అప్పటి మాటలకు - దుప్పటిచ్చె గాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పల్లవి:
అప్పటి మాటలకు - దుప్పటిచ్చె గాని
అప్పటి గప్ప నిచ్చెనటే చెలి ॥అప్పటి॥

అనుపల్లవి:
తప్ప నే నితరుల - దరి జేరనని యెన్నో
చెప్పిన తలచు కొంటినే ఓ చెలి ॥అప్పటి॥

చరణం1:
తొలినాటి వగలే యా - మరునాటి పగలు మా
చెలిమి కాకియు కో - వెల చందమాయెనే ॥అప్పటి॥

చరణం2:
పడతి మగవారి బారు - పడకింట మితిమీరు
గడప దాటిన వెనుక - కారు మన వారు
బడిబడి నాడు వారు - బ్రతిమాలి పాదముల
బడి వేడు కొన్నగాని - పలుకే మేల్మి బంగారు ॥అప్పటి॥

చరణం3:
కాసు వీసము లిచ్చి - గోస గూసల మసి
బూసి నేరేడు గాయ - జేసెనే చెలి
వేసాలమారి మా - వేణుగోపాల మూర్తి
దాసు శ్రీరామకవి - డాసి యేలుచుండెనే ఓ చెలి ॥అప్పటి॥