అయోధ్యాకాండము - సర్గము 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

పునర్ ఎవం బ్రువాణం తు భరతం లక్ష్మణ అగ్రజహ్ |

ప్రత్యువచ తతహ్ ష్రీమాన్ జ్ఞాతి మధ్యె అతిసత్కృ్ఇతహ్ || 2-107-1

ఉపపన్నం ఇదం వాక్యం యత్ త్వం ఎవం అభాషథాహ్ |

జాతహ్ పుత్రొ దషరథాత్ కైకెయ్యాం రాజ సత్తమాత్ || 2-107-2

పురా భ్రాతహ్ పితా నహ్ స మాతరం తె సముద్వహన్ |

మాతామహె సమాష్రౌషీద్ రాజ్య షుల్కం అనుత్తమం || 2-107-3

దెవ అసురె చ సంగ్రామె జనన్యై తవ పార్థివహ్ |

సంప్రహృ్ఇష్టొ దదౌ రాజా వరం ఆరాధితహ్ ప్రభుహ్ || 2-107-4

తతహ్ సా సంప్రతిష్రావ్య తవ మాతా యషస్వినీ |

అయాచత నర ష్రెష్ఠం ద్వౌ వరౌ వర వర్ణినీ || 2-107-5

తవ రాజ్యం నర వ్యాఘ్ర మమ ప్రవ్రాజనం తథా |

తచ్ చ రాజా తథా తస్యై నియుక్తహ్ ప్రదదౌ వరౌ || 2-107-6

తెన పిత్రా అహం అప్య్ అత్ర నియుక్తహ్ పురుష ఋ్ఇషభ |

చతుర్దష వనె వాసం వర్షాణి వరదానికం || 2-107-7

సొ అహం వనం ఇదం ప్రాప్తొ నిర్జనం లక్ష్మణ అన్వితహ్ |

షీతయా చ అప్రతిద్వంద్వహ్ సత్య వాదె స్థితహ్ పితుహ్ || 2-107-8

భవాన్ అపి తథా ఇత్య్ ఎవ పితరం సత్య వాదినం |

కర్తుం అర్హతి రాజ ఇంద్రం క్షిప్రం ఎవ అభిషెచనాత్ || 2-107-9

ఋ్ఇణాన్ మొచయ రాజానం మత్ కృ్ఇతె భరత ప్రభుం |

పితరం త్రాహి ధర్మజ్ఞ మాతరం చ అభినందయ || 2-107-10

ష్రూయతె హి పురా తాత ష్రుతిర్ గీతా యషస్వినీ |

గయెన యజమానెన గయెషు ఎవ పితృ్ఇఋ్ఇన్ ప్రతి || 2-107-11

పుం నామ్నా నరకాద్ యస్మాత్ పితరం త్రాయతె సుతహ్ |

తస్మాత్ పుత్ర ఇతి ప్రొక్తహ్ పితృ్ఇఋ్ఇన్ యత్ పాతి వా సుతహ్ || 2-107-12

ఎష్టవ్యా బహవహ్ పుత్రా గుణవంతొ బహు ష్రుతాహ్ |

తెషాం వై సమవెతానాం అపి కష్చిద్ గయాం వ్రజెత్ || 2-107-13

ఎవం రాజ ఋ్ఇషయహ్ సర్వె ప్రతీతా రాజ నందన |

తస్మాత్ త్రాహి నర ష్రెష్ఠ పితరం నరకాత్ ప్రభొ || 2-107-14

అయొధ్యాం గగ్చ్ఛ భరత ప్రకృ్ఇతీర్ అనురంజయ |

షత్రుఘ్న సహితొ వీర సహ సర్వైర్ ద్విజాతిభిహ్ || 2-107-15

ప్రవెక్ష్యె దణ్డక అరణ్యం అహం అప్య్ అవిలంబయన్ |

ఆభ్యాం తు సహితొ రాజన్ వైదెహ్యా లక్ష్మణెన చ || 2-107-16

త్వం రాజా భవ భరత స్వయం నరాణాం |

వన్యానాం అహం అపి రాజ రాణ్ మృ్ఇగాణాం |

గగ్చ్ఛ త్వం పుర వరం అద్య సంప్రహృ్ఇష్టహ్ |

సమ్హృ్ఇష్టహ్ తు అహం అపి దణ్డకాన్ ప్రవెక్ష్యె || 2-107-17

చాయాం తె దిన కర భాహ్ ప్రబాధమానం |

వర్షత్రం భరత కరొతు మూర్ధ్ని షీతాం |

ఎతెషాం అహం అపి కానన ద్రుమాణాం |

చాయాం తాం అతిషయినీం సుఖం ష్రయిష్యె || 2-107-18

షత్రుఘ్నహ్ కుషల మతిహ్ తు తె సహాయహ్ |

సౌమిత్రిర్ మమ విదితహ్ ప్రధాన మిత్రం |

చత్వారహ్ తనయ వరా వయం నర ఇంద్రం |

సత్యస్థం భరత చరామ మా విషాదం || 2-107-19