అయోధ్యాకాండము - సర్గము 116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ప్రతిప్రయాతె భరతె వసన్ రామహ్ తపొ వనె |

లక్షయాం ఆస స ఉద్వెగం అథ ఔత్సుక్యం తపస్వినాం || 2-116-1

యె తత్ర చిత్ర కూటస్య పురస్తాత్ తాపస ఆష్రమె |

రామం ఆష్రిత్య నిరతాహ్ తాన్ అలక్షయద్ ఉత్సుకాన్ || 2-116-2

నయనైర్ భృ్ఇకుటీభిహ్ చ రామం నిర్దిష్య షంకితాహ్ |

అన్యొన్యం ఉపజల్పంతహ్ షనైహ్ చక్రుర్ మిథహ్ కథాహ్ || 2-116-3

తెషాం ఔత్సుక్యం ఆలక్ష్య రామహ్ తు ఆత్మని షంకితహ్ |

కృ్ఇత అంజలిర్ ఉవాచ ఇదం ఋ్ఇషిం కుల పతిం తతహ్ || 2-116-4

న కచ్చిద్ భగవన్ కించిత్ పూర్వ వృ్ఇత్తం ఇదం మయి |

దృ్ఇష్యతె వికృ్ఇతం యెన విక్రియంతె తపస్వినహ్ || 2-116-5

ప్రమాదాచ్ చరితం కచ్చిత్ కించిన్ న అవరజస్య మె |

లక్ష్మణస్య ఋ్ఇషిభిర్ దృ్ఇష్టం న అనురూపం ఇవ ఆత్మనహ్ || 2-116-6

కచ్చిత్ షుష్రూషమాణా వహ్ షుష్రూషణ పరా మయి |

ప్రమదా అభ్యుచితాం వృ్ఇత్తిం సీతా యుక్తం న వర్తతె || 2-116-7

అథ ఋ్ఇషిర్ జరయా వృ్ఇద్ధహ్ తపసా చ జరాం గతహ్ |

వెపమాన ఇవ ఉవాచ రామం భూత దయా పరం || 2-116-8

కుతహ్ కల్యాణ సత్త్వాయాహ్ కల్యాణ అభిరతెహ్ తథా |

చలనం తాత వైదెహ్యాహ్ తపస్విషు విషెషతహ్ || 2-116-9

త్వన్ నిమిత్తం ఇదం తావత్ తాపసాన్ ప్రతి వర్తతె |

రక్షొభ్యహ్ తెన సంవిగ్నాహ్ కథయంతి మిథహ్ కథాహ్ || 2-116-10

రావణ అవరజహ్ కష్చిత్ ఖరొ నామ ఇహ రాక్షసహ్ |

ఉత్పాట్య తాపసాన్ సర్వాన్ జన స్థాన నికెతనాన్ || 2-116-11

ధృ్ఇష్టహ్ చ జిత కాషీ చ నృ్ఇషంసహ్ పురుష అదకహ్ |

అవలిప్తహ్ చ పాపహ్ చ త్వాం చ తాత న మృ్ఇష్యతె || 2-116-12

త్వం యదా ప్రభృ్ఇతి హ్య్ అస్మిన్న్ ఆష్రమె తాత వర్తసె |

తదా ప్రభృ్ఇతి రక్షాంసి విప్రకుర్వంతి తాపసాన్ || 2-116-13

దర్షయంతి హి బీభత్సైహ్ క్రూరైర్ భీషణకైర్ అపి |

నానా రూపైర్ విరూపైహ్ చ రూపైర్ అసుఖ దర్షనైహ్ || 2-116-14

అప్రషస్తైర్ అషుచిభిహ్ సంప్రయొజ్య చ తాపసాన్ |

ప్రతిఘ్నంత్య్ అపరాన్ క్షిప్రం అనార్యాహ్ పురతహ్ స్థితహ్ || 2-116-15

తెషు తెషు ఆష్రమస్థానెషు అబుద్ధం అవలీయ చ |

రమంతె తాపసామ్హ్ తత్ర నాషయంతొ అల్ప చెతసహ్ || 2-116-16

అపక్షిపంతి స్రుగ్ భాణ్డాన్ అగ్నీన్ సించంతి వారిణా |

కలషామ్హ్ చ ప్రమృ్ఇద్నంతి హవనె సముపస్థితె || 2-116-17

తైర్ దురాత్మభిర్ ఆవిష్టాన్ ఆష్రమాన్ ప్రజిహాసవహ్ |

గమనాయ అన్య దెషస్య చొదయంత్య్ ఋ్ఇషయొ అద్య మాం || 2-116-18

తత్ పురా రామ షారీరాం ఉపహింసాం తపస్విషు |

దర్షయతి హి దుష్టాహ్ తె త్యక్ష్యామ ఇమం ఆష్రమం || 2-116-19

బహు మూల ఫలం చిత్రం అవిదూరాద్ ఇతొ వనం |

పురాణ ఆష్రమం ఎవ అహం ష్రయిష్యె సగణహ్ పునహ్ || 2-116-20

ఖరహ్ త్వయ్య్ అపి చ అయుక్తం పురా తాత ప్రవర్తతె |

సహ అస్మాభిర్ ఇతొ గగ్చ్ఛ యది బుద్ధిహ్ ప్రవర్తతె || 2-116-21

సకలత్రస్య సందెహొ నిత్యం యత్ తస్య రాఘవ |

సమర్థస్య అపి హి సతొ వాసొ దుహ్ఖ ఇహ అద్య తె || 2-116-22

ఇత్య్ ఉక్తవంతం రామహ్ తం రాజ పుత్రహ్ తపస్వినం |

న షషాక ఉత్తరైర్ వాక్యైర్ అవరొద్ధుం సముత్సుకం || 2-116-23

అభినంద్య సమాపృ్ఇగ్చ్ఛ్య సమాధాయ చ రాఘవం |

స జగామ ఆష్రమం త్యక్త్వా కులైహ్ కుల పతిహ్ సహ || 2-116-24

రామహ్ సంసాధ్య తు ఋ్ఇషి గణం అనుగమనా |

దెషాత్ తస్మాచ్చిత్ కుల పతిం అభివాద్య ఋ్ఇషిం |

సమ్యక్ ప్రీతైహ్ తైర్ అనుమత ఉపదిష్ట అర్థహ్ |

పుణ్యం వాసాయ స్వ నిలయం ఉపసంపెదె || 2-116-25

ఆష్రమం తు ఋ్ఇషి విరహితం ప్రభుహ్ |

క్షణం అపి న జహౌ స రాఘవహ్ |

రాఘవం హి సతతం అనుగతాహ్ |

స్తాపసాహ్ చ ఋ్ఇషి చరిత ధృ్ఇత గుణాహ్ || 2-116-26