అయోధ్యాకాండము - సర్గము 110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

నివర్తయితు కామహ్ తు త్వాం ఎతద్ వాక్యం అబ్రవీత్ |

ఇమాం లొక సముత్పత్తిం లొక నాథ నిబొధ మె || 2-110-2

సర్వం సలిలం ఎవ ఆసీత్ పృ్ఇథివీ యత్ర నిర్మితా |

తతహ్ సమభవద్ బ్రహ్మా స్వయంభూర్ దైవతైహ్ సహ || 2-110-3

స వరాహహ్ తతొ భూత్వా ప్రొజ్జహార వసుంధరాం |

అసృ్ఇజచ్ చ జగత్ సర్వం సహ పుత్రైహ్ కృ్ఇత ఆత్మభిహ్ || 2-110-4

ఆకాష ప్రభవొ బ్రహ్మా షాష్వతొ నిత్య అవ్యయహ్ |

తస్మాన్ మరీచిహ్ సంజజ్ఞె మరీచెహ్ కష్యపహ్ సుతహ్ || 2-110-5

వివస్వాన్ కష్యపాజ్ జజ్ఞె మనుర్ వైవస్తవహ్ స్మృ్ఇతహ్ |

స తు ప్రజాపతిహ్ పూర్వం ఇక్ష్వాకుహ్ తు మనొహ్ సుతహ్ || 2-110-6

యస్య ఇయం ప్రథమం దత్తా సమృ్ఇద్ధా మనునా మహీ |

తం ఇక్ష్వాకుం అయొధ్యాయాం రాజానం విద్ధి పూర్వకం || 2-110-7

ఇక్ష్వాకొహ్ తు సుతహ్ ష్రీమాన్ కుక్షిర్ ఎవ ఇతి విష్రుతహ్ |

కుక్షెర్ అథ ఆత్మజొ వీరొ వికుక్షిర్ ఉదపద్యత || 2-110-8

వికుక్షెహ్ తు మహా తెజా బాణహ్ పుత్రహ్ ప్రతాపవాన్ |

బాణస్య తు మహా బాహుర్ అనరణ్యొ మహా యషాహ్ || 2-110-9

నానా వృ్ఇష్టిర్ బభూవ అస్మిన్ న దుర్భిక్షం సతాం వరె |

అనరణ్యె మహా రాజె తస్కరొ వా అపి కష్చన || 2-110-10

అనరణ్యాన్ మహా బాహుహ్ పృ్ఇథూ రాజా బభూవ హ |

తస్మాత్ పృ్ఇథొర్ మహా రాజహ్ త్రిషంకుర్ ఉదపద్యత || 2-110-11

స సత్య వచనాద్ వీరహ్ సషరీరొ దివం గతహ్ |

త్రిషంకొర్ అభవత్ సూనుర్ ధుంధుమారొ మహా యషాహ్ || 2-110-12

ధుంధుమారాన్ మహా తెజా యువన అష్వొ వ్యజాయత |

యువన అష్వ సుతహ్ ష్రీమాన్ మాంధాతా సమపద్యత || 2-110-13

మాంధాతుహ్ తు మహా తెజాహ్ సుసంధిర్ ఉదపద్యత |

సుసంధెర్ అపి పుత్రౌ ద్వౌ ధ్రువ సంధిహ్ ప్రసెనజిత్ || 2-110-14

యషస్వీ ధ్రువ సంధెహ్ తు భరతొ రిపు సూదనహ్ |

భరతాత్ తు మహా బాహొర్ అసితొ నామ జాయత || 2-110-15

యస్య ఎతె ప్రతిరాజాన ఉదపద్యంత షత్రవహ్ |

హైహయాహ్ తాల జంఘాహ్ చ షూరాహ్ చ షష బిందవహ్ || 2-110-16

తామ్హ్ తు సర్వాన్ ప్రతివ్యూహ్య యుద్ధె రాజా ప్రవాసితహ్ |

స చ షైల వరె రమ్యె బభూవ అభిరతొ మునిహ్ || 2-110-17

ద్వె చ అస్య భార్యె గర్భిణ్యౌ బభూవతుర్ ఇతి ష్రుతిహ్ |

ఎకా గర్భవినాషాయ సపత్న్యై గరళం దదౌ || 2-110-18

భార్గవహ్ చ్యవనొ నామ హిమవంతం ఉపాష్రితహ్ |

తం ఋ్ఇషిం సముపాగమ్య కాలిందీ తు అభ్యవాదయత్ || 2-110-19

స తాం అభ్యవదద్ విప్రొ వర ఈప్సుం పుత్ర జన్మని |

పుత్రస్తె భవితా దెవి మహాత్మా లొకవిష్రుతహ్ || 2-110-20

ధార్మికష్చ సుషీలష్చ వంషకర్తారిసూదనహ్ |

కృ్ఇత్వాప్రదక్శిణం హృ్ఇశ్టా మునిం తమనుమాన్య చ || 2-110-21

పద్మపత్రసమానాక్శం పద్మగర్భసమప్రభం |

తతహ్ సా గృ్ఇహం ఆగమ్య దెవీ పుత్రం వ్యజాయత || 2-110-22

సపత్న్యా తు గరహ్ తస్యై దత్తొ గర్భ జిఘాంసయా |

గరెణ సహ తెన ఎవ జాతహ్ స సగరొ అభవత్ || 2-110-23

స రాజా సగరొ నామ యహ్ సముద్రం అఖానయత్ |

ఇష్ట్వా పర్వణి వెగెన త్రాసయంతం ఇమాహ్ ప్రజాహ్ || 2-110-24

అసమంజహ్ తు పుత్రొ అభూత్ సగరస్య ఇతి నహ్ ష్రుతం |

జీవన్న్ ఎవ స పిత్రా తు నిరస్తహ్ పాప కర్మ కృ్ఇత్ || 2-110-25

అమ్షుమాన్ ఇతి పుత్రొ అభూద్ అసమంజస్య వీర్యవాన్ |

దిలీపొ అమ్షుమతహ్ పుత్రొ దిలీపస్య భగీరథహ్ || 2-110-26

భగీరథాత్ కకుత్స్థహ్ తు కాకుత్స్థా యెన తు స్మృ్ఇతాహ్ |

కకుత్స్థస్య తు పుత్రొ అభూద్ రఘుర్ యెన తు రాఘవహ్ || 2-110-27

రఘొహ్ తు పుత్రహ్ తెజస్వీ ప్రవృ్ఇద్ధహ్ పురుష అదకహ్ |

కల్మాష పాదహ్ సౌదాస ఇత్య్ ఎవం ప్రథితొ భువి || 2-110-28

కల్మాష పాద పుత్రొ అభూత్ షంఖణహ్ తు ఇతి విష్రుతహ్ |

యహ్ తు తద్ వీర్యం ఆసాద్య సహ సెనొ వ్యనీనషత్ || 2-110-29

షంఖణస్య తు పుత్రొ అభూత్ షూరహ్ ష్రీమాన్ సుదర్షనహ్ |

సుదర్షనస్య అగ్ని వర్ణ అగ్ని వర్షస్య షీఘ్రగహ్ || 2-110-30

షీఘ్రగస్య మరుహ్ పుత్రొ మరొహ్ పుత్రహ్ ప్రషుష్రుకహ్ |

ప్రషుష్రుకస్య పుత్రొ అభూద్ అంబరీషొ మహా ద్యుతిహ్ || 2-110-31

అంబరీషస్య పుత్రొ అభూన్ నహుషహ్ సత్య విక్రమహ్ |

నహుషస్య చ నాభాగహ్ పుత్రహ్ పరమ ధార్మికహ్ || 2-110-32

అజహ్ చ సువ్రతహ్ చైవ నాభాగస్య సుతాఉ ఉభౌ |

అజస్య చైవ ధర్మ ఆత్మా రాజా దషరథహ్ సుతహ్ || 2-110-33

తస్య జ్యెష్ఠొ అసి దాయాదొ రామ ఇత్య్ అభివిష్రుతహ్ |

తద్ గృ్ఇహాణ స్వకం రాజ్యం అవెక్షస్వ జగన్ నృ్ఇప || 34

ఇక్ష్వాకూణాం హి సర్వెషాం రాజా భవతి పూర్వజహ్ |

పూర్వజెన అవరహ్ పుత్రొ జ్యెష్ఠొ రాజ్యె అభిషిచ్యతె || 2-110-35

స రాఘవాణాం కుల ధర్మం ఆత్మనహ్ |

సనాతనం న అద్య విహాతుం అర్హసి |

ప్రభూత రత్నాం అనుషాధి మెదినీం |

ప్రభూత రాష్ట్రాం పితృ్ఇవన్ మహా యషాహ్ || 2-110-36