అయోధ్యాకాండము - సర్గము 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఆష్వాసయంతం భరతం జాబాలిర్ బ్రాహ్మణ ఉత్తమహ్ |

ఉవాచ రామం ధర్మజ్ఞం ధర్మ అపెతం ఇదం వచహ్ || 2-108-1

సాధు రాఘవ మా భూత్ తె బుద్ధిర్ ఎవం నిరర్థకా |

ప్రాకృ్ఇతస్య నరస్య ఇవ ఆర్య బుద్ధెహ్ తపస్వినహ్ || 2-108-2

కహ్ కస్య పురుషొ బంధుహ్ కిం ఆప్యం కస్య కెనచిత్ |

యద్ ఎకొ జాయతె జంతుర్ ఎక ఎవ వినష్యతి || 2-108-3

తస్మాన్ మాతా పితా చ ఇతి రామ సజ్జెత యొ నరహ్ |

ఉన్మత్త ఇవ స జ్ఞెయొ న అస్తి కాచిద్ద్ హి కస్యచిత్ || 2-108-4

యథా గ్రామ అంతరం గగ్చ్ఛన్ నరహ్ కష్చిద్ క్వచిద్ వసెత్ |

ఉత్సృ్ఇజ్య చ తం ఆవాసం ప్రతిష్ఠెత అపరె అహని || 2-108-5

ఎవం ఎవ మనుష్యాణాం పితా మాతా గృ్ఇహం వసు |

ఆవాస మాత్రం కాకుత్స్థ సజ్జంతె న అత్ర సజ్జనాహ్ || 2-108-6

పిత్ర్యం రాజ్యం సముత్సృ్ఇజ్య స న అర్హతి నర ఉత్తమ |

ఆస్థాతుం కాపథం దుహ్ఖం విషమం బహు కణ్టకం || 2-108-7

సమృ్ఇద్ధాయాం అయొధ్యాయాం ఆత్మానం అభిషెచయ |

ఎక వెణీ ధరా హి త్వాం నగరీ సంప్రతీక్షతె || 2-108-8

రాజ భొగాన్ అనుభవన్ మహా అర్హాన్ పార్థివ ఆత్మజ |

విహర త్వం అయొధ్యాయాం యథా షక్రహ్ త్రివిష్టపె || 2-108-9

న తె కష్చిద్ దషరతహ్హ్ త్వం చ తస్య న కష్చన |

అన్యొ రాజా త్వం అన్యహ్ చ తస్మాత్ కురు యద్ ఉచ్యతె || 2-108-10

బీజమాత్రం పితా జంతొహ్ షుక్లం రుధిరమెవ చ |

సంయుక్తమృ్ఇతుమన్మాత్రా పురుశస్యెహ జన్మ తత్ || 2-108-11

గతహ్ స నృ్ఇపతిహ్ తత్ర గంతవ్యం యత్ర తెన వై |

ప్రవృ్ఇత్తిర్ ఎషా మర్త్యానాం త్వం తు మిథ్యా విహన్యసె || 2-108-12

అర్థ ధర్మ పరా యె యె తామ్హ్ తాన్ షొచామి న ఇతరాన్ |

తె హి దుహ్ఖం ఇహ ప్రాప్య వినాషం ప్రెత్య భెజిరె || 2-108-13

అష్టకా పితృ్ఇ దైవత్యం ఇత్య్ అయం ప్రసృ్ఇతొ జనహ్ |

అన్నస్య ఉపద్రవం పష్య మృ్ఇతొ హి కిం అషిష్యతి || 2-108-14

యది భుక్తం ఇహ అన్యెన దెహం అన్యస్య గగ్చ్ఛతి |

దద్యాత్ ప్రవసతహ్ ష్రాద్ధం న తత్ పథ్య్ అషనం భవెత్ || 2-108-15

దాన సంవననా హ్య్ ఎతె గ్రంథా మెధావిభిహ్ కృ్ఇతాహ్ |

యజస్వ దెహి దీక్షస్వ తపహ్ తప్యస్వ సంత్యజ || 2-108-16

స న అస్తి పరం ఇత్య్ ఎవ కురు బుద్ధిం మహా మతె |

ప్రత్యక్షం యత్ తద్ ఆతిష్ఠ పరొక్షం పృ్ఇష్ఠతహ్ కురు || 2-108-17

సతాం బుద్ధిం పురహ్ కృ్ఇత్య సర్వ లొక నిదర్షినీం |

రాజ్యం త్వం ప్రతిగృ్ఇహ్ణీష్వ భరతెన ప్రసాదితహ్ || 2-108-18