అయోధ్యాకాండము - సర్గము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే సప్తదశః సర్గః |౨-౧౭|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

స రామః రథం ఆస్థాయ సంప్రహ్ఋష్ట సుహ్ఋజ్ జనః |

పతాకాధ్వజసంపన్నం మహార్హగురుధూపితం |౨-౧౭-౧|

అపశ్యన్ నగరం శ్రీమాన్ నానా జన సమాకులం |

స గ్ఋహైః అభ్ర సంకాశైః పాణ్డురైః ఉపశోభితం |౨-౧౭-౨|

రాజ మార్గం యయౌ రామః మధ్యేన అగరు ధూపితం |

చందనానాం చ ముఖ్యానామగురూణాం చ సంచయైః |౨-౧౭-౩|

ఉత్తమానాం చ గంధానాం క్షౌమకౌశాంబరస్య చ |

అవిద్ధాభిశ్చ ముక్తాభిరుత్తమైః స్ఫాటికైరపి |౨-౧౭-౪|

శోభమానం అసంబాధం తం రాజ పథం ఉత్తమం |

సంవ్ఋతం వివిధైః పణ్యైః భక్ష్యైః ఉచ్చ అవచైః అపి |౨-౧౭-౫|

దదర్శ తం రాజపథం దివి దేవపథం యథా |

దధ్యక్షతహవిర్లాజైర్ధూపైరగురుచందనైః |౨-౧౭-౬|

నానామాల్యోపగంధైశ్చ సదాభ్యర్చితచత్వరం |

ఆశీర్ వాదాన్ బహూన్ శ్ఋణ్వన్ సుహ్ఋద్భిః సముదీరితాన్ |౨-౧౭-౭|

యథా అర్హం చ అపి సంపూజ్య సర్వాన్ ఏవ నరాన్ యయౌ |

పితామహైః ఆచరితం తథైవ ప్రపితామహైః |౨-౧౭-౮|

అద్య ఉపాదాయ తం మార్గం అభిషిక్తః అనుపాలయ |

యథా స్మ లాలితాః పిత్రా యథా పూర్వైః పితామహైః |౨-౧౭-౯|

తతః సుఖతరం సర్వే రామే వత్స్యామ రాజని |

అలమద్య హి భుక్తేన పరమ అర్థైః అలం చ నః |౨-౧౭-౧౦|

యథా పశ్యామ నిర్యాంతం రామం రాజ్యే ప్రతిష్ఠితం |

తతః హి న ప్రియతరం న అన్యత్ కించిత్ భవిష్యతి |౨-౧౭-౧౧|

యథా అభిషేకో రామస్య రాజ్యేన అమిత తేజసః |

ఏతాః చ అన్యాః చ సుహ్ఋదాం ఉదాసీనః కథాః శుభాః |౨-౧౭-౧౨|

ఆత్మ సంపూజనీః శ్ఋణ్వన్ యయౌ రామః మహా పథం |

న హి తస్మాన్ మనః కశ్చిచ్ చక్షుషీ వా నర ఉత్తమాత్ |౨-౧౭-౧౩|

నరః శక్నోతి అపాక్రష్టుం అతిక్రాంతే అపి రాఘవే |

యశ్చ రామం న పశ్యేత్తు యం చ రామో న పశ్యతి |౨-౧౭-౧౪|

నిందతః సర్వలోకేషు స్వాత్మాప్యేనం విగర్హతే |

సర్వేషాం స హి ధర్మ ఆత్మా వర్ణానాం కురుతే దయాం |౨-౧౭-౧౫|

చతుర్ణాం హి వయహ్స్థానాం తేన తే తం అనువ్రతాః |

చత్పుష్పథాన్ దేవపథాంశ్చైత్యాన్యాయతనాని చ |౨-౧౭-౧౬|

ప్రదక్షిణం పరిహరన్ జగామ నృపతేస్సుతః |

స రాజ కులం ఆసాద్య మహా ఇంద్ర భవన ఉపమం |౨-౧౭-౧౭|

ప్రాసాదశ్పఙ్గైర్వివిధైః కైలాసశిఖరోపమైః |

ఆవారయద్భి ర్గనం విమానైరివ పాణ్డురైః |౨-౧౭-౧౮|

వర్ధమానగృహైశ్చాపి రత్న జాలపరిష్కృతైః |

తత్పృథివ్యాం గృహవరం మహేంద్రసదనోపమం |౨-౧౭-౧౯|

రాజ పుత్రః పితుర్ వేశ్మ ప్రవివేశ శ్రియా జ్వలన్ |

స కక్ష్యా ధన్విభిర్గుప్తాస్తిస్రోఽతిక్రమ్య వాజిభిః |౨-౧౭-౨౦|

పదాతిరపరే కక్ష్యే ద్వే జగామ నరోత్తమః |

స సర్వాః సమతిక్రమ్య కక్ష్యా దశరథ ఆత్మజః |౨-౧౭-౨౧|

సమ్నివర్త్య జనం సర్వం శుద్ధ అంతః పురం అభ్యగాత్ |

తస్మిన్ ప్రవిష్టే పితుర్ అంతికం తదా |

జనః స సర్వో ముదితః న్ఋప ఆత్మజే |

ప్రతీక్షతే తస్య పునః స్మ నిర్గమం |

యథా ఉదయం చంద్రమసః సరిత్ పతిః |౨-౧౭-౨౨|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే సప్తదశః సర్గః

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే సప్తదశః సర్గః |౨-౧౭|