అయోధ్యాకాండము - సర్గము 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

రామస్య వచనం ష్రుత్వా భరతహ్ ప్రత్యువాచ హ |

కిం మె ధర్మాద్విహీనస్య రాజధర్మహ్ కరిశ్యతి || 2-102-1

షాష్వతొ.అయం సదా ధ్రమహ్ స్థితొ.అస్మాసు నరర్శభ |

జెశ్ఠపుత్రె స్థ్తె రాజన్ న కనీయాన్ నృ్ఇపొ భవెత్ || 2-102-2

స సమృ్ఇద్ధాం మయా సార్ధమయొధ్యాం గచ్చ్హ రాఘవ |

అభిశెచయ చాత్మానం కులస్యాస్య భవాయ నహ్ ||2-102-3

రాజానం మానుశం ప్రాహుర్దెవత్వె సమ్మతొ మమ |

యస్య ధర్మార్థసహితం వృ్ఇత్తమాహురమానుశం || 2-102-4

కెకయస్థె చ మయి తు త్వయి చారణ్యమాష్రితె |

దివమార్యొ గతొ రాజా యాయజూకహ్ సతాం మతహ్ || 2-102-5

నిశ్క్రాంతమాత్రె భవతి సహసీతె సలక్ష్మణె |

దుహ్ఖషొకాభిభూతస్తు రాజా త్రిదివమభ్యగాత్ || 2-102-6

ఉత్తిశ్ఠ పురుశవ్యాఘ్ర క్రియతాముదకం పితుహ్ |

అహం చాయం చ షత్రుఘ్నహ్ పూర్వమెవ కృ్ఇతొదకౌ || 2-102-7

ప్రియెణ ఖలు దత్తం హి పితృ్ఇలొకెశు రాఘవ |

అక్షయ్యం భవతీత్యాహుర్భవాంష్చైవ పితుహ్ ప్రియహ్ || 2-102-8

త్వామెవ షొచంస్తవ దర్షనెప్సుహ్ |

త్వయెవ సక్తామనివర్త్య బుద్ధిం |

త్వయా విహీనస్తవ షొకమగ్న |

స్త్వాం సంస్మరన్నస్తమితహ్ పితా తె || 2-102-9