అయోధ్యాకాండము - సర్గము 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

సా తు ఎవం ఉక్తా వైదెహీ అనసూయాన్ అసూయయా |

ప్రతిపూజ్య వచొ మందం ప్రవక్తుం ఉపచక్రమె || 2-118-1

న ఎతద్ ఆష్చర్యం ఆర్యాయా యన్ మాం త్వం అనుభాషసె |

విదితం తు మమ అప్య్ ఎతద్ యథా నార్యాహ్ పతిర్ గురుహ్ || 2-118-2

యద్య్ అప్య్ ఎష భవెద్ భర్తా మమ ఆర్యె వృ్ఇత్త వర్జితహ్ |

అద్వైధం ఉపవర్తవ్యహ్ తథా అప్య్ ఎష మయా భవెత్ || 2-118-3


కిం పునర్ యొ గుణ ష్లాఘ్యహ్ సానుక్రొషొ జిత ఇంద్రియహ్ |

స్థిర అనురాగొ ధర్మ ఆత్మా మాతృ్ఇ వర్తీ పితృ్ఇ ప్రియహ్ || 2-118-4

యాం వృ్ఇత్తిం వర్తతె రామహ్ కౌసల్యాయాం మహా బలహ్ |

తాం ఎవ నృ్ఇప నారీణాం అన్యాసాం అపి వర్తతె || 2-118-5

సకృ్ఇద్ దృ్ఇష్టాసు అపి స్త్రీషు నృ్ఇపెణ నృ్ఇప వత్సలహ్ |

మాతృ్ఇవద్ వర్తతె వీరొ మానం ఉత్సృ్ఇజ్య ధర్మవిత్ || 2-118-6

ఆగగ్చ్ఛంత్యాహ్ చ విజనం వనం ఎవం భయ ఆవహం |

సమాహితం హి మె ష్వష్ర్వా హృ్ఇదయె యత్ స్థితం మహత్ || 2-118-7

ప్రాణి ప్రదాన కాలె చ యత్ పురా తు అగ్ని సమ్నిధౌ |

అనుషిష్టా జనన్యా అస్మి వాక్యం తద్ అపి మె ధృ్ఇతం || 2-118-8

నవీ కృ్ఇతం తు తత్ సర్వం వాక్యైహ్ తె ధర్మ చారిణి |

పతి షుష్రూషణాన్ నార్యాహ్ తపొ న అన్యద్ విధీయతె || 2-118-9

సావిత్రీ పతి షుష్రూషాం కృ్ఇత్వా స్వర్గె మహీయతె ||

తథా వృ్ఇత్తిహ్ చ యాతా త్వం పతి షుష్రూషయా దివం || 2-118-10

వరిష్ఠా సర్వ నారీణాం ఎషా చ దివి దెవతా |

రొహిణీ చ వినా చంద్రం ముహూర్తం అపి దృ్ఇష్యతె || 2-118-11

ఎవం విధాహ్ చ ప్రవరాహ్ స్త్రియొ భర్తృ్ఇ దృ్ఇఢ వ్రతాహ్ |

దెవ లొకె మహీయంతె పుణ్యెన స్వెన కర్మణా || 2-118-12

తతొ అనసూయా సమ్హృ్ఇష్టా ష్రుత్వా ఉక్తం సీతయా వచహ్ |

షిరస్య్ ఆఘ్రాయ చ ఉవాచ మైథిలీం హర్షయంత్య్ ఉత || 2-118-13

నియమైర్ వివిధైర్ ఆప్తం తపొ హి మహద్ అస్తి మె |

తత్ సమ్ష్రిత్య బలం సీతె చందయె త్వాం షుచి వ్రతె || 2-118-14

ఉపపన్నం చ యుక్తం చ వచనం తవ మైథిలి |

ప్రీతా చ అస్మ్య్ ఉచితం కిం తె కరవాణి బ్రవీహ్యహం || 2-118-15

తస్యాస్తద్వచనం ష్రుత్వా విస్మితా మందవిస్మయా |

కృ్ఇతం ఇత్య్ అబ్రవీత్ సీతా తపొ బల సమన్వితాం || 2-118-16

సా తు ఎవం ఉక్తా ధర్మజ్ఞా తయా ప్రీతతరా అభవత్ |

సఫలం చ ప్రహర్శం తె హంత సీతె కరొమ్యహం || 2-118-17

ఇదం దివ్యం వరం మాల్యం వస్త్రం ఆభరణాని చ |

అంగ రాగం చ వైదెహి మహా అర్హం అనులెపనం || 2-118-18

మయా దత్తం ఇదం సీతె తవ గాత్రాణి షొభయెత్ |

అనురూపం అసంక్లిష్టం నిత్యం ఎవ భవిష్యతి || 2-118-19

అంగ రాగెణ దివ్యెన లిప్త అంగీ జనక ఆత్మజె |

షొభయిష్యామి భర్తారం యథా ష్రీర్ విష్ణుం అవ్యయం || 2-118-20

సా వస్త్రం అంగ రాగం చ భూషణాని స్రజహ్ తథా |

మైథిలీ ప్రతిజగ్రాహ ప్రీతి దానం అనుత్తమం || 2-118-21

ప్రతిగృ్ఇహ్య చ తత్ సీతా ప్రీతి దానం యషస్వినీ |

ష్లిష్ట అంజలి పుటా ధీరా సముపాస్త తపొ ధనాం || 2-118-22


తథా సీతాం ఉపాసీనాం అనసూయా దృ్ఇఢ వ్రతా |

వచనం ప్రష్టుం ఆరెభె కాంచిద్ త్ప్రియాం కథామను || 2-118-23

స్వయం వరె కిల ప్రాప్తా త్వం అనెన యషస్వినా |

రాఘవెణ ఇతి మె సీతె కథా ష్రుతిం ఉపాగతా || 2-118-24

తాం కథాం ష్రొతుం ఇగ్చ్ఛామి విస్తరెణ చ మైథిలి |

యథా అనుభూతం కార్త్స్న్యెన తన్ మె త్వం వక్తుం అర్హసి || 2-118-25

ఎవం ఉక్తా తు సా సీతా తాం తతొ ధర్మ చారిణీం |

ష్రూయతాం ఇతి చ ఉక్త్వా వై కథయాం ఆస తాం కథాం || 2-118-26

మిథిలా అధిపతిర్ వీరొ జనకొ నామ ధర్మవిత్ |

క్షత్ర ధర్మణ్య్ అభిరతొ న్యాయతహ్ షాస్తి మెదినీం || 2-118-27

తస్య లాంగల హస్తస్య కర్షతహ్ క్షెత్ర మణ్డలం |

అహం కిల ఉత్థితా భిత్త్వా జగతీం నృ్ఇపతెహ్ సుతా || 2-118-28

స మాం దృ్ఇష్ట్వా నర పతిర్ ముష్టి విక్షెప తత్ పరహ్ |

పామ్షు గుణ్ఠిత సర్వ అంగీం విస్మితొ జనకొ అభవత్ || 2-118-29

అనపత్యెన చ స్నెహాద్ అంకం ఆరొప్య చ స్వయం |

మమ ఇయం తనయా ఇత్య్ ఉక్త్వా స్నెహొ మయి నిపాతితహ్ || 2-118-30

అంతరిక్షె చ వాగ్ ఉక్తా అప్రతిమా మానుషీ కిల |

ఎవం ఎతన్ నర పతె ధర్మెణ తనయా తవ || 2-118-31

తతహ్ ప్రహృ్ఇష్టొ ధర్మ ఆత్మా పితా మె మిథిలా అధిపహ్ |

అవాప్తొ విపులాం ఋ్ఇద్ధిం మాం అవాప్య నర అధిపహ్ || 2-118-32

దత్త్వా చ అస్మి ఇష్టవద్ దెవ్యై జ్యెష్ఠాయై పుణ్య కర్మణా |

తయా సంభావితా చ అస్మి స్నిగ్ధయా మాతృ్ఇ సౌహృ్ఇదాత్ || 2-118-33

పతి సమ్యొగ సులభం వయొ దృ్ఇష్ట్వా తు మె పితా |

చింతాం అభ్యగమద్ దీనొ విత్త నాషాద్ ఇవ అధనహ్ || 2-118-34

సదృ్ఇషాచ్ చ అపకృ్ఇష్టాచ్ చ లొకె కన్యా పితా జనాత్ |

ప్రధర్షణాం అవాప్నొతి షక్రెణ అపి సమొ భువి || 2-118-35

తాం ధర్షణాం అదూరస్థాం సందృ్ఇష్య ఆత్మని పార్థివహ్ |

చినంతా అర్ణవ గతహ్ పారం న ఆససాద అప్లవొ యథ || 2-118-36

అయొనిజాం హి మాం జ్ఞాత్వా న అధ్యగగ్చ్ఛత్ స చింతయన్ |

సదృ్ఇషం చ అనురూపం చ మహీ పాలహ్ పతిం మమ || 2-118-37

తస్య బుద్ధిర్ ఇయం జాతా చింతయానస్య సంతతం |

స్వయం వరం తనూజాయాహ్ కరిష్యామి ఇతి ధీమతహ్ || 2-118-38

మహా యజ్ఞె తదా తస్య వరుణెన మహాత్మనా |

దత్తం ధనుర్ వరం ప్రీత్యా తూణీ చ అక్షయ్య సాయకౌ || 2-118-39

అసంచాల్యం మనుష్యైహ్ చ యత్నెన అపి చ గౌరవాత్ |

తన్ న షక్తా నమయితుం స్వప్నెషు అపి నర అధిపాహ్ || 2-118-40

తద్ ధనుహ్ ప్రాప్య మె పిత్రా వ్యాహృ్ఇతం సత్య వాదినా |

సమవాయె నర ఇంద్రాణాం పూర్వం ఆమంత్ర్య పార్థివాన్ || 2-118-41

ఇదం చ ధనుర్ ఉద్యమ్య సజ్యం యహ్ కురుతె నరహ్ |

తస్య మె దుహితా భార్యా భవిష్యతి న సమ్షయహ్ || 2-118-42

తచ్ చ దృ్ఇష్ట్వా ధనుహ్ ష్రెష్ఠం గౌరవాద్ గిరి సమ్నిభం |

అభివాద్య నృ్ఇపా జగ్ముర్ అషక్తాహ్ తస్య తొలనె || 2-118-43

సుదీర్ఘస్య తు కాలస్య రాఘవొ అయం మహా ద్యుతిహ్ |

విష్వామిత్రెణ సహితొ యజ్ఞం ద్రష్టుం సమాగతహ్ || 2-118-44

లక్ష్మణెన సహ భ్రాత్రా రామహ్ సత్య పరాక్రమహ్ |

విష్వామిత్రహ్ తు ధర్మ ఆత్మా మమ పిత్రా సుపూజితహ్ || 2-118-45

ప్రొవాచ పితరం తత్ర రాఘవొ రామ లక్ష్మణౌ |

సుతౌ దషరథస్య ఇమౌ ధనుర్ దర్షన కాంక్షిణౌ || 2-118-46

ధనుర్దర్షయ రామాయ రాజపుత్రాయ దైవికం |

ఇత్య్ ఉక్తహ్ తెన విప్రెణ తద్ ధనుహ్ సముపానయత్ || 2-118-47

నిమెష అంతర మాత్రెణ తద్ ఆనమ్య స వీర్యవాన్ |

జ్యాం సమారొప్య ఝటితి పూరయాం ఆస వీర్యవాన్ || 2-118-48

తెన పూరయతా వెగాన్ మధ్యె భగ్నం ద్విధా ధనుహ్ |

తస్య షబ్దొ అభవద్ భీమహ్ పతితస్య అషనెర్ ఇవ || 2-118-49

తతొ అహం తత్ర రామాయ పిత్రా సత్య అభిసంధినా |

ఉద్యతా దాతుం ఉద్యమ్య జల భాజనం ఉత్తమం || 2-118-50

దీయమానాం న తు తదా ప్రతిజగ్రాహ రాఘవహ్ |

అవిజ్ఞాయ పితుహ్ చందం అయొధ్యా అధిపతెహ్ ప్రభొహ్ || 2-118-51

తతహ్ ష్వషురం ఆమంత్ర్య వృ్ఇద్ధం దషరథం నృ్ఇపం |

మమ పిత్రా అహం దత్తా రామాయ విదిత ఆత్మనె || 2-118-52

మమ చైవ అనుజా సాధ్వీ ఊర్మిలా ప్రియ దర్షనా |

భార్య అర్థె లక్ష్మణస్య అపి దత్తా పిత్రా మమ స్వయం || 2-118-53

ఎవం దత్తా అస్మి రామాయ తదా తస్మిన్ స్వయం వరె |

అనురక్తా చ ధర్మెణ పతిం వీర్యవతాం వరం || 2-118-54