అయోధ్యాకాండము - సర్గము 115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతొ నిక్షిప్య మాతృ్ఇఋ్ఇహ్ స అయొధ్యాయాం దృ్ఇఢ వ్రతహ్ |

భరతహ్ షొక సంతప్తొ గురూన్ ఇదం అథ అబ్రవీత్ || 2-115-1

నంది గ్రామం గమిష్యామి సర్వాన్ ఆమంత్రయె అద్య వహ్ |

తత్ర దుహ్ఖం ఇదం సర్వం సహిష్యె రాఘవం వినా || 2-115-2

గతహ్ చ హి దివం రాజా వనస్థహ్ చ గురుర్ మమ |

రామం ప్రతీక్షె రాజ్యాయ స హి రాజా మహా యషాహ్ || 2-115-3

ఎతత్ ష్రుత్వా షుభం వాక్యం భరతస్య మహాత్మనహ్ |

అబ్రువన్ మంత్రిణహ్ సర్వె వసిష్ఠహ్ చ పురొహితహ్ || 2-115-4

సదృ్ఇషం ష్లాఘనీయం చ యద్ ఉక్తం భరత త్వయా |

వచనం భ్రాతృ్ఇ వాత్సల్యాద్ అనురూపం తవ ఎవ తత్ || 2-115-5

నిత్యం తె బంధు లుబ్ధస్య తిష్ఠతొ భ్రాతృ్ఇ సౌహృ్ఇదె |

ఆర్య మార్గం ప్రపన్నస్య న అనుమన్యెత కహ్ పుమాన్ || 2-115-6

మంత్రిణాం వచనం ష్రుత్వా యథా అభిలషితం ప్రియం |

అబ్రవీత్ సారథిం వాక్యం రథొ మె యుజ్యతాం ఇతి || 2-115-7

ప్రహృ్ఇష్ట వదనహ్ సర్వా మాతృ్ఇఋ్ఇహ్ సమభివాద్య సహ్ |

ఆరురొహ రథం ష్రీమాన్ షత్రుఘ్నెన సమన్వితహ్ || 2-115-8

ఆరుహ్య తు రథం షీఘ్రం షత్రుఘ్న భరతాఉ ఉభౌ |

యయతుహ్ పరమ ప్రీతౌ వృ్ఇతౌ మంత్రి పురొహితైహ్ || 2-115-9

అగ్రతొ పురవహ్ తత్ర వసిష్ఠ ప్రముఖా ద్విజాహ్ |

ప్రయయుహ్ ప్రాన్ ముఖాహ్ సర్వె నంది గ్రామొ యతొ అభవత్ || 2-115-10

బలం చ తద్ అనాహూతం గజ అష్వ రథ సంకులం |

ప్రయయౌ భరతె యాతె సర్వె చ పుర వాసినహ్ || 2-115-11

రథస్థహ్ స తు ధర్మ ఆత్మా భరతొ భ్రాతృ్ఇ వత్సలహ్ |

నంది గ్రామం యయౌ తూర్ణం షిరస్య్ ఆధాయ పాదుకె || 2-115-12

తతహ్ తు భరతహ్ క్షిప్రం నంది గ్రామం ప్రవిష్య సహ్ |

అవతీర్య రథాత్ తూర్ణం గురూన్ ఇదం ఉవాచ హ || 2-115-13

ఎతద్ రాజ్యం మమ భ్రాత్రా దత్తం సమ్న్యాసవత్ స్వయం |

యొగ క్షెమ వహె చ ఇమె పాదుకె హెమ భూషితె || 2-115-14

భరతహ్ షిరసా కృ్ఇత్వా సన్న్యాసం పాదుకె తతహ్ |

అబ్రవీద్దుహ్ఖసంతప్తహ్ సర్వం ప్రకృ్ఇతిమణ్డలం || 2-115-15

చత్రం ధారయత క్శిప్రమార్యపాదావిమౌ మతౌ |

అభ్యాం రాజ్యె స్థితొ ధర్మహ్ పాదుకాభ్యాం గురొర్మమ || 2-115-16

భ్రాత్రా హి మయి సమ్న్యాసొ నిక్శిప్తహ్ సౌహృ్ఇదాదయం |

తమిమం పాలయిశ్యామి రాఘవాగమనం ప్రతి 2-115-17

క్శిప్రం సమ్యొజయిత్వా తు రాఘవస్య పునహ్ స్వయం |

చరణౌ తౌ తు రామస్య ద్రక్శ్యామి సహపాదుకౌ || 2-115-18

తతొ నిక్శిప్తభారొ.అహం రాఘవెణ సమాగతహ్ |

నివెద్య గురవె రాజ్యం భజిశ్యె గురువృ్ఇత్తితాం 2-115-19

తాఘవాయ చ సమ్న్యాసం దత్త్వెమె వరపాదుకె |

రాజ్యం చెదమయొధ్యాం చ ధూతపాపొభవామి చ 2-115-20

అభిశిక్తె తు కాకుత్థ్సె ప్రహృ్ఇశ్టముదితె జనె |

ప్రీతిర్మమ యషష్చైవ భవెద్రాజ్యాచ్చతుర్గుణం || 2-115-21

ఎవం తు విలపంధీనొ భరతహ్ స మహాయషాహ్ |

నందిగ్రామె.అకరొద్రాజ్యం దుహ్ఖితొ మంత్రిభిస్సహ || 2-115-22

స వల్కలజటాధారీ మునివెశధరహ్ ప్రభుహ్ |

నందిగ్రామె.అవసద్వీరహ్ ససైన్యొ భరతస్తదా 2-115-23

రామాగమనమాకాణ్‌క్శన్ భరతొ భ్రాతృ్ఇవత్సలహ్ |

భ్రాతుర్వచనకారీ చ ప్రతిజ్ఝ్ణాపారగస్తదా || 2-115-24

పాదుకె త్వభిశిచ్యాథ నందిగ్రామె.అవసత్తథా |

స వాలవ్యజనం చత్రం ధారయామాస స స్వయం || 2-115-25

భరతహ్ షాసనం సర్వం పాదుకాభ్యాం నివెదయన్ |

తతస్తు భరతహ్ ష్రీమానభిశిచ్యార్యపాదుకె || 2-115-26

తదధీనస్తదా రాజ్యం కారయామాస సర్వదా |

తదా హి యత్కార్యముపైతి కించి |

దుపాయనం చొపహృ్ఇతం మహార్హం |

స పాదుకాభ్యాం ప్రథమం నివెద్య |

చకార పష్చాద్భరతొ యథావత్ || 2-115-27