అమ్మా అమ్మా రమ్మా రమ్మా కాపాడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ తెలుగు కీర్తనలు


రాగం: బృందావని            తాళం: ఆది

పల్లవి:
అమ్మా అమ్మా రమ్మా రమ్మా కాపాడా
చూడాలమ్మా నువ్వే నువ్వే నా జాడా

లోకంలోనే నీకయి చూచీ వేసారీ
లోకం వీడీ డెందము దూరీ ఈసారీ
శత్రువు చేతా చిక్కెను తల్లీ ఈ చిరు సంసారీ!

యాగాలని యోగాలని దారులేవొ మారీ
హాహాయని నిన్నేగని నీపదాలనే చొరీ
సచిదానందా కృతినయి నీలో నిలిచితినో గౌరీ

ఈ పాట MP3