అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 99)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఆరామాణాం తడాగానాం యత ఫలం కురునన్థన
తథ అహం శరొతుమ ఇచ్ఛామి తవత్తొ ఽథయ భరతర్షభ
2 [భ]
సుప్రథర్శా వనవతీ చిత్రధాతువిభూషితా
ఉపేతా సర్వబీజైశ చ శరేష్ఠా భూమిర ఇహొచ్యతే
3 తస్యాః కషేత్రవిశేషం చ తడాగానాం నివేశనమ
ఔథకాని చ సర్వాణి పరవక్ష్యామ్య అనుపూర్వశః
4 తడాగానాం చ వక్ష్యామి కృతానాం చాపి యే గుణాః
తరిషు లొకేషు సర్వత్ర పూజితొ యస తడాగవాన
5 అద వా మిత్ర సథనం మైత్రం మిత్ర వివర్ధనమ
కీర్తిసంజననం శరేష్ఠం తడాగానాం నివేశనమ
6 ధర్మస్యార్దస్య కామస్య ఫలమ ఆహుర మనీషిణః
తడాగం సుకృతం థేశే కషేత్రమ ఏవ మహాశ్రయమ
7 చతుర్విధానాం భూతానాం తడాగమ ఉపలక్షయేత
తడాగాని చ సర్వాణి థిశన్తి శరియమ ఉత్తమామ
8 థేవా మనుష్యా గన్ధర్వాః పితరొరగ రాక్షసాః
సదావరాణి చ భూతాని సంశ్రయన్తి జలాశయమ
9 తస్మాత తాంస తే పరవక్ష్యామి తడాగే యే గుణాః సమృతాః
యా చ తత్ర ఫలావాప్తిర ఋషిహిః సముథాహృతా
10 వర్షమాత్రే తడాగే తు సలిలం యస్య తిష్ఠతి
అగ్నిహొత్రఫలం తస్య ఫలమ ఆహుర మనీషిణః
11 శరత్కాలే తు సలిలం తడాగే యస్య తిష్ఠతి
గొసహస్రస్య స పరేత్య లభతే ఫలమ ఉత్తమమ
12 హేమన్త కాలే సలిలం తడాగే యస్య తిష్ఠతి
స వై బహు సువర్ణస్య యజ్ఞస్య లభతే ఫలమ
13 యస్య వై శైశిరే కాలే తడాగే సలిలం భవేత
అగ్నిష్టొమస్య యజ్ఞస్య ఫలమ ఆహుర మనీషిణః
14 తడాగం సుకృతం యస్య వసన్తే తు మహాశ్రయమ
అతిరాత్రస్య యజ్ఞస్య ఫలం స సముపాశ్నుతే
15 నిధాఘ కాలే పానీయం తడాగే యస్య తిష్ఠతి
వాజపేయసమం తస్య ఫలం వై మునయొ విథుః
16 స కులం తారయేత సర్వం యస్య ఖాతే జలాశయే
గావః పిబన్తి పానీయం సాధవశ చ నరాః సథా
17 తడాగే యస్య గావస తు పిబన్తి తృషితా జలమ
మృగపక్షిమనుష్యాశ చ సొ ఽశవమేధ ఫలం లభేత
18 యత పిబన్తి జలం తత్ర సనాయన్తే విశ్రమన్తి చ
తడాగథస్య తత సర్వం పరేత్యానన్త్యాయ కల్పతే
19 థుర్లభం సలిలం తాత విశేషేణ పరత్ర వై
పానీయస్య పరథానేన పరీతిర భవతి శాశ్వతీ
20 తిలాన్థథత పానీయం థీపాన థథత జాగ్రత
జఞాతిభిః సహ మొథధ్వమ ఏత పరేతేషు థుర్లభమ
21 సర్వథానైర గురుతరం సర్వథానైర విశిష్యతే
పానీయం నరశార్థూల తస్మాథ థాతవ్యమ ఏవ హి
22 ఏవమ ఏత తడాగేషు కీర్తితం ఫలమ ఉత్తమమ
అత ఊర్ధ్వం పరవక్ష్యామి వృక్షాణామ అపి రొపణే
23 సదావరాణాం చ భూతానాం జాతయొ షట పరకీర్తితాః
వృక్షగుల్మ లతావల్ల్యస తవక సారాస తృణజాతయః
24 ఏతా జాత్యస తు వృక్షాణాం తేషాం రొపే గుణాస తవ ఇమే
కీర్తిశ చ మానుషే లొకే పరేత్య చైవ ఫలం శుభమ
25 లభతే నామ లొకే చ పితృభిశ చ మహీయతే
థేవలొకగతస్యాపి నామ తస్య న నశ్యతి
26 అతీతానాగతే చొభే పితృవంశం చ భారత
తారయేథ వృక్షరొపీం చ తస్మాథ వృక్షాన పరరొపయేత
27 తస్య పుత్రా భవన్త్య ఏతే పాథపా నాత్ర సంశయః
పరలొకగతః సవర్గం లొకాంశ చాప్నొతి సొ ఽవయయాన
28 పుష్పైః సురగణాన వృక్షాః ఫలైశ చాపి తదా పితౄన
ఛాయయా చాతిదీంస తాత పూజయన్తి మహీరుహాః
29 కింనరొరగరక్షాంసి థేవగన్ధర్వమానవాః
తదా ఋషిగణాశ చైవ సంశ్రయన్తి మహీరుహాన
30 పుష్పితాః ఫలవన్తశ చ తర్పయన్తీహ మానవాన
వృక్షథం పుత్రవథ వృక్షాస తారయన్తి పరత్ర చ
31 తస్మాత తడాగే వృక్షా వై రొప్యాః శరేయొ ఽరదినా సథా
పుత్రవత పరిపాల్యశ చ పుత్రాస తే ధర్మతః సమృతాః
32 తడాగ కృథ వృక్షరొపీ ఇష్టయజ్ఞశ చ యొ థవిజః
ఏతే సవర్గే మహీయన్తే యే చాన్యే సత్యవాథినః
33 తస్మాత తడాగం కుర్వీత ఆరామాంశ చైవ రొపయేత
యజేచ చ వివిధైర యజ్ఞైః సత్యం చ సతతం వథేత