అయోధ్యాకాండము - సర్గము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే చతుర్వింశః సర్గః |౨-౨౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తం సమీక్ష్య తు అవహితం పితుర్ నిర్దేశ పాలనే |

కౌసల్యా బాష్ప సమ్రుద్ధా వచో ధర్మిష్ఠం అబ్రవీత్ |౨-౨౪-౧|

అదృష్ట దుహ్ఖో ధర్మాత్మా సర్వ భూత ప్రియం వదః |

మయి జాతః దశరథాత్ కథం ఉంచేన వర్తయేత్ |౨-౨౪-౨|

యస్య భృత్యాః చ దాసాః చ మృష్టాని అన్నాని భుంజతే |

కథం స భోక్ష్యతే నాథో వనే మూల ఫలాని అయం |౨-౨౪-౩|

క ఏతత్ శ్రద్దధేత్ శ్రుత్వా కస్య వా న భవేద్ భయం |

గుణవాన్ దయితః రాజ్ఞో రాఘవో యద్ వివాస్యతే |౨-౨౪-౪|

నూనం తు బలవాన్ లోకే కృతాంతః సర్వమాదిశన్ |

లోకే రామాభిరామస్త్వం వనం యత్ర గమిష్యసి |౨-౨౪-౫|

అయం తు మామాత్మభవస్తవాదర్శనమారుతః |

విలాపదుఃఖసమిధో రుదితాశ్రుహుతాహుతిః |౨-౨౪-౬|

చింతాబాష్పమహాధూస్తవాగమనచింతజః |

కర్శయిత్వా భృశం పుత్ర నిశ్వాసాయాససంభవః |౨-౨౪-౭|

త్వయా విహీనాం ఇహ మాం శోక అగ్నిర్ అతులో మహాన్ |

ప్రధక్ష్యతి యథా కక్షం చిత్ర భానుర్ హిమ అత్యయే |౨-౨౪-౮|

కథం హి ధేనుః స్వం వత్సం గచ్చంతం న అనుగచ్చతి |

అహం త్వా అనుగమిష్యామి యత్ర పుత్ర గమిష్యసి |౨-౨౪-౯|

తథా నిగదితం మాత్రా తత్ వాక్యం పురుష ఋషభః |

శ్రుత్వా రామః అబ్రవీద్ వాక్యం మాతరం భృశ దుహ్ఖితాం |

కైకేయ్యా వంచితః రాజా మయి చ అరణ్యం ఆశ్రితే |

భవత్యా చ పరిత్యక్తః న నూనం వర్తయిష్యతి |౨-౨౪-౧౦|

భర్తుః కిల పరిత్యాగో నృశంసః కేవలం స్త్రియాః |

స భవత్యా న కర్తవ్యో మనసా అపి విగర్హితః |౨-౨౪-౧౧|

యావజ్ జీవతి కాకుత్స్థః పితా మే జగతీ పతిః |

శుశ్రూషా క్రియతాం తావత్ స హి ధర్మః సనాతనః |౨-౨౪-౧౨|

ఏవం ఉక్తా తు రామేణ కౌసల్యా శుభ దర్శనా |

తథా ఇతి ఉవాచ సుప్రీతా రామం అక్లిష్ట కారిణం |౨-౨౪-౧౩|

ఏవం ఉక్తః తు వచనం రామః ధర్మభ్ఋతాం వరః |

భూయః తాం అబ్రవీద్ వాక్యం మాతరం భృశ దుహ్ఖితాం |౨-౨౪-౧౪|

మయా చైవ భవత్యా చ కర్తవ్యం వచనం పితుః |

రాజా భర్తా గురుః శ్రేష్ఠః సర్వేషాం ఈశ్వరః ప్రభుః |౨-౨౪-౧౫|

ఇమాని తు మహా అరణ్యే విహ్ఋత్య నవ పంచ చ |

వర్షాణి పరమ ప్రీతః స్థాస్యామి వచనే తవ |౨-౨౪-౧౬|

ఏవం ఉక్తా ప్రియం పుత్రం బాష్ప పూర్ణ ఆననా తదా |

ఉవాచ పరమ ఆర్తా తు కౌసల్యా పుత్ర వత్సలా |౨-౨౪-౧౭|

ఆసాం రామ సపత్నీనాం వస్తుం మధ్యే న మే క్షమం |

నయ మాం అపి కాకుత్స్థ వనం వన్యం ంఋగీం యథా |౨-౨౪-౧౮|

యది తే గమనే బుద్ధిః కృతా పితుర్ అపేక్షయా |

తాం తథా రుదతీం రామః రుదన్ వచనం అబ్రవీత్ |౨-౨౪-౧౯|

జీవంత్యా హి స్త్రియా భర్తా దైవతం ప్రభుర్ ఏవ చ |

భవత్యా మమ చైవ అద్య రాజా ప్రభవతి ప్రభుః |

భరతః చ అపి ధర్మాత్మా సర్వ భూత ప్రియం వదః |౨-౨౪-౨౦|

భవతీం అనువర్తేత స హి ధర్మ రతః సదా |

యథా మయి తు నిష్క్రాంతే పుత్ర శోకేన పార్థివః |౨-౨౪-౨౧|

యథా మయి తు నిష్క్రాంతే పుత్రశోకేన పార్థివః |౨-౨౪-౨౨|

శ్రమం న అవాప్నుయాత్ కించిత్ అప్రమత్తా తథా కురు |

దారుణశ్చాప్యయం శోకో యథైనం న వినాశయేత్ |౨-౨౪-౨౩|

రాజ్ఞో వృద్ధస్య సతతం హితం చర సమాహితా |

వ్రత ఉపవాస నిరతా యా నారీ పరమ ఉత్తమా |౨-౨౪-౨౪|

భర్తారం న అనువర్తేత సా చ పాప గతిర్ భవేత్ |

భర్తుః శుశ్రూషయా నారీ లభతే స్వర్గము త్తమం |౨-౨౪-౨౫|

అపి యా నిర్నమస్కారా నివృత్తా దేవపూజనాత్ |

శుశ్రూషం ఏవ కుర్వీత భర్తుః ప్రియ హితే రతా |౨-౨౪-౨౬|

ఏష ధర్మః పురా ద్ఋష్టః లోకే వేదే శ్రుతః సంఋతః |

అగ్నికార్యేషు చ సదా సుమనోభిశ్చ దేవతాః |౨-౨౪-౨౭|

పూజ్యాః తే మత్ క్ఋతే దేవి బ్రాహ్మణాః చైవ సువ్రతాః |

ఏవం కాలం ప్రతీక్షస్వ మమ ఆగమన కాంక్షిణీ |౨-౨౪-౨౮|

ప్రాప్స్యసే పరమం కామం మయి ప్రత్యాగతే సతి |

ప్రాప్స్యసే పరమం కామం మయి ప్రత్యాగతే సతి |౨-౨౪-౨౯|

యది ధర్మభ్ఋతాం శ్రేష్ఠో ధారయిష్యతి జీవితం |

ఏవం ఉక్తా తు రామేణ బాష్ప పర్యాకుల ఈక్షణా |౨-౨౪-౩౦|

కౌసల్యా పుత్ర శోక ఆర్తా రామం వచనం అబ్రవీత్ |

గమనే సుకృతాం బుద్ధిం న తే శక్నోమి పుత్రక |౨-౨౪-౩౧|

వినివర్తయితుం వీర నూనం కాలో దురత్యయః |

గచ్చ పుత్ర త్వం ఏక అగ్రః భద్రం తే అస్తు సదా విభో |౨-౨౪-౩౨|

పునస్త్వయి నివృత్తే తు భవిష్యామి గతక్లమా |

ప్రత్యాగతే మహాభాగే కృతార్థే చరితవ్రతే |౨-౨౪-౩౩|

పితురానృణ్యతాం ప్రాప్తేత్వయి లప్స్యే పరం సుఖం |

కృతాంతస్య గతిః పుత్ర దుర్విభావ్యా సదా భువి |౨-౨౪-౩౪|

యస్త్వా సంచోదయతి మే వచ ఆచ్చిద్య రాఘవ |

గచ్ఛేదానీం మహాబాహో క్షేమేణ పునరాగతః |౨-౨౪-౩౫|

నందయిష్యసి మాం పుత్రః సామ్నా వాక్యేన చారుణా |

అపీదానీం స కాలః స్స్యాద్వనాత్ప్రత్యాగతం పునః |౨-౨౪-౩౬|

యత్త్వాం పుత్రకః పశ్యేయం జటావల్కధారిణం |

తథా హి రామం వన వాస నిశ్చితం |

దదర్శ దేవీ పరమేణ చేతసా |

ఉవాచ రామం శుభ లక్షణం వచో|

బభూవ చ స్వస్త్యయన అభికాంక్షిణీ |౨-౨౪-౩౭|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే చతుర్విశః సర్గః

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే చతుర్వింశః సర్గః |౨-౨౪|