అయోధ్యాకాండము - సర్గము 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తం తు రామహ్ సమాష్వాస్య భ్రాతరం గురు వత్సలం |

లక్ష్మణెన సహ భ్రాత్రా ప్రష్టుం సముపచక్రమె || 2-101-1

కిం ఎతద్ ఇగ్చ్ఛెయం అహం ష్రొతుం ప్రవ్యాహృ్ఇతం త్వయా |

యస్మాత్ త్వం ఆగతొ దెషం ఇమం చీర జటా అజినీ || 2-101-2


కిం నిమిత్తం ఇమం దెషం కృ్ఇష్ణ అజిన జటా ధరహ్ |

హిత్వా రాజ్యం ప్రవిష్టహ్ త్వం తత్ సర్వం వక్తుం అర్హసి || 2-101-3

ఇత్య్ ఉక్తహ్ కెకయీ పుత్రహ్ కాకుత్స్థెన మహాత్మనా |

ప్రగృ్ఇహ్య బలవద్ భూయహ్ ప్రాంజలిర్ వాక్యం అబ్రవీత్ || 2-101-4

ఆర్యం తాతహ్ పరిత్యజ్య కృ్ఇత్వా కర్మ సుదుష్కరం |

గతహ్ స్వర్గం మహా బాహుహ్ పుత్ర షొక అభిపీడితహ్ || 2-101-5

స్త్రియా నియుక్తహ్ కైకెయ్యా మమ మాత్రా పరం తప |

చకార సుమహత్ పాపం ఇదం ఆత్మ యషొ హరం || 2-101-6

సా రాజ్య ఫలం అప్రాప్య విధవా షొక కర్షితా |

పతిష్యతి మహా ఘొరె నిరయె జననీ మమ || 2-101-7

తస్య మె దాస భూతస్య ప్రసాదం కర్తుం అర్హసి |

అభిషించస్వ చ అద్య ఎవ రాజ్యెన మఘవాన్ ఇవ || 2-101-8

ఇమాహ్ ప్రకృ్ఇతయహ్ సర్వా విధవా మాతురహ్ చ యాహ్ |

త్వత్ సకాషం అనుప్రాప్తాహ్ ప్రసాదం కర్తుం అర్హసి || 2-101-9

తదా ఆనుపూర్వ్యా యుక్తం చ యుక్తం చ ఆత్మని మానద |

రాజ్యం ప్రాప్నుహి ధర్మెణ సకామాన్ సుహృ్ఇదహ్ కురు || 2-101-10

భవతు అవిధవా భూమిహ్ సమగ్రా పతినా త్వయా |

షషినా విమలెన ఇవ షారదీ రజనీ యథా || 2-101-11

ఎభిహ్ చ సచివైహ్ సార్ధం షిరసా యాచితొ మయా |

భ్రాతుహ్ షిష్యస్య దాసస్య ప్రసాదం కర్తుం అర్హసి || 2-101-12

తద్ ఇదం షాష్వతం పిత్ర్యం సర్వం సచివ మణ్డలం |

పూజితం పురుష వ్యాఘ్ర న అతిక్రమితుం ఉత్సహె || 2-101-13

ఎవం ఉక్త్వా మహా బాహుహ్ సబాష్పహ్ కెకయీ సుతహ్ |

రామస్య షిరసా పాదౌ జగ్రాహ భరతహ్ పునహ్ || 2-101-14

తం మత్తం ఇవ మాతంగం నిహ్ష్వసంతం పునహ్ పునహ్ |

భ్రాతరం భరతం రామహ్ పరిష్వజ్య ఇదం అబ్రవీత్ || 2-101-15

కులీనహ్ సత్త్వ సంపన్నహ్ తెజస్వీ చరిత వ్రతహ్ |

రాజ్య హెతొహ్ కథం పాపం ఆచరెత్ త్వద్ విధొ జనహ్ || 2-101-16

న దొషం త్వయి పష్యామి సూక్ష్మం అప్య్ అరి సూదన |

న చ అపి జననీం బాల్యాత్ త్వం విగర్హితుం అర్హసి || 2-101-17

కామకరొ మహాప్రాజ్ఝ్ణ గురూణాం సర్వదానఘ |

ఉపపన్నెశు దారెశు పుత్రెశు చ విధీయతె || 2-101-18

వయమస్య యథా లొకె సంఖ్యాతాహ్ సూమ్య సాధుభిహ్ |

భార్యాహ్ పుత్రాష్చ షిశ్యాష్చ్హ త్వమనుజ్ఝ్ణాతుమర్హసి || 2-101-19

వనె వా చీరవసనం సౌమ్యకృ్ఇశ్ణాజినాంబరం |

రాజ్యె వాపి మహారాజొ మాం వాసయితుమీష్వరహ్ || 2-101-20

యావత్ పితరి ధర్మజ్ఞ గౌరవం లొక సత్కృ్ఇతె |

తావద్ ధర్మభృ్ఇతాం ష్రెష్ఠ జనన్యాం అపి గౌరవం || 2-101-21

ఎతాభ్యాం ధర్మ షీలాభ్యాం వనం గగ్చ్ఛ ఇతి రాఘవ |

మాతా పితృ్ఇభ్యాం ఉక్తొ అహం కథం అన్యత్ సమాచరె || 2-101-22

త్వయా రాజ్యం అయొధ్యాయాం ప్రాప్తవ్యం లొక సత్కృ్ఇతం |

వస్తవ్యం దణ్డక అరణ్యె మయా వల్కల వాససా || 2-101-23

ఎవం కృ్ఇత్వా మహా రాజొ విభాగం లొక సమ్నిధౌ |

వ్యాదిష్య చ మహా తెజా దివం దషరథొ గతహ్ || 2-101-24

స చ ప్రమాణం ధర్మ ఆత్మా రాజా లొక గురుహ్ తవ |

పిత్రా దత్తం యథా భాగం ఉపభొక్తుం త్వం అర్హసి || 2-101-25

చతుర్దష సమాహ్ సౌమ్య దణ్డక అరణ్యం ఆష్రితహ్ |

ఉపభొక్ష్యె తు అహం దత్తం భాగం పిత్రా మహాత్మనా || 2-101-26