అయోధ్యాకాండము - సర్గము 119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అనసూయా తు ధర్మజ్ఞా ష్రుత్వా తాం మహతీం కథాం |

పర్యష్వజత బాహుభ్యాం షిరస్య్ ఆఘ్రాయ మైథిలీం || 2-119-1

వ్యక్త అక్షర పదం చిత్రం భాషితం మధురం త్వయా |

యథా స్వయం వరం వృ్ఇత్తం తత్ సర్వం హి ష్రుతం మయా || 2-119-2

రమె అహం కథయా తె తు దృ్ఇష్ఢం మధుర భాషిణి |

రవిర్ అస్తం గతహ్ ష్రీమాన్ ఉపొహ్య రజనీం షివాం || 2-119-3

దివసం ప్రతి కీర్ణానాం ఆహార అర్థం పతత్రిణాం |

సంధ్యా కాలె నిలీనానాం నిద్రా అర్థం ష్రూయతె ధ్వనిహ్ ||2-119-4

ఎతె చ అప్య్ అభిషెక ఆర్ద్రా మునయహ్ ఫల షొధనాహ్ |

సహితా ఉపవర్తంతె సలిల ఆప్లుత వల్కలాహ్ || 2-119-5

ఋ్ఇషీణాం అగ్ని హొత్రెషు హుతెషు విధి పుర్వకం |

కపొత అంగ అరుణొ ధూమొ దృ్ఇష్యతె పవన ఉద్ధతహ్ || 2-119-6

అల్ప పర్ణా హి తరవొ ఘనీ భూతాహ్ సమంతతహ్ |

విప్రకృ్ఇష్టె అపి యె దెషె న ప్రకాషంతి వై దిషహ్ || 2-119-7

రజనీ రస సత్త్వాని ప్రచరంతి సమంతతహ్ |

తపొ వన మృ్ఇగా హ్య్ ఎతె వెది తీర్థెషు షెరతె || 2-119-8

సంప్రవృ్ఇత్తా నిషా సీతె నక్షత్ర సమలంకృ్ఇతా |

జ్యొత్స్నా ప్రావరణహ్ చంద్రొ దృ్ఇష్యతె అభ్యుదితొ అంబరె || 2-119-9

గమ్యతాం అనుజానామి రామస్య అనుచరీ భవ |

కథయంత్యా హి మధురం త్వయా అహం పరితొషితా || 2-119-10

అలంకురు చ తావత్ త్వం ప్రత్యక్షం మమ మైథిలి |

ప్రీతిం జనయ మె వత్స దివ్య అలంకాల షొభినీ || 2-119-11

సా తదా సమలంకృ్ఇత్య సీతా సుర సుత ఉపమా |

ప్రణమ్య షిరసా తస్యై రామం తు అభిముఖీ యయౌ || 2-119-12

తథా తు భూషితాం సీతాం దదర్ష వదతాం వరహ్ |

రాఘవహ్ ప్రీతి దానెన తపస్విన్యా జహర్ష చ || 2-119-13

న్యవెదయత్ తతహ్ సర్వం సీతా రామాయ మైథిలీ |

ప్రీతి దానం తపస్విన్యా వసన ఆభరణ స్రజాం || 2-119-14

ప్రహృ్ఇష్టహ్ తు అభవద్ రామొ లక్ష్మణహ్ చ మహా రథహ్ |

మైథిల్యాహ్ సత్క్రియాం దృ్ఇష్ట్వా మానుషెషు సుదుర్లభాం || 2-119-15

తతహ్ తాం సర్వరీం ప్రీతహ్ పుణ్యాం షషి నిభ ఆననహ్ |

అర్చితహ్ తాపసైహ్ సిద్ధైర్ ఉవాస రఘు నందనహ్ || 2-119-16

తస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం అభిషిచ్య హుత అగ్నికాన్ |

ఆపృ్ఇగ్చ్ఛెతాం నర వ్యాఘ్రౌ తాపసాన్ వన గొచరాన్ || 2-119-17

తాఉ ఊచుహ్ తె వన చరాహ్ తాపసా ధర్మ చారిణహ్ |

వనస్య తస్య సంచారం రాక్షసైహ్ సమభిప్లుతం || 2-119-18

రక్శాంసి పురుశాదాని నానారూపాణి రాఘవ! |

వసంత్యస్మిన్ మహారణ్యె వ్యాళాష్చష్చ రుధిరాషనాహ్ || 2-119-19

ఉచ్చిశ్టం వా ప్రమత్తం వా తాపసం ధర్మచారిణం |

అదంత్యస్మిన్ మహారణ్యె తాన్నివారయ రాఘవహ్ || 2-119-20

ఎష పంథా మహర్షీణాం ఫలాన్య్ ఆహరతాం వనె |

అనెన తు వనం దుర్గం గంతుం రాఘవ తె క్షమం || 2-119-21

ఇతి ఇవ తైహ్ ప్రాంజలిభిహ్ తపస్విభిర్

ర్ద్విజైహ్ కృ్ఇత స్వస్త్యయనహ్ పరం తపహ్ |

వనం సభార్యహ్ ప్రవివెష రాఘవహ్ |

సలక్ష్మణహ్ సూర్య ఇవ అభ్ర మణ్డలం || 2-119-22