అయోధ్యాకాండము - సర్గము 105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తతహ్ పురుష సిమ్హానాం వృ్ఇతానాం తైహ్ సుహృ్ఇద్ గణైహ్ |

షొచతాం ఎవ రజనీ దుహ్ఖెన వ్యత్యవర్తత || 2-105-1

రజన్యాం సుప్రభాతాయాం భ్రాతరహ్ తె సుహృ్ఇద్ వృ్ఇతాహ్ |

మందాకిన్యాం హుతం జప్యం కృ్ఇత్వా రామం ఉపాగమన్ || 2-105-2

తూష్ణీం తె సముపాసీనా న కష్చిత్ కించిద్ అబ్రవీత్ |

భరతహ్ తు సుహృ్ఇన్ మధ్యె రామ వచనం అబ్రవీత్ || 2-105-3

సాంత్వితా మామికా మాతా దత్తం రాజ్యం ఇదం మమ |

తద్ దదామి తవ ఎవ అహం భుంక్ష్వ రాజ్యం అకణ్టకం || 2-105-4

మహతా ఇవ అంబు వెగెన భిన్నహ్ సెతుర్ జల ఆగమె |

దురావారం త్వద్ అన్యెన రాజ్య ఖణ్డం ఇదం మహత్ || 2-105-5

గతిం ఖర ఇవ అష్వస్య తార్క్ష్యస్య ఇవ పతత్రిణహ్ |

అనుగంతుం న షక్తిర్ మె గతిం తవ మహీ పతె || 2-105-6

సుజీవం నిత్యషహ్ తస్య యహ్ పరైర్ ఉపజీవ్యతె |

రామ తెన తు దుర్జీవం యహ్ పరాన్ ఉపజీవతి || 2-105-7

యథా తు రొపితొ వృ్ఇక్షహ్ పురుషెణ వివర్ధితహ్ |

హ్రస్వకెన దురారొహొ రూఢ స్కంధొ మహా ద్రుమహ్ || 2-105-8

స యదా పుష్పితొ భూత్వా ఫలాని న విదర్షయెత్ |

స తాం న అనుభవెత్ ప్రీతిం యస్య హెతొహ్ ప్రభావితహ్ || 2-105-9

ఎషా ఉపమా మహా బాహొ త్వం అర్థం వెత్తుం అర్హసి |

యది త్వం అస్మాన్ ఋ్ఇషభొ భర్తా భృ్ఇత్యాన్ న షాధి హి || 2-105-10

ష్రెణయహ్ త్వాం మహా రాజ పష్యంతు అగ్ర్యాహ్ చ సర్వషహ్ |

ప్రతపంతం ఇవ ఆదిత్యం రాజ్యె స్థితం అరిం దమం || 2-105-11

తవ అనుయానె కాకుత్ష్థ మత్తా నర్దంతు కుఝ్ణ్జరాహ్ |

అంతహ్ పుర గతా నార్యొ నందంతు సుసమాహితాహ్ || 2-105-12

తస్య సాధు ఇత్య్ అమన్యంత నాగరా వివిధా జనాహ్ |

భరతస్య వచహ్ ష్రుత్వా రామం ప్రత్యనుయాచతహ్ || 2-105-13

తం ఎవం దుహ్ఖితం ప్రెక్ష్య విలపంతం యషస్వినం |

రామహ్ కృ్ఇత ఆత్మా భరతం సమాష్వాసయద్ ఆత్మవాన్ || 2-105-14

న ఆత్మనహ్ కామ కారొ అస్తి పురుషొ అయం అనీష్వరహ్ |

ఇతహ్ చ ఇతరతహ్ చ ఎనం కృ్ఇత అంతహ్ పరికర్షతి || 2-105-15

సర్వె క్షయ అంతా నిచయాహ్ పతన అంతాహ్ సముగ్చ్ఛ్రయాహ్ |

సమ్యొగా విప్రయొగ అంతా మరణ అంతం చ జీవితం || 2-105-16

యథా ఫలానం పక్వానాం న అన్యత్ర పతనాద్ భయం |

ఎవం నరస్య జాతస్య న అన్యత్ర మరణాద్ భయం || 2-105-17

యథా అగారం దృ్ఇఢ స్థూణం జీర్ణం భూత్వా అవసీదతి |

తథా అవసీదంతి నరా జరా మృ్ఇత్యు వషం గతాహ్ || 2-105-18

అత్యెతి రజనీ యా తు సా న ప్రతినివర్తతె |

యాత్యెవ యమునా పూర్ణా సముద్రముదకాకులం || 2-105-19

అహొ రాత్రాణి గగ్చ్ఛంతి సర్వెషాం ప్రాణినాం ఇహ |

ఆయూమ్షి క్షపయంత్య్ ఆషు గ్రీష్మె జలం ఇవ అమ్షవహ్ || 2-105-20

ఆత్మానం అనుషొచ త్వం కిం అన్యం అనుషొచసి |

ఆయుహ్ తె హీయతె యస్య స్థితస్య చ గతస్య చ || 2-105-21

సహ ఎవ మృ్ఇత్యుర్ వ్రజతి సహ మృ్ఇత్యుర్ నిషీదతి |

గత్వా సుదీర్ఘం అధ్వానం సహ మృ్ఇత్యుర్ నివర్తతె || 2-105-22

గాత్రెషు వలయహ్ ప్రాప్తాహ్ ష్వెతాహ్ చైవ షిరొ రుహాహ్ |

జరయా పురుషొ జీర్ణహ్ కిం హి కృ్ఇత్వా ప్రభావయెత్ || 2-105-23

నందంత్య్ ఉదిత ఆదిత్యె నందంత్య్ అస్తం ఇతె రవౌ |

ఆత్మనొ న అవబుధ్యంతె మనుష్యా జీవిత క్షయం || 2-105-24

హృ్ఇష్యంత్య్ ఋ్ఇతు ముఖం దృ్ఇష్ట్వా నవం నవం ఇహ ఆగతం |

ఋ్ఇతూనాం పరివర్తెన ప్రాణినాం ప్రాణ సంక్షయహ్ || 2-105-25

యథా కాష్ఠం చ కాష్ఠం చ సమెయాతాం మహా అర్ణవె |

సమెత్య చ వ్యపెయాతాం కాలం ఆసాద్య కంచన || 2-105-26

ఎవం భార్యాహ్ చ పుత్రాహ్ చ జ్ఞాతయహ్ చ వసూని చ |

సమెత్య వ్యవధావంతి ధ్రువొ హ్య్ ఎషాం వినా భవహ్ || 2-105-27

న అత్ర కష్చిద్ యథా భావం ప్రాణీ సమభివర్తతె |

తెన తస్మిన్ న సామర్థ్యం ప్రెతస్య అస్త్య్ అనుషొచతహ్ || 2-105-28

యథా హి సార్థం గగ్చ్ఛంతం బ్రూయాత్ కష్చిత్ పథి స్థితహ్ |

అహం అప్య్ ఆగమిష్యామి పృ్ఇష్ఠతొ భవతాం ఇతి || 2-105-29

ఎవం పూర్వైర్ గతొ మార్గహ్ పితృ్ఇ పైతామహొ ధ్రువహ్ |

తం ఆపన్నహ్ కథం షొచెద్ యస్య న అస్తి వ్యతిక్రమహ్ || 2-105-30

వయసహ్ పతమానస్య స్రొతసొ వా అనివర్తినహ్ |

ఆత్మా సుఖె నియొక్తవ్యహ్ సుఖ భాజహ్ ప్రజాహ్ స్మృ్ఇతాహ్ || 2-105-31

ధర్మ ఆత్మా స షుభైహ్ కృ్ఇత్స్నైహ్ క్రతుభిహ్ చ ఆప్త దక్షిణైహ్ |

ధూత పాపొ గతహ్ స్వర్గం పితా నహ్ పృ్ఇథివీ పతిహ్ || 2-105-32

భృ్ఇత్యానాం భరణాత్ సమ్యక్ ప్రజానాం పరిపాలనాత్ |

అర్థ ఆదానాచ్ చ ధార్మెణ పితా నహ్ త్రిదివం గతహ్ || 2-105-33

కర్మభిస్తు షుభైరిశ్టైహ్ క్రతుభిష్చావ్తదక్శిణహ్ |

స్వర్గం దషరథహ్ ప్రాప్తహ్ పితా నహ్ పృ్ఇథివీపతిహ్ || 2-105-34

ఇష్ట్వా బహువిధైర్ యజ్ఞైర్ భొగామ్హ్ చ అవాప్య పుష్కలాన్ |

ఉత్తమం చ ఆయుర్ ఆసాద్య స్వర్ గతహ్ పృ్ఇథివీ పతిహ్ || 2-105-35

ఆయురుత్తమమాసాద్య భొగానపి చ రాఘవహ్ |

స న షొచ్యహ్ పితా తాత స్వర్గతహ్ సత్కృ్ఇతహ్ సతాం || 2-105-36

స జీర్ణం మానుషం దెహం పరిత్యజ్య పితా హి నహ్ |

దైవీం ఋ్ఇద్ధిం అనుప్రాప్తొ బ్రహ్మ లొక విహారిణీం || 2-105-37

తం తు న ఎవం విధహ్ కష్చిత్ ప్రాజ్ఞహ్ షొచితుం అర్హతి |

త్వద్ విధొ యద్ విధహ్ చ అపి ష్రుతవాన్ బుద్ధిమత్తరహ్ || 2-105-38

ఎతె బహు విధాహ్ షొకా విలాప రుదితె తథా |

వర్జనీయా హి ధీరెణ సర్వ అవస్థాసు ధీమతా || 2-105-39

స స్వస్థొ భవ మా షొచొ యాత్వా చ ఆవస తాం పురీం |

తథా పిత్రా నియుక్తొ అసి వషినా వదతాము వర || 2-105-40

యత్ర అహం అపి తెన ఎవ నియుక్తహ్ పుణ్య కర్మణా |

తత్ర ఎవ అహం కరిష్యామి పితుర్ ఆర్యస్య షాసనం || 2-105-41

న మయా షాసనం తస్య త్యక్తుం న్యాయ్యం అరిం దమ |

తత్ త్వయా అపి సదా మాన్యం స వై బంధుహ్ స నహ్ పితా || 2-105-42

తద్వచహ్ పితురెవాహం సమ్మతం ధర్మచారిణహ్ |

కర్మణా పాలయిశ్యామి వనవాసెన రాఘవ || 2-105-43

ధార్మికెణానృ్ఇషంసెన నరెణ గురువర్తినా |

భవితవ్యం నరవ్యాఘ్రం పరలొకం జిగీశతా 2-105-44

ఆత్మానమనుతిశ్ఠ త్వం స్వభావెన నరర్శభ |

నిషామ్య తు షుభం వృ్ఇత్తం పితుర్దషరథస్య నహ్ 2-105-45

ఇత్యెవముక్త్వా వచనం మహాత్మా|

పితుర్నిదెషప్రతిపాలనార్థం |

యువీయసం భ్రాతరమర్థవచ్చ |

ప్రభుర్ముహూర్తాద్విరరామ రామహ్ || 2-105-46