అయోధ్యాకాండము - సర్గము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ద్వావింశః సర్గః |౨-౨౨|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అథ తం వ్యథయా దీనం సవిశేషం అమర్షితం |

శ్వసంతం ఇవ నాగ ఇంద్రం రోష విస్ఫారిత ఈక్షణం |౨-౨౨-౧|

ఆసద్య రామః సౌమిత్రిం సుహ్ఋదం భ్రాతరం ప్రియం |

ఉవాచ ఇదం స ధైర్యేణ ధారయన్ సత్త్వం ఆత్మవాన్ |౨-౨౨-౨|

నిగృహ్య రోషం శోకం చ ఖైర్యమాశ్రిత్య కేవలం |

అవమానం నిరస్యేమం గృహీత్వా హర్షముత్తమం |౨-౨౨-౩|

ఉపక్లుప్తం హి యత్కించిదభిషేకార్థమద్య మే |

స్ర్వం విసర్జయ క్షిప్రం కురు కార్యం నిరత్యయం |౨-౨౨-౪|

సౌమిత్రే యో అభిషేక అర్థే మమ సంభార సంభ్రమః |

అభిషేక నివృత్తి అర్థే సో అస్తు సంభార సంభ్రమః |౨-౨౨-౫|

యస్యా మద్ అభిషేక అర్థం మానసం పరితప్యతే |

మాతా నః సా యథా న స్యాత్ సవిశంకా తథా కురు |౨-౨౨-౬|

తస్యాః శంకామయం దుహ్ఖం ముహూర్తం అపి న ఉత్సహే |

మనసి ప్రతిసంజాతం సౌమిత్రే అహం ఉపేక్షితుం |౨-౨౨-౭|

న బుద్ధి పూర్వం న అబుద్ధం స్మరామి ఇహ కదాచన |

మాతృణాం వా పితుర్ వాహం కృతం అల్పం చ విప్రియం |౨-౨౨-౮|

సత్యః సత్య అభిసంధః చ నిత్యం సత్య పరాక్రమః |

పర లోక భయాత్ భీతః నిర్భయో అస్తు పితా మమ |౨-౨౨-౯|

తస్య అపి హి భవేద్ అస్మిన్ కర్మణి అప్రతిసమ్హ్ఋతే |

సత్యం న ఇతి మనః తాపః తస్య తాపః తపేచ్ చ మాం |౨-౨౨-౧౦|

అభిషేక విధానం తు తస్మాత్ సమ్హృత్య లక్ష్మణ |

అన్వగ్ ఏవ అహం ఇచ్చామి వనం గంతుం ఇతః పునః |౨-౨౨-౧౧|

మమ ప్రవ్రాజనాత్ అద్య కృత కృత్యా నృపాత్మజా |

సుతం భరతం అవ్యగ్రం అభిషేచయితా తతః |౨-౨౨-౧౨|

మయి చీర అజిన ధరే జటా మణ్డల ధారిణి |

గతే అరణ్యం చ కైకేయ్యా భవిష్యతి మనః సుఖం |౨-౨౨-౧౩|

బుద్ధిః ప్రణీతా యేన ఇయం మనః చ సుసమాహితం |

తత్ తు న అర్హామి సంక్లేష్టుం ప్రవ్రజిష్యామి మాచిరం |౨-౨౨-౧౪|

కృత అంతః తు ఏవ సౌమిత్రే ద్రష్టవ్యో మత్ ప్రవాసనే |

రాజ్యస్య చ వితీర్ణస్య పునర్ ఏవ నివర్తనే |౨-౨౨-౧౫|

కైకేయ్యాః ప్రతిపత్తిర్ హి కథం స్యాన్ మమ పీడనే |

యది భావో న దైవో అయం కృత అంత విహితః భవేత్ |౨-౨౨-౧౬|

జానాసి హి యథా సౌమ్య న మాతృషు మమ అంతరం |

భూత పూర్వం విశేషో వా తస్యా మయి సుతే అపి వా |౨-౨౨-౧౭|

సో అభిషేక నివృత్తి అర్థైః ప్రవాస అర్థైః చ దుర్వచైః |

ఉగ్రైః వాక్యైః అహం తస్యా న అన్యద్ దైవాత్ సమర్థయే |౨-౨౨-౧౮|

కథం ప్రకృతి సంపన్నా రాజ పుత్రీ తథా అగుణా |

బ్రూయాత్ సా ప్రాకృతా ఇవ స్త్రీ మత్ పీడాం భర్తృ సమ్నిధౌ |౨-౨౨-౧౯|

యద్ అచింత్యం తు తత్ దైవం భూతేష్వ్ అపి న హన్యతే |

వ్యక్తం మయి చ తస్యాం చ పతితః హి విపర్యయః |౨-౨౨-౨౦|

కశ్చిత్ దైవేన సౌమిత్రే యోద్ధుం ఉత్సహతే పుమాన్ |

యస్య న గ్రహణం కించిత్ కర్మణో అన్యత్ర దృశ్యతే |౨-౨౨-౨౧|

సుఖ దుహ్ఖే భయ క్రోధౌ లాభ అలాభౌ భవ అభవౌ |

యస్య కించిత్ తథా భూతం నను దైవస్య కర్మ తత్ |౨-౨౨-౨౨|

ఋషయో ప్యుగ్రతపసో దైవేనాభిప్రపీడితాః |

ఉత్సృజ్య నియమాం స్తీవ్రాన్ భ్రశ్యంతే కామమన్యుభిః |౨-౨౨-౨౩|

అసంక్ల్పితమేవేహ యదకస్మాత్ ప్రవర్తతే |

నివర్త్యారంభమారబ్ధం నను దైవస్య కర్మ తత్ |౨-౨౨-౨౪|

ఏతయా తత్త్వయా బుద్ధ్యా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా |

వ్యాహతే అపి అభిషేకే మే పరితాపో న విద్యతే |౨-౨౨-౨౫|

తస్మాత్ అపరితాపః సంస్ త్వం అపి అనువిధాయ మాం |

ప్రతిసమ్హారయ క్షిప్రం ఆభిషేచనికీం క్రియాం |౨-౨౨-౨౬|

ఏభిరేవ ఘటైః సర్వైరభిషేచనసంభృతైః |

మమ లక్స్మణ తాపస్యే వ్రతస్నానం భవిష్యతి |౨-౨౨-౨౭|

అథవా కిం మమైతేన రాజద్రవ్యమయేన తు |

ఉద్ధృతం మే స్వయం తో యం వ్రతాదేశం కరిష్యతి |౨-౨౨-౨౮|

మా చ లక్ష్మణ సంతాపం కార్షీర్లక్ష్మ్యా విపర్యయే |

రాజ్యం వా వనవాసో వా వనవాసో మహోదయః |౨-౨౨-౨౯|

న లక్ష్మణ అస్మిన్ మమ రాజ్య విఘ్నే |

మాతా యవీయస్య్ అతిశంకనీయా |

దైవ అభిపన్నా హి వదంతి అనిష్టం |

జానాసి దైవం చ తథా ప్రభావం |౨-౨౨-౩౦|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే ద్వావింశః సరగః

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ద్వావింశః సర్గః |౨-౨౨|