అయోధ్యాకాండము - సర్గము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అయోధ్యాకాండే ఏకాదశః సర్గః |౨-౧౧|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తం మన్మథశరైర్విద్ధం కామవేగవశానుగం |

ఉవాచ పృథివీపాలం కైకేయీ దారుణం వచః |౨-౧౧-౧|

నాస్మి విప్రకృతా దేవ కేన చిన్నావమానితా |

అభిప్రాయస్తు మే కశ్చిత్తమిచ్ఛామి త్వయా కృతం |౨-౧౧-౨|

ప్రతిజ్ఞాం ప్రతిజానీష్వ యది త్వం కర్తు మిచ్ఛసి |

అథ తద్వ్యాహరిష్యామి యదభిప్రార్థితం మయా |౨-౧౧-౩|

తామువాచ మహాతేజాః కైకేయీమీషదుత్స్మైతః |

కామీ హస్తేన సంగృహ్య మూర్ధజేషు శుచిస్మితాం |౨-౧౧-౪|

అవలిప్తే న జానాసి త్వత్తః ప్రియతరో మమ |

మనుజో మనుజవ్యాఘ్రాద్రామాదన్యో న విద్యతే |౨-౧౧-౫|

తేనాజయ్యేన ముఖ్యేన రాఘవేణ మహాత్మనా |

శపే తే జీవనార్హేణ బ్రూహి యన్మనసేచ్ఛసి |౨-౧౧-౬|

యం ముహూర్తమపశ్యంస్తు న జీవేయమహం ధ్రువం |

తేన రామేణ కైకేయి శపే తే వచనక్రియాం |౨-౧౧-౭|

ఆత్మనా వాత్మజైశ్చాన్యైర్వృణే యం మనుజర్షభం |

తేన రామేణ కైకేయి శపే తే వచనక్రియాం |౨-౧౧-౮|

భద్రే హృదయమప్యేతదన్నుమృశ్యోద్ధరస్వ మే |

ఏతత్సమీక్ష్య కైకేయి బ్రూహి యత్సాధు మన్యసే |౨-౧౧-౯|

బలమాత్మని జానంతీ న మాం శఙ్కితుమర్హసి |

కరిష్యామి తవ ప్రీతిం సుకృతేనాపి తే శపే |౨-౧౧-౧౦|

సా తదర్థమనా దేవీ తమభిప్రాయమాగతం |

నిర్మాధ్యస్థ్యాచ్చ హర్షాచ్చ బభాషే దుర్వచం వచః |౨-౧౧-౧౧|

తేన వాక్యేన సంహృష్టా తమభిప్రాయమాగతం |

వ్యాజహార మహాఘోరమభ్యాగతమివాంతకం |౨-౧౧-౧౨|

యథా క్రమేణ శపసి వరం మమ దదాసి చ |

తచ్ఛృణ్వంతు త్రయస్త్రీంశద్దేవాః సాగ్నిపురోగమాః |౨-౧౧-౧౩|

చంద్రాదిత్యౌ నభశైవ గ్రహా రాత్ర్యహనీ దిశః |

జగచ్చ పృథివీ చేయం సగంధర్వా సరాక్షసా |౨-౧౧-౧౪|

నిశాచరాణి భూతాని గృహేషు గృహదేవతాః |

యాని చాన్యాని భూతాని జానీయుర్భాషితం తవ |౨-౧౧-౧౫|

సత్య్సంధో మహాతేజాధర్మజ్ఞః సుసమాహితః |

వరం మమ దదాత్యేష తన్మే శృణ్వంతు దేవతాః |౨-౧౧-౧౬|

ఇతి దేవీ మహేష్వాసం పరిగృహ్యభిశస్య చ |

తతః పరమువాచేదం వరదం కామమోహితం |౨-౧౧-౧౭|

స్మర రాజ్ఞ్ పురా వృత్తం తస్మిన్ దైవాసురే రణే |

తత్ర చాచ్యావయచ్ఛత్రుస్తవ జీవతమంతరా |౨-౧౧-౧౮|

తత్ర చాపి మయా దేవ యత్త్వం సమభిరక్షితః |

జాగ్రత్యా యతమానాయాస్తతో మే ప్రాదదా వరౌ |౨-౧౧-౧౯|

తౌ తు దత్తౌ వరౌ దేవ నిక్షేపౌ మృగయామ్యహం |

తథైవ పృథివీపాల సకాశే సత్యసంగర |౨-౧౧-౨౦|

తత్ప్రతిశ్రుత్య ధర్మేణ న చేద్దాస్యసి మే వరం |

అద్యైవ హి ప్రహాస్యామి జీవితం త్వద్విమానితా |౨-౧౧-౨౧|

వాఙ్మాత్రేణ తదా రాజా కైకేయ్యా స్వవశే కృతః |

ప్రచ్స్కంద వినాశాయ పాశం వృగ ఇవాత్మనః |౨-౧౧-౨౨|

తతః పరమువాచేదం వరదం కామమోహితం |

వరౌ యౌ మే త్వయా దేవ తదా దత్తౌ మహీపతే |౨-౧౧-౨౩|

తౌ తావదహంద్యైవ వక్ష్యామి శృణు మే వచః |

అభిషేకసమారంభఓ రాఘవస్యోపకల్పితః |౨-౧౧-౨౪|

అనేనైవాభిషే కేణ భరతో మేఽభిషిచ్యతాం |

యో ద్వితీయో వరో దేవ దత్తః ప్రీతేన మే త్వయా |౨-౧౧-౨౫|

తదా దైవాసురే యుద్ధే తస్య కాలోఽయ మాగతః |

నవ పఞ్చ చ వర్షాణి దణ్డకారణ్యమాశ్రితః |౨-౧౧-౨౬|

చీరాజినజటాధారీ రామో భవతు తాపసః |

భరతో భజతామద్య యౌవరాజ్యమకణ్టకం |౨-౧౧-౨౭|

ఏష మే పరమః కామో దత్తమేవ వరం వృణే |

అద్యచైవ హి పశ్యేయం ప్రయాంతం రాఘవం వనం |౨-౧౧-౨౮|

స రాజరాజో భవ స్త్యసంగరః |

కులం చ శీలం చ హి రక్ష జన్మ చ |

పరత్ర వాసే హి వదంత్యనుత్తమం |

తపోధనాః సత్యవచో హితం నృణాం |౨-౧౧-౨౯|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకాదశః సర్గః

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకాదశః సర్గః |౨-౧౧|