా |

ఉపాధ్యాయః స విధినా హుత్వ శాంతిమనామయం |౨-౨౫-౨౯|

హుతహవ్యావశేషేణ బాహ్యం బలిమకల్పయత్ |

మధుదద్యక్షతఘృతైః స్వస్తివాచ్య ద్విజాం స్తతః |౨-౨౫-౩౦|

వాచయామాస రామస్య వనే స్వస్త్యయనక్రియాః |

తతస్తన్మై ద్విజేంద్రాయ రామమాతా యశస్వినీ |౨-౨౫-౩౧|

దక్షిణాం ప్రదదౌ కామ్యాం రాఘవం చేదమబ్రవీత్ |

యన్ మంగలం సహస్ర అక్షే సర్వ దేవ నమః కృతే |౨-౨౫-౩౨|

వృత్ర నాశే సమభవత్ తత్ తే భవతు మంగలం |

యన్ మంగలం సుపర్ణస్య వినతా అకల్పయత్ పురా |౨-౨౫-౩౩|

అమృతం ప్రార్థయానస్య తత్ తే భవతు మంగలం |

అమృతోత్పాదనే దైత్యాన్ ఘ్నతో వజ్రధరస్య యత్ |౨-౨౫-౩౪|

అదితిర్మఙ్గళం ప్రాదాత్ తత్తే భవతు మఙ్గళం |

తీన్విక్రమాన్ ప్రకమతో విష్ణోరమితతేజసః |౨-౨౫-౩౫|

యదాసీన్మఙ్గళం ప్రాదాత్ తత్తే భవతు మఙ్గళం |

ఋతవః సాగరా ద్వీపా వేదా లోకా దిశ్శ్చతే |౨-౨౫-౩౬|

మంగళాని మహాబాహో దిశంతు శుభవఙ్గళాః |

ఇతి పుత్రస్య శేషాశ్చ కృత్వా శిరసి భామినీ |౨-౨౫-౩౭|

గందాంశ్చాపి సమాలభ్య రామమాయతలో చనా |

ఓషధీం చ అపి సిద్ధ అర్థాం విశల్య కరణీం శుభాం |౨-౨౫-౩౮|

చకార రక్షాం కౌసల్యా మంత్రైః అభిజజాప చ |

ఉవాచాతిప్రహృష్టేవ సా దుఃఖవశర్తినీ |౨-౨౫-౩౯|

వాఙ్మాత్రేణ న భావేన వాచా సంసజ్జమానయా |

ఆనమ్య మూర్ధ్ని చ ఆఘ్రాయ పరిష్వజ్య యశస్వినీ |౨-౨౫-౪౦|

అవదత్ పుత్ర సిద్ధ అర్థో గచ్చ రామ యథా సుఖం |

అరోగం సర్వ సిద్ధ అర్థం అయోధ్యాం పునర్ ఆగతం |౨-౨౫-౪౧|

పశ్యామి త్వాం సుఖం వత్స సుస్థితం రాజ వేశ్మని |

ప్రణష్టకుఃఖసంకల్పా హర్షవిద్యోతితాననా |౨-౨౫-౪౨|

ద్రక్ష్యామి త్వాం వనాత్ర్పాప్తం పూర్ణచంద్రమివోదితం |

భద్రాసనగతం రామ వనవాసాదిహాగతం |౨-౨౫-౪౩|

ద్రక్షామి చ పునస్త్వాం తు తీర్ణవంతం పితుర్వచః |

మఙ్గశైరుపసంపన్నో వనవాసాదిహాగతః |౨-౨౫-౪౪|

పధ్వా మమ చ నిత్యం త్వం కామాన్ సంవర్ధ యాహి భోః |

మయా అర్చితా దేవ గణాః శివ ఆదయో |

మహర్షయో భూత మహా అసుర ఉరగాః |

అభిప్రయాతస్య వనం చిరాయ తే|

హితాని కాంక్షంతు దిశః చ రాఘవ |౨-౨౫-౪౫|

ఇతి ఇవ చ అశ్రు ప్రతిపూర్ణ లోచనా|

సమాప్య చ స్వస్త్యయనం యథా విధి |

ప్రదక్షిణం చైవ చకార రాఘవం |

పునః పునః చ అపి నిపీడ్య సస్వజే |౨-౨౫-౪౬|

తథా తు దేవ్యా స కృత ప్రదక్షిణో |

నిపీడ్య మాతుః చరణౌ పునః పునః |

జగామ సీతా నిలయం మహా యశాః |

స రాఘవః ప్రజ్వలితః స్వయా శ్రియా |౨-౨౫-౪౭|

ఇతి రామాయణే అయోధ్యాకాండే పంచవింసః సర్గ

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే పఞ్చవింశః సర్గః |౨-౨౫|