అయోధ్యాకాండము - సర్గము 113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతహ్ షిరసి కృ్ఇత్వా తు పాదుకె భరతహ్ తదా |

ఆరురొహ రథం హృ్ఇష్టహ్ షత్రుఘ్నెన సమన్వితహ్ || 2-113-1

వసిష్ఠొ వామదెవహ్ చ జాబాలిహ్ చ దృ్ఇఢ వ్రతహ్ |

అగ్రతహ్ ప్రయయుహ్ సర్వె మంత్రిణొ మంత్ర పూజితాహ్ || 2-113-2

మందాకినీం నదీం రమ్యాం ప్రాన్ ముఖాహ్ తె యయుహ్ తదా |

ప్రదక్షిణం చ కుర్వాణాహ్ చిత్ర కూటం మహా గిరిం || 2-113-3

పష్యన్ ధాతు సహస్రాణి రమ్యాణి వివిధాని చ |

ప్రయయౌ తస్య పార్ష్వెన ససైన్యొ భరతహ్ తదా || 2-113-4

అదూరాచ్ చిత్ర కూటస్య దదర్ష భరతహ్ తదా |

ఆష్రమం యత్ర స మునిర్ భరద్వాజహ్ కృ్ఇత ఆలయహ్ || 2-113-5

స తం ఆష్రమం ఆగమ్య భరద్వాజస్య బుద్ధిమాన్ |

అవతీర్య రథాత్ పాదౌ వవందె కుల నందనహ్ || 2-113-6

తతొ హృ్ఇష్టొ భరద్వాజొ భరతం వాక్యం అబ్రవీత్ | అపి కృ్ఇత్యం కృ్ఇతం తాత రామెణ చ సమాగతం || 2-113-7

ఎవం ఉక్తహ్ తు భరతొ భరద్వాజెన ధీమతా |

ప్రత్యువాచ భరద్వాజం భరతొ ధర్మ వత్సలహ్ || 2-113-8

స యాచ్యమానొ గురుణా మయా చ దృ్ఇఢ విక్రమహ్ |

రాఘవహ్ పరమ ప్రీతొ వసిష్ఠం వాక్యం అబ్రవీత్ || 2-113-9

పితుహ్ ప్రతిజ్ఞాం తాం ఎవ పాలయిష్యామి తత్త్వతహ్ |

చతుర్దష హి వర్షాణి య ప్రతిజ్ఞా పితుర్ మమ || 2-113-10

ఎవం ఉక్తొ మహా ప్రాజ్ఞొ వసిష్ఠహ్ ప్రత్యువాచ హ |

వాక్యజ్ఞొ వాక్య కుషలం రాఘవం వచనం మహత్ || 2-113-11

ఎతె ప్రయగ్చ్ఛ సమ్హృ్ఇష్టహ్ పాదుకె హెమ భూషితె |

అయొధ్యాయాం మహా ప్రాజ్ఞ యొగ క్షెమ కరె తవ || 2-113-12

ఎవం ఉక్తొ వసిష్ఠెన రాఘవహ్ ప్రాన్ ముఖహ్ స్థితహ్ |

పాదుకె హెమ వికృ్ఇతె మమ రాజ్యాయ తె దదౌ || 2-113-13

నివృ్ఇత్తొ అహం అనుజ్ఞాతొ రామెణ సుమహాత్మనా |

అయొధ్యాం ఎవ గగ్చ్ఛామి గృ్ఇహీత్వా పాదుకె షుభె || 2-113-14

ఎతత్ ష్రుత్వా షుభం వాక్యం భరతస్య మహాత్మనహ్ |

భరద్వాజహ్ షుభతరం మునిర్ వాక్యం ఉదాహరత్ || 2-113-15

న ఎతచ్ చిత్రం నర వ్యాఘ్ర షీల వృ్ఇత్తవతాం వర |

యద్ ఆర్యం త్వయి తిష్ఠెత్ తు నిమ్నె వృ్ఇష్టిం ఇవ ఉదకం || 2-113-16

అమృ్ఇతహ్ స మహా బాహుహ్ పితా దషరథహ్ తవ |

యస్య త్వం ఈదృ్ఇషహ్ పుత్రొ ధర్మ ఆత్మా ధర్మ వత్సలహ్ || 2-113-17

తం ఋ్ఇషిం తు మహాత్మానం ఉక్త వాక్యం కృ్ఇత అంజలిహ్ |

ఆమంత్రయితుం ఆరెభె చరణాఉ ఉపగృ్ఇహ్య చ || 2-113-18

తతహ్ ప్రదక్షిణం కృ్ఇత్వా భరద్వాజం పునహ్ పునహ్ |

భరతహ్ తు యయౌ ష్రీమాన్ అయొధ్యాం సహ మంత్రిభిహ్ || 2-113-19

యానైహ్ చ షకటైహ్ చైవ హయైహ్ నాగైహ్ చ సా చమూహ్ |

పునర్ నివృ్ఇత్తా విస్తీర్ణా భరతస్య అనుయాయినీ || 2-113-20

తతహ్ తె యమునాం దివ్యాం నదీం తీర్త్వా ఊర్మి మాలినీం |

దదృ్ఇషుహ్ తాం పునహ్ సర్వె గంగాం షివ జలాం నదీం || 2-113-21

తాం రమ్య జల సంపూర్ణాం సంతీర్య సహ బాంధవహ్ |

షృ్ఇంగ వెర పురం రమ్యం ప్రవివెష ససైనికహ్ || 2-113-22

షృ్ఇంగ వెర పురాద్ భూయ అయొధ్యాం సందదర్ష హ |

అయొధ్యాం చ తతొ దృ్ఇశ్ట్వా పిత్రా భ్రాత్రా వివర్జితాం |

భరతొ దుహ్ఖ సంతప్తహ్ సారథిం చ ఇదం అబ్రవీత్ || 2-113-23

సారథె పష్య విధ్వస్తా అయొధ్యా న ప్రకాషతె |

నిరాకారా నిరానందా దీనా ప్రతిహత స్వనా || 2-113-24