అయోధ్యాకాండము - సర్గము 117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

రాఘవహ్ తు అపయాతెషు తపస్విషు విచింతయన్ |

న తత్ర అరొచయద్ వాసం కారణైర్ బహుభిహ్ తదా || 2-117-1

ఇహ మె భరతొ దృ్ఇష్టొ మాతరహ్ చ సనాగరాహ్ |

సా చ మె స్మృ్ఇతిర్ అన్వెతి తాన్ నిత్యం అనుషొచతహ్ || 2-117-2

స్కంధ ఆవార నివెషెన తెన తస్య మహాత్మనహ్ |

హయ హస్తి కరీషైహ్ చ ఉపమర్దహ్ కృ్ఇతొ భృ్ఇషం || 2-117-3

తస్మాద్ అన్యత్ర గగ్చ్ఛామ ఇతి సంచింత్య రాఘవహ్ |

ప్రాతిష్ఠత స వైదెహ్యా లక్ష్మణెన చ సంగతహ్ || 2-117-4

సొ అత్రెర్ ఆష్రమం ఆసాద్య తం వవందె మహా యషాహ్ |

తం చ అపి భగవాన్ అత్రిహ్ పుత్రవత్ ప్రత్యపద్యత || 2-117-5

స్వయం ఆతిథ్యం ఆదిష్య సర్వం అస్య సుసత్కృ్ఇతం |

సౌమిత్రిం చ మహా భాగాం సీతాం చ సమసాంత్వయత్ || 2-117-6

పత్నీం చ తం అనుప్రాప్తాం వృ్ఇద్ధాం ఆమంత్ర్య సత్కృ్ఇతాం |

సాంత్వయాం ఆస ధర్మజ్ఞహ్ సర్వ భూత హితె రతహ్ || 2-117-7

అనసూయాం మహా భాగాం తాపసీం ధర్మ చారిణీం |

ప్రతిగృ్ఇహ్ణీష్వ వైదెహీం అబ్రవీద్ ఋ్ఇషి సత్తమహ్ || 2-117-8

రామాయ చ ఆచచక్షె తాం తాపసీం ధర్మ చారిణీం |

దష వర్షాణ్య్ అనావృ్ఇష్ట్యా దగ్ధె లొకె నిరంతరం || 2-117-9

యయా మూల ఫలె సృ్ఇష్టె జాహ్నవీ చ ప్రవర్తితా |

ఉగ్రెణ తపసా యుక్తా నియమైహ్ చ అప్య్ అలంకృ్ఇతా || 2-117-10

దష వర్ష సహస్రాణి యయా తప్తం మహత్ తపహ్ |

అనసూయా వ్రతైహ్ తాత ప్రత్యూహాహ్ చ నిబర్హితాహ్ || 2-117-11

దెవ కార్య నిమిత్తం చ యయా సంత్వరమాణయా |

దష రాత్రం కృ్ఇత్వా రాత్రిహ్ సా ఇయం మాతా ఇవ తె అనఘ || 2-117-12

తాం ఇమాం సర్వ భూతానాం నమహ్ కార్యాం యషస్వినీం |

అభిగగ్చ్ఛతు వైదెహీ వృ్ఇద్ధాం అక్రొధనాం సదా || 2-117-13

ఎవం బ్రువాణం తం ఋ్ఇషిం తథా ఇత్య్ ఉక్త్వా స రాఘవహ్ |

సీతాం ఉవాచ ధర్మజ్ఞాం ఇదం వచనం ఉత్తమం || 2-117-14

రాజ పుత్రి ష్రుతం తు ఎతన్ మునెర్ అస్య సమీరితం |

ష్రెయొ అర్థం ఆత్మనహ్ షీఘ్రం అభిగగ్చ్ఛ తపస్వినీం || 2-117-15

సీతా తు ఎతద్ వచహ్ ష్రుత్వా రాఘవస్య హిత ఎషిణీ |

తాం అత్రి పత్నీం ధర్మజ్ఞాం అభిచక్రామ మైథిలీ || 2-117-16

షిథిలాం వలితాం వృ్ఇద్ధాం జరా పాణ్డుర మూర్ధజాం |

సతతం వెపమాన అంగీం ప్రవాతె కదలీ యథా || 2-117-17

తాం తు సీతా మహా భాగాం అనసూయాం పతి వ్రతాం |

అభ్యవాదయద్ అవ్యగ్రా స్వం నామ సముదాహరత్ || 2-117-18

అభివాద్య చ వైదెహీ తాపసీం తాం అనిందితాం |

బద్ధ అంజలి పుటా హృ్ఇష్టా పర్యపృ్ఇగ్చ్ఛద్ అనామయం || 2-117-19

తతహ్ సీతాం మహా భాగాం దృ్ఇష్ట్వా తాం ధర్మ చారిణీం |

సాంత్వయంత్య్ అబ్రవీద్ద్ హృ్ఇష్టా దిష్ట్యా ధర్మం అవెక్షసె || 2-117-20

త్యక్త్వా జ్ఞాతి జనం సీతె మానం ఋ్ఇద్ధిం చ మానిని |

అవరుద్ధం వనె రామం దిష్ట్యా త్వం అనుగగ్చ్ఛసి || 2-117-21

నగరస్థొ వనస్థొ వా పాపొ వా యది వా అషుభహ్ |

యాసాం స్త్రీణాం ప్రియొ భర్తా తాసాం లొకా మహా ఉదయాహ్ || 2-117-22

దుహ్షీలహ్ కామ వృ్ఇత్తొ వా ధనైర్ వా పరివర్జితహ్ |

స్త్రీణాం ఆర్య స్వభావానాం పరమం దైవతం పతిహ్ || 2-117-23

న అతొ విషిష్టం పష్యామి బాంధవం విమృ్ఇషంత్య్ అహం |

సర్వత్ర యొగ్యం వైదెహి తపహ్ కృ్ఇతం ఇవ అవ్యయం || 2-117-24

న తు ఎవం అవగగ్చ్ఛంతి గుణ దొషం అసత్ స్త్రియహ్ |

కామ వక్తవ్య హృ్ఇదయా భర్తృ్ఇ నాథాహ్ చరంతి యాహ్ || 2-117-25

ప్రాప్నువంత్య్ అయషహ్ చైవ ధర్మ భ్రమ్షం చ మైథిలి |

అకార్య వషం ఆపన్నాహ్ స్త్రియొ యాహ్ ఖలు తద్ విధాహ్ || 2-117-26

త్వద్ విధాహ్ తు గుణైర్ యుక్తా దృ్ఇష్ట లొక పర అవరాహ్ |

స్త్రియహ్ స్వర్గె చరిష్యంతి యథా పుణ్య కృ్ఇతహ్ తథా || 2-117-27

తదెవమెనం త్వమనుచ్రతా సతీ |

పతివ్రతానాం సమయానువర్తినీ |

భవ స్వభర్తుహ్ సహధర్మచారిణీ |

యష్ష్చ ధర్మం చ తతహ్ సమాప్స్యసి || 2-117-28