అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 98)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఏవం తథా పరయాచన్తం భాస్కరం మునిసత్తమః
జమథగ్నిర మహాతేజాః కిం కార్యం పరత్యపథ్యత
2 [భ]
తదా పరయాచమానస్య మునిర అగ్నిసమప్రభః
జమథగ్నిః శమం నైవ జగామ కురునన్థన
3 తతః సూర్యొ మధురయా వాచా తమ ఇథమ అబ్రవీత
కృతాఞ్జలిర విప్ర రూపీ పరణమ్యేథం విశాం పతే
4 చలం నిమిత్తం విప్రర్షే సథా సూర్యస్య గచ్ఛతః
కదం చలం వేత్స్యసి తవం సథా యాన్తం థివాకరమ
5 [జ]
సదిరం వాపి చలం వాపి జానే తవాం జఞానచక్షుషా
అవశ్యం వినయాధానం కార్యమ అథ్య మయా తవ
6 అపరాహ్ణే నిమేషార్ధం తిష్ఠసి తవం థివాకర
తత్ర వేత్స్యామి సూర్యత్వాం న మే ఽతరాస్తి విచారణా
7 [స]
అసంశయం మాం విప్రర్షే వేత్స్యసే ధన్వినాం వర
అపకారిణం తు మాం విథ్ధి భగవఞ శరణాగతమ
8 [భ]
తతః పరహస్య భగవాఞ జమథగ్నిర ఉవాచ తమ
న భీః సూర్యత్వయా కార్యా పరణిపాత గతొ హయ అసి
9 బరాహ్మణేష్వ ఆర్జవం యచ చ సదైర్యం చ ధరణీతలే
సౌమ్యతాం చైవ సొమస్య గామ్భీర్యం వరుణస్య చ
10 థీప్తిమ అగ్నేః పరభాం మేరొః పరతాపం తపనస్య చ
ఏతాన్య అతిక్రమేథ యొ వై స హన్యాచ ఛరణాగతమ
11 భవేత స గురు తల్పీ చ బరహ్మహా చ తదా భవేత
సురా పానం చ కుర్యాత స యొ హన్యాచ ఛరణాగతమ
12 ఏతస్య తవ అపనీతస్య సమాధిం తాత చిన్తయ
యదాసుఖగమః పన్దా భవేత తవథ రశ్మితాపితః
13 [భ]
ఏతావథ ఉక్త్వా స తథా తూష్ణీమ ఆసీథ భృగూథ్వహః
అద సూర్యొ థథౌ తస్మై ఛత్రొపానహమ ఆశు వై
14 [స]
మహర్షే శిరసస తరాణం ఛత్రం మథ రశ్మివారణమ
పరతిగృహ్ణీష్వ పథ్భ్యాం చ తరాణార్దం చర్మపాథుకే
15 అథ్య పరభృతి చైవైతల లొకే సంప్రచరిష్యతి
పుణ్యథానేషు సర్వేషు పరమ అక్షయ్యమ ఏవ చ
16 [భ]
ఉపానచ ఛత్రమ ఏతథ వై సూర్యేణేహ పరవర్తితమ
పుణ్యమ ఏతథ అభిఖ్యాతం తరిషు లొకేషు భారత
17 తస్మాత పరయచ్ఛ విప్రేభ్యశ ఛత్రొపానహమ ఉత్తమమ
ధర్మస్తే సుమహాన భావీ న మే ఽతరాస్తి విచారణా
18 ఛత్రం హి భరతశ్రేష్ఠ యః పరథథ్యాథ థవిజాతయే
శుభ్రం శతశలాకం వై స పరేత్య సుఖమ ఏధతే
19 స శక్ర లొకే వసతి పూజ్యమానొ థవిజాతిభిః
అప్సరొభిశ చ సతతం థేవైశ చ భరతర్షభ
20 థహ్యమానాయ విప్రాయ యః పరయచ్ఛత్య ఉపానహౌ
సనాతకాయ మహాబాహొ సంశితాయ థవిజాతయే
21 సొ ఽపి లొకాన అవాప్నొతి థైవతైర అభిపూజితాన
గొలొకే స ముథా యుక్తొ వసతి పరేత్య భారత
22 ఏతత తే భరతశ్రేష్ఠ మయా కార్త్స్న్యేన కీర్తితమ
ఛత్రొపానహ థానస్య ఫలం భరతసత్తమ