అయోధ్యాకాండము - సర్గము 112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తం అప్రతిమ తెజొభ్యాం భ్రాతృ్ఇభ్యాం రొమ హర్షణం |

విస్మితాహ్ సంగమం ప్రెక్ష్య సమవెతా మహర్షయహ్ || 2-112-1

అంతర్ హితాహ్ తు ఋ్ఇషి గణాహ్ సిద్ధాహ్ చ పరమ ఋ్ఇషయహ్ |

తౌ భ్రాతరౌ మహాత్మానౌ కాకుత్స్థౌ ప్రషషంసిరె || 2-112-2

స ధన్యొ యస్య పుత్రౌ ద్వౌ ధర్మజ్ఞౌ ధర్మ విక్రమౌ |

ష్రుత్వా వయం హి సంభాషాం ఉభయొహ్ స్పృ్ఇహయామహె || 2-112-3

తతహ్ తు ఋ్ఇషి గణాహ్ క్షిప్రం దషగ్రీవ వధ ఎషిణహ్ |

భరతం రాజ షార్దూలం ఇత్య్ ఊచుహ్ సంగతా వచహ్ || 2-112-4

కులె జాత మహా ప్రాజ్ఞ మహా వృ్ఇత్త మహా యషహ్ |

గ్రాహ్యం రామస్య వాక్యం తె పితరం యద్య్ అవెక్షసె || 2-112-5

సదా అనృ్ఇణం ఇమం రామం వయం ఇగ్చ్ఛామహె పితుహ్ |

అనృ్ఇణత్వాచ్ చ కైకెయ్యాహ్ స్వర్గం దషరథొ గతహ్ || 2-112-6

ఎతావద్ ఉక్త్వా వచనం గంధర్వాహ్ సమహర్షయహ్ |

రాజ ఋ్ఇషయహ్ చైవ తథా సర్వె స్వాం స్వాం గతిం గతాహ్ || 2-112-7

హ్లాదితహ్ తెన వాక్యెన షుభెన షుభ దర్షనహ్ |

రామహ్ సమ్హృ్ఇష్ట వదనహ్ తాన్ ఋ్ఇషీన్ అభ్యపూజయత్ || 2-112-8

స్రస్త గాత్రహ్ తు భరతహ్ స వాచా సజ్జమానయా |

కృ్ఇత అంజలిర్ ఇదం వాక్యం రాఘవం పునర్ అబ్రవీత్ || 2-112-9

రాజ ధర్మం అనుప్రెక్ష్య కుల ధర్మ అనుసంతతిం | కర్తుం అర్హసి కాకుత్స్థ మమ మాతుహ్ చ యాచనాం || 2-112-10

రక్షితుం సుమహద్ రాజ్యం అహం ఎకహ్ తు న ఉత్సహె |

పౌర జానపదామ్హ్ చ అపి రక్తాన్ రంజయితుం తథా || 2-112-11

జ్ఞాతయహ్ చ హి యొధాహ్ చ మిత్రాణి సుహృ్ఇదహ్ చ నహ్ |

త్వాం ఎవ ప్రతికాంక్షంతె పర్జన్యం ఇవ కర్షకాహ్ || 2-112-12

ఇదం రాజ్యం మహా ప్రాజ్ఞ స్థాపయ ప్రతిపద్య హి |

షక్తిమాన్ అసి కాకుత్స్థ లొకస్య పరిపాలనె || 2-112-13

ఇత్య్ ఉక్త్వా న్యపతద్ భ్రాతుహ్ పాదయొర్ భరతహ్ తదా |

భృ్ఇషం సంప్రార్థయాం ఆస రామం ఎవం ప్రియం వదహ్ || 2-112-14

తం అంకె భ్రాతరం కృ్ఇత్వా రామొ వచనం అబ్రవీత్ |

ష్యామం నలిన పత్ర అక్షం మత్త హంస స్వరహ్ స్వయం || 2-112-15

ఆగతా త్వాం ఇయం బుద్ధిహ్ స్వజా వైనయికీ చ యా |

భృ్ఇషం ఉత్సహసె తాత రక్షితుం పృ్ఇథివీం అపి || 2-112-16

అమాత్యైహ్ చ సుహృ్ఇద్భిహ్ చ బుద్ధిమద్భిహ్ చ మంత్రిభిహ్ |

సర్వ కార్యాణి సమ్మంత్ర్య సుమహాంత్య్ అపి కారయ || 2-112-17

లక్ష్మీహ్ చంద్రాద్ అపెయాద్ వా హిమవాన్ వా హిమం త్యజెత్ |

అతీయాత్ సాగరొ వెలాం న ప్రతిజ్ఞాం అహం పితుహ్ || 2-112-18

కామాద్ వా తాత లొభాద్ వా మాత్రా తుభ్యం ఇదం కృ్ఇతం |

న తన్ మనసి కర్తవ్యం వర్తితవ్యం చ మాతృ్ఇవత్ || 2-112-19

ఎవం బ్రువాణం భరతహ్ కౌసల్యా సుతం అబ్రవీత్ |

తెజసా ఆదిత్య సంకాషం ప్రతిపచ్ చంద్ర దర్షనం || 2-112-20

అధిరొహ ఆర్య పాదాభ్యాం పాదుకె హెమ భూషితె |

ఎతె హి సర్వ లొకస్య యొగ క్షెమం విధాస్యతహ్ || 2-112-21

సొ అధిరుహ్య నర వ్యాఘ్రహ్ పాదుకె హ్య్ అవరుహ్య చ |

ప్రాయగ్చ్ఛత్ సుమహా తెజా భరతాయ మహాత్మనె || 2-112-22

స పాదుకె సంప్రణమ్య రామం వచనంబ్రవీత్ |

చతుర్దష హి వర్శాణి జటాచీరధరొ హ్యహం || 2-112-23

ఫలమూలాషనొ వీర భవెయం రఘునందన |

తవాగమనమాకాణ్‌క్శన్ వసన్వై నగరాద్బహిహ్ || 2-112-24

తవ పాదుకయొర్న్యస్తరాజ్యతంత్రహ్ పరంతప |

చతుర్దషె తు సంపూర్ణె వర్శె.అహాని రఘూత్తమ || 2-112-25

న ద్రక్శ్యామి యది త్వాం తు ప్రవెక్శ్యామి హుతాషనం |

తథెతి చ ప్రతిజ్ఝ్ణాయ తం పరిశ్వజ్య సాదరం || 2-112-26

షత్రుఘ్నం చ పరిశ్వజ్య భరతం చెదమబ్రవీత్ |

మాతరం రక్శ కైకెయీం మా రొశం కురు తాం ప్రతి || 2-112-27

మయా చ సీతయా చైవ షప్తొ.సి రఘుసత్తమ |

ఇత్యుక్త్వాష్రుపరీతాక్శొ భ్రాతరం విససర్జ హ || 2-112-28

స పాదుకె తె భరతహ్ ప్రతాపవాన్ |

స్వలంకృ్ఇతె సంపరిగృ్ఇహ్య ధర్మవిత్ |

ప్రదక్షిణం చైవ చకార రాఘవం |

చకార చైవ ఉత్తమ నాగ మూర్ధని || 2-112-29

అథ ఆనుపూర్వ్యాత్ ప్రతిపూజ్య తం జనం |

గురూమ్హ్ చ మంత్రి ప్రకృ్ఇతీహ్ తథా అనుజౌ |

వ్యసర్జయద్ రాఘవ వమ్ష వర్ధనహ్ |

స్థితహ్ స్వ ధర్మె హిమవాన్ ఇవ అచలహ్ || 2-112-30

తం మాతరొ బాష్ప గృ్ఇహీత కణ్ఠొ |

దుహ్ఖెన న ఆమంత్రయితుం హి షెకుహ్ |

స తు ఎవ మాతృ్ఇఋ్ఇర్ అభివాద్య సర్వా |

రుదన్ కుటీం స్వాం ప్రవివెష రామహ్ || 2-112-31