అయోధ్యాకాండము - సర్గము 104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

వసిశ్ఠహ్ పురతహ్ కృ్ఇత్వా దారాన్ దషరథస్య చ |

అభిచక్రామ తం దెషం రామదర్షనతర్శితహ్ || 2-104-1

రాజపత్న్యష్చ గచ్చ్హంత్యొ మందం మందాకినీం ప్రతి |

దదృ్ఇషుస్తత్ర తత్తీర్థం రామలక్శ్మణసెవితం || 2-104-2

కౌసల్యా బాశ్పపూర్ణెన ముఖెన పరిషుశ్యతా |

సుమిత్రామబ్రవీద్దీనా యాష్చాన్యా రాజయొశితహ్ || 2-104-3

ఇదం తెశామనాథానాం క్లిశ్టమక్లిశ్టకర్మణాం |

వనె ప్రాక్కలనంతీర్థం యె తె నిర్విశయీకృ్ఇతాహ్ || 2-104-4

ఇతస్సుమిత్రె పుత్రస్తె సదా జలమతంద్రితహ్ |

స్వయం హరతి సౌమిత్రిర్మమ పుత్రస్య కారణాత్ || 2-104-5

జఘన్యమపి తె పుత్రహ్ కృ్ఇతవాన్న తు గర్హితహ్ |

భ్రాతుర్యదర్థసహితం సర్వం తద్విహితం గుణైహ్ || 2-104-6

అద్యాయమపి తె పుత్రహ్ క్లెషానామతథొచితహ్ |

నీచానర్థసమాచారం సజ్జం కర్మ ప్రముఝ్ణ్చతు || 2-104-7

దక్శిణాగ్రెశు దర్భెశు సా దదర్ష మహీతలె |

పితురిణ్‌గుదిపిణ్యాకం వ్యస్తమాయతలొచనా || 2-104-8

తం భూమౌ పితురార్తెన న్యస్తం రామెణ వీక్శ్యసా |

ఉవాచ దెవీఇ కౌసల్యా సర్వా దషరథస్త్రియహ్ || 2-104-9

ఇదమిక్శ్వాకునాథస్య రాఘవస్య మహాత్మనహ్ |

రాఘవెణ పితుర్దత్తం పష్యతై తద్యథావిధి || 2-104-10

తస్య దెవసమానస్య పార్థివస్య మహాత్మనహ్ |

నైతదౌపయికం మన్యె భుక్తభొగస్య భొజనం || 2-104-11

చతురంతాం మహీం భుక్త్వా మహెంద్రసదృ్ఇషొ విభుహ్ |

కథమిణ్‌గుదిపిణ్యాకం స భుణ్‌త్కె వసుధాదిపహ్ || 2-104-12

అతొ దుహ్ఖతరం లొకె న కింఝ్ణ్చిత్ప్రతిభాతి మా |

యత్ర రామహ్ పితుర్దద్యాదిణ్‌గుదిక్శొదమృ్ఇద్ధిమాన్ || 2-104-13

రామెణెణ్‌గుదిపిణ్యాకం పిత్తుర్దత్తం సమీక్శ్య మె |

కథం దుహ్ఖెన హృ్ఇదయం న స్పొటతి సహస్రధా || 2-104-14

ష్రుతిస్తు ఖల్వియం సత్య లౌకికీ ప్రతిభాతి మా |

యదన్నహ్ పురుశొ భవతి తదన్నాస్తస్య దెవతాహ్ || 2-104-15

ఎవమార్తాం సపత్న్యస్తా జగ్మురాష్వాస్య తాం తదా |

దదృ్ఇషుష్చష్రమె రామం స్వర్గచ్యుతమివామరం || 2-104-16

సర్వభొగైహ్ పరిత్యక్తం రామం సంప్రెక్శ్య మాతరహ్ |

ఆర్త ముముచురష్రుణి సస్వరం షొకకర్షతాహ్ || 2-104-17

తాసాం రామహ్ సముత్థాయ జగ్రహ చరణాన్ షుభాన్ |

మాతృ్ఈణాం మనుజవ్యాఘ్రహ్ సర్వాసాం సత్యసంగరహ్ || 2-104-18

తాహ్ పాణిభిహ్ సుఖస్సర్షైద్వణ్‌గులితలైష్షుభైహ్ |

ప్రమమార్జూ రజహ్ పృ్ఇశ్ఠాద్రామస్యాయతలొచనాహ్ || 2-104-19

సౌమిత్రిరపి తాహ్ సర్వా మాతృ్ఈఇహ్ సంప్రెక్ష్య దుహ్ఖితహ్ |

ఆభ్యావాదయదాసక్తం షనైరామాదనంతరం || 2-104-20

యథా రామె తథా తస్మిన్ సర్వా వవృ్ఇతిరె స్త్రియహ్ |

వృ్ఇత్తిం దషరథాజ్జాతె లక్శ్మణె షుభలక్శణె || 2-104-21

సీతాపి చరణాంస్తసాముపసంగృ్ఇహ్య దుహ్ ఖితా |

ష్వష్రూణామష్రుపూర్ణాక్షి సా బభూవాగ్రతహ్ స్థితా || 2-104-22

తాం పరిశ్వజ్య దుహ్ఖార్తాం మాతా దుహితరం యథా |

వనవాసకృ్ఇషాం దీనాం కౌసల్యా వాక్యమబ్రవీత్ || 2-104-23

విదెహరాజస్య సుతా స్నుశా దషరథస్య చ |

రామపత్నీ కథం దుహ్ఖం సంప్రాప్తా నిర్జనె వనె || 2-104-24

పద్మమాతపసంతప్తం పరిక్లిశ్టమివొత్పలం |

కాఝ్ణ్చనం రజసా ధ్వస్తం క్స్లిశ్టం చంద్రమివాంబుదైహ్ || 2-104-25

ముఖం తె ప్రెక్శ్య మాం షొకొ దహత్యగ్నిరివాష్రయం |

భృ్ఇషం మనసి వైదెహి వ్యసనారణిసంభవహ్ || 2-104-26

బ్రువంత్యమెవమార్తాయాం జనన్యాం భరతాగ్రజహ్ |

పాదావాసాద్య జగ్రాహ వసిశ్టస్య చ రాఘవహ్ || 2-104-27

పురొహితస్యగ్ని సమస్య వై తదా |

బృ్ఇహస్పతెరింద్రమివామరాధిపహ్ |

ప్రగృ్ఇహ్య పాదౌ సుసమృ్ఇద్ధతెజసహ్ |

సహైవ తెనొపనివెష రాఘవహ్ || 2-104-28

తతొ జఘన్యం సహితైహ్ సమంత్రిభిహ్ |

పురప్రధానైష్చ సహైవ సైనికైహ్ |

జనెన ధర్మజ్ఝ్ణతమెన ధర్మవా |

నుపొపవిశ్టొ భరతస్తదాగ్రజం || 2-104-29

ఉపొపవిశ్టస్తు తదా స వీర్యవాం |

స్తపస్వివెశెణ సమీక్శ్య రాఘవం |

ష్రియా జ్వలంతం భరతహ్ కృ్ఇతాఝ్ణ్జలి |

ర్యథా మహెంద్రహ్ ప్రయతహ్ ప్రజాపతిం || 2-104-30

కిమెశ వాక్యం భరతొ.ద్య రాఘవం |

ప్రణమ్య స్త్కృ్ఇత్య చ సాధు వక్శ్యతి |

ఇతీవ తస్యార్యజనస్య తత్త్వతొ |

బభూవ కౌతూహలముత్తమం తదా || 2-104-31

స రాఘవహ్ సత్యధృ్ఇతిష్చ లక్శ్మణొ |

మహానుభావొ భరతష్చ ధార్మికహ్ |

వృ్ఇతాహ్ సుహృ్ఇద్భిష్చ విరెజురధ్వరె |

యథా సద్స్యహ్ సహితాస్త్రయొ.అగ్నయహ్ || 2-104-32