అయోధ్యాకాండము - సర్గము 114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

స్నిగ్ధ గంభీర ఘొషెణ స్యందనెన ఉపయాన్ ప్రభుహ్ |

అయొధ్యాం భరతహ్ క్షిప్రం ప్రవివెష మహా యషాహ్ || 2-114-1

బిడాల ఉలూక చరితాం ఆలీన నర వారణాం |

తిమిర అభ్యాహతాం కాలీం అప్రకాషాం నిషాం ఇవ || 2-114-2

రాహు షత్రొహ్ ప్రియాం పత్నీం ష్రియా ప్రజ్వలిత ప్రభాం |

గ్రహెణ అభ్యుత్థితెన ఎకాం రొహిణీం ఇవ పీడితాం || 2-114-3

అల్ప ఉష్ణ క్షుబ్ధ సలిలాం ఘర్మ ఉత్తప్త విహంగమాం |

లీన మీన ఝష గ్రాహాం కృ్ఇషాం గిరి నదీం ఇవ || 2-114-4

విధూమాం ఇవ హెమ ఆభాం అధ్వర అగ్ని సముత్థితాం |

హవిర్ అభ్యుక్షితాం పష్చాత్ షిఖాం విప్రలయం గతాం || 2-114-5

విధ్వస్త కవచాం రుగ్ణ గజ వాజి రథ ధ్వజాం |

హత ప్రవీరాం ఆపన్నాం చమూం ఇవ మహా ఆహవె || 2-114-6

సఫెనాం సస్వనాం భూత్వా సాగరస్య సముత్థితాం |

ప్రషాంత మారుత ఉద్ధూతాం జల ఊర్మిం ఇవ నిహ్స్వనాం || 2-114-7

త్యక్తాం యజ్ఞ ఆయుధైహ్ సర్వైర్ అభిరూపైహ్ చ యాజకైహ్ |

సుత్యా కాలె వినిర్వృ్ఇత్తె వెదిం గత రవాం ఇవ || 2-114-8

గొష్ఠ మధ్యె స్థితాం ఆర్తాం అచరంతీం నవం తృ్ఇణం |

గొ వృ్ఇషెణ పరిత్యక్తాం గవాం పత్నీం ఇవ ఉత్సుకాం || 2-114-9

ప్రభా కరాలైహ్ సుస్నిగ్ధైహ్ ప్రజ్వలద్భిర్ ఇవ ఉత్తమైహ్ |

వియుక్తాం మణిభిర్ జాత్యైర్ నవాం ముక్తా ఆవలీం ఇవ || 2-114-10

సహసా చలితాం స్థానాన్ మహీం పుణ్య క్షయాద్ గతాం |

సమ్హృ్ఇత ద్యుతి విస్తారాం తారాం ఇవ దివహ్ చ్యుతాం || 2-114-11

పుష్ప నద్ధాం వసంత అంతె మత్త భ్రమర షాలినీం |

ద్రుత దావ అగ్ని విప్లుష్టాం క్లాంతాం వన లతాం ఇవ || 2-114-12

సమ్మూఢ నిగమాం సర్వాం సంక్షిప్త విపణ ఆపణాం |

ప్రగ్చ్ఛన్న షషి నక్షత్రాం ద్యాం ఇవ అంబు ధరైర్ వృ్ఇతాం || 2-114-13

క్షీణ పాన ఉత్తమైర్ భిన్నైహ్ షరావైర్ అభిసంవృ్ఇతాం |

హత షౌణ్డాం ఇవ ఆకాషె పాన భూమిం అసంస్కృ్ఇతాం || 2-114-14

వృ్ఇక్ణ భూమి తలాం నిమ్నాం వృ్ఇక్ణ పాత్రైహ్ సమావృ్ఇతాం |

ఉపయుక్త ఉదకాం భగ్నాం ప్రపాం నిపతితాం ఇవ || 2-114-15

విపులాం వితతాం చైవ యుక్త పాషాం తరస్వినాం |

భూమౌ బాణైర్ వినిష్కృ్ఇత్తాం పతితాం జ్యాం ఇవ ఆయుధాత్ || 2-114-16

సహసా యుద్ధ షౌణ్డెన హయ ఆరొహెణ వాహితాం |

నిహతాం ప్రతిసైన్యెన వడవామివ పాతితాం || 2-114-17

భరతస్తు రథస్థహ్ సన్ ష్రీమాన్ దషరథాత్మజహ్ |

వాహయంతం రథష్రెశ్ఠం సారథిం వాక్యమబ్రవీత్ || 2-114-18

కిం ను ఖల్వద్య గంబీరొ మూర్చితొ న నిషమ్యతె |

యథాపురమయొధ్యాయాం గీతవాదిత్రనిస్వనహ్ || 2-114-19

వారుణీమదగంధష్చ మాల్యగంధష్చ మూర్చితహ్ |

ధూపితాగరుగంధష్చ న ప్రవాతి సమంతతహ్ || 2-114-20

యానప్ర వరఘొశష్చ స్నిగ్ధష్చ హయనిస్వనహ్ |

ప్రమత్తగజనాదష్చ మహామ్ష్చ రథనిస్వనహ్ || 2-114-21

నెదానీం ష్రూయతె పుర్యామస్యాం రామె వివాసితె || 2-114-22

చందనాగారుగంధామ్ష్చ మహార్హష్చ నవస్రజహ్ || 2-114-23

గతె హి రామె తరుణాహ్ సంతప్తా నొపభుఝ్ణ్జతె |

బహిర్యాత్రాం న గచ్చ్హంతి చిత్రమాల్యధరా నరాహ్ || 2-114-24

నొత్సవాహ్ సంప్రవర్తంతె రామషొకార్దితె పురె |

సహ నూనం మమ భ్రాత్రా పురస్యాస్య ద్యుతిర్గతా || 2-114-25

న హి రాజత్యయొధ్యెయం సాసారెవార్జునీ క్శపా |

కదా ను ఖలు మె భ్రాతా మహొత్సవ ఇవాగతహ్ || 2-114-26

జనయిశ్యత్యయొధ్యాయాం హర్శం గ్రీశ్మ ఇవాంబుదహ్ |

తరుణైహ్ చారు వెషైహ్ చ నరైర్ ఉన్నత గామిభిహ్ |

సంపతద్భిర్ అయొధ్యాయాం న విభాంతి మహా పథాహ్ || 2-114-27

ఎవం బహు విధం జల్పన్ వివెష వసతిం పితుహ్ |

తెన హీనాం నర ఇంద్రెణ సిమ్హ హీనాం గుహాం ఇవ || 2-114-28

తదా తదంథ్పురముజ్ఘితప్రభం |

సురైరివొత్సృ్ఇశ్టమభాస్కరం దినం |

నిరీక్శ్య సర్వం తు వివిక్తమాత్మవాన్ |

ముమొచ బాశ్పం భరతహ్ సుదుహ్ఖితహ్ || 2-114-29