అయోధ్యాకాండము - సర్గము 109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

జాబాలెహ్ తు వచహ్ ష్రుత్వా రామహ్ సత్య ఆత్మనాం వరహ్ |

ఉవాచ పరయా యుక్త్యా స్వ బుద్ధ్యా చ అవిపన్నయా || 2-109-1

భవాన్ మె ప్రియ కామ అర్థం వచనం యద్ ఇహ ఉక్తవాన్ |

అకార్యం కార్య సంకాషం అపథ్యం పథ్య సమ్మితం || 2-109-2

నిర్మర్యాదహ్ తు పురుషహ్ పాప ఆచార సమన్వితహ్ |

మానం న లభతె సత్సు భిన్న చారిత్ర దర్షనహ్ || 2-109-3

కులీనం అకులీనం వా వీరం పురుష మానినం |

చారిత్రం ఎవ వ్యాఖ్యాతి షుచిం వా యది వా అషుచిం || 2-109-4

అనారయ్హ్ తు ఆర్య సంకాషహ్ షౌచాద్ద్ హీనహ్ తథా షుచిహ్ |

లక్షణ్యవద్ అలక్షణ్యొ దుహ్షీలహ్ షీలవాన్ ఇవ || 2-109-5

అధర్మం ధర్మ వెషెణ యది ఇమం లొక సంకరం |

అభిపత్స్యె షుభం హిత్వా క్రియా విధి వివర్జితం || 2-109-6

కహ్ చెతయానహ్ పురుషహ్ కార్య అకార్య విచక్షణహ్ |

బహు మంస్యతి మాం లొకె దుర్వృ్ఇత్తం లొక దూషణం || 2-109-7

కస్య యాస్యామ్య్ అహం వృ్ఇత్తం కెన వా స్వర్గం ఆప్నుయాం |

అనయా వర్తమానొ అహం వృ్ఇత్త్యా హీన ప్రతిజ్ఞయా || 2-109-8

కామ వృ్ఇత్తహ్ తు అయం లొకహ్ కృ్ఇత్స్నహ్ సముపవర్తతె |

యద్ వృ్ఇత్తాహ్ సంతి రాజానహ్ తద్ వృ్ఇత్తాహ్ సంతి హి ప్రజాహ్ || 2-109-9

సత్యం ఎవ ఆనృ్ఇషంస్యం చ రాజ వృ్ఇత్తం సనాతనం |

తస్మాత్ సత్య ఆత్మకం రాజ్యం సత్యె లొకహ్ ప్రతిష్ఠితహ్ || 2-109-10

ఋ్ఇషయహ్ చైవ దెవాహ్ చ సత్యం ఎవ హి మెనిరె |

సత్య వాదీ హి లొకె అస్మిన్ పరమం గగ్చ్ఛతి క్షయం || 2-109-11

ఉద్విజంతె యథా సర్పాన్ నరాద్ అనృ్ఇత వాదినహ్ |

ధర్మహ్ సత్యం పరొ లొకె మూలం స్వర్గస్య చ ఉచ్యతె || 2-109-12

సత్యం ఎవ ఈష్వరొ లొకె సత్యం పద్మా సమాష్రితా |

సత్య మూలాని సర్వాణి సత్యాన్ న అస్తి పరం పదం || 2-109-13

దత్తం ఇష్టం హుతం చైవ తప్తాని చ తపాంసి చ |

వెదాహ్ సత్య ప్రతిష్ఠానాహ్ తస్మాత్ సత్య పరొ భవెత్ || 2-109-14

ఎకహ్ పాలయతె లొకం ఎకహ్ పాలయతె కులం |

మజ్జత్య్ ఎకొ హి నిరయహ్ ఎకహ్ స్వర్గె మహీయతె || 2-109-15

సొ అహం పితుర్ నిదెషం తు కిం అర్థం న అనుపాలయె |

సత్య ప్రతిష్రవహ్ సత్యం సత్యెన సమయీ కృ్ఇతహ్ || 2-109-16

న ఎవ లొభాన్ న మొహాద్ వా న చ అజ్ఞానాత్ తమొ అన్వితహ్ |

సెతుం సత్యస్య భెత్స్యామి గురొహ్ సత్య ప్రతిష్రవహ్ || 2-109-17

అసత్య సంధస్య సతహ్ చలస్య అస్థిర చెతసహ్ |

న ఎవ దెవా న పితరహ్ ప్రతీగ్చ్ఛంతి ఇతి నహ్ ష్రుతం || 2-109-18

ప్రత్యగ్ ఆత్మం ఇమం ధర్మం సత్యం పష్యామ్య్ అహం స్వయం |

భారహ్ సత్ పురుష ఆచీర్ణహ్ తద్ అర్థం అభినంద్యతె || 2-109-19

క్షాత్రం ధర్మం అహం త్యక్ష్యె హ్య్ అధర్మం ధర్మ సమ్హితం |

క్షుద్రౌర్ నృ్ఇషంసైర్ లుబ్ధైహ్ చ సెవితం పాప కర్మభిహ్ || 2-109-20

కాయెన కురుతె పాపం మనసా సంప్రధార్య చ |

అనృ్ఇతం జిహ్వయా చ ఆహ త్రివిధం కర్మ పాతకం || 2-109-21

భూమిహ్ కీర్తిర్ యషొ లక్ష్మీహ్ పురుషం ప్రార్థయంతి హి |

స్వర్గస్థం చ అనుబధ్నంతి సత్యం ఎవ భజెత తత్ || 2-109-22

ష్రెష్ఠం హ్య్ అనార్యం ఎవ స్యాద్ యద్ భవాన్ అవధార్య మాం |

ఆహ యుక్తి కరైర్ వాక్యైర్ ఇదం భద్రం కురుష్వ హ || 2-109-23

కథం హ్య్ అహం ప్రతిజ్ఞాయ వన వాసం ఇమం గురొహ్ |

భరతస్య కరిష్యామి వచొ హిత్వా గురొర్ వచహ్ || 2-109-24

స్థిరా మయా ప్రతిజ్ఞాతా ప్రతిజ్ఞా గురు సమ్నిధౌ |

ప్రహృ్ఇష్ట మానసా దెవీ కైకెయీ చ అభవత్ తదా || 2-109-25

వన వాసం వసన్న్ ఎవం షుచిర్ నియత భొజనహ్ |

మూలైహ్ పుష్పైహ్ ఫలైహ్ పుణ్యైహ్ పితృ్ఇఋ్ఇన్ దెవామ్హ్ చ తర్పయన్ || 2-109-26

సంతుష్ట పంచ వర్గొ అహం లొక యాత్రాం ప్రవర్తయె |

అకుహహ్ ష్రద్దధానహ్ సన్ కార్య అకార్య విచక్షణహ్ || 2-109-27

కర్మ భూమిం ఇమాం ప్రాప్య కర్తవ్యం కర్మ యత్ షుభం |

అగ్నిర్ వాయుహ్ చ సొమహ్ చ కర్మణాం ఫల భాగినహ్ || 2-109-28

షతం క్రతూనాం ఆహృ్ఇత్య దెవ రాట్ త్రిదివం గతహ్ |

తపాంస్య్ ఉగ్రాణి చ ఆస్థాయ దివం యాతా మహర్షయహ్ || 2-109-29

అమృ్ఇశ్యమాణహ్ పునరుగ్రతెజా |

నిషమ్య తం నాస్తికవాక్యహెతుం |

అథాబ్రవీత్తం నృ్ఇపతెస్తనూజొ |

విగర్హమాణొ వచానాని తస్య || 2-109-30

సత్యం చ ధర్మం చ పరాక్రమం చ |

భూతానుకంపాం ప్రియవాదితాం చ |

ద్విజాతిదెవాతిథిపూజనం చ |

పంథానమాహుస్త్రిదివస్య సంతహ్ || 2-109-31

తెనైవమాజ్ఝ్ణాయ యథావదర్థ |

మెకొదయం సంప్రతిపద్య విప్రాహ్ |

ధర్మం చరంతహ్ సకలం యథావ |

త్కాఝ్‌ఖ్శంతి లొకాగమమప్రమత్తాహ్ || 2-109-32

నిందామ్యహం కర్మ పితుహ్ కృ్ఇతం త |

ద్యస్త్వామగృ్ఇహ్ణాద్విశమస్థబుద్ధిం |

బుద్ధ్యానయైవంవిధయా చరంతం |

సునాస్తికం ధర్మపథాదపెతం || 2-109-33

యథా హి చొరహ్ స తథా హి బుద్ధ |

స్తథాగతం నాస్తికమత్ర విధ్హి |

తస్మాద్ధి యహ్ షణ్‌క్యతమహ్ ప్రజానాం |

న నాస్తి కెనాభిముఖొ బుధహ్ స్యాత్ 2-109-34

త్వత్తొ జనాహ్ పూర్వతరె వరాష్చ |

షుభాని కర్మాణి బహూని చక్రుహ్ |

చిత్వా సదెమం చ పరం చ లౌకం |

తస్మాద్ద్విజాహ్ స్వస్తి హుతం కృ్ఇతం చ 2-109-35

ధర్మె రతాహ్ సత్ పురుషైహ్ సమెతాహ్ |

తెజస్వినొ దాన గుణ ప్రధానాహ్ |

అహింసకా వీత మలాహ్ చ లొకె |

భవంతి పూజ్యా మునయహ్ ప్రధానాహ్ || 2-109-36

ఇతి బ్రువంతం వచనం సరొశం |

రామం మహాత్మానమదీనసత్త్వం |

ఉవాచ పథ్యం పునరాస్తికం చ |

సత్యం వచహ్ సానునయం చ విప్రహ్ || 2-109-37

న నాస్తికానాం వచనం బ్రవీమ్యహం |

న నాస్తికొ.అహం న చ నాస్తి కించన |

సమీక్శ్య కాలం పునరాస్తికొ.అభవం |

భవెయ కాలె పునరెవ నాస్తికహ్ || 2-109-38

స చాపి కాలొ.అయ ముపాగతహ్ షనైహ్ |

యథా మయా నాస్తికవాగుదీరితా |

నివర్తనార్థం తవ రామ కారణాత్ |

ప్రసాదనార్థం చ మయైతదీరితం || 2-109-39