అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 75)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
విధిం గవాం పరమ అహం శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః
యేన తాఞ శాశ్వతాఁల లొకాన అఖిలాన అశ్నువీమహి
2 [భ]
న గొథానాత పరం కిం చిథ విథ్యతే వసుధాధిప
గౌర హి నయాయాగతా థత్తా సథ్యస తారయతే కులమ
3 సతామ అర్దే సమ్యగ ఉత్పాథితొ యః; స వై కౢప్తః సమ్యగ ఇష్టః పరజాభ్యః
తస్మాత పూర్వం హయ ఆథి కాలే పరవృత్తం; గవాం థానే శృణు రాజన విధిం మే
4 పురా గొషూపనీతాసు గొషు సంథిగ్ధథర్శినా
మాన్ధాత్రా పరకృతం పరశ్నం బృహస్పతిర అభాషత
5 థవిజాతిమ అభిసత్కృత్య శవఃకాలమ అభివేథ్య చ
పరథానార్దే నియుఞ్జీత రొహిణీం నియతవ్రతః
6 ఆహ్వానం చ పరయుఞ్జీత సమఙ్గే బహులేతి చ
పరవిశ్య చ గవాం మధ్యమ ఇమాం శరుతిమ ఉథాహరేత
7 గౌర మే మాతా గొవృషభః పితా మే; థివం శర్మ జగతీ మే పరతిష్ఠా
పరపథ్యైవం శర్వరీమ ఉష్య గొషు; మునిర వాణీమ ఉత్సృజేథ గొప్రథానే
8 స తామ ఏకాం నిశాం గొభిః సమసంఖ్యః సమవ్రతః
ఐకాత్మ్య గమనాత సథ్యః కల్మషాథ విప్రముచ్యతే
9 ఉత్సృష్ట వృషవత్సా హి పరథేయా సూర్యథర్శనే
తరివిధం పరతిపత్తవ్యమ అర్దవాథాశిషః సతవాః
10 ఊర్జస్విన్య ఊర్జ మేధాశ చ యజ్ఞొ; గర్భొ ఽమృతస్య జగతశ చ పరతిష్ఠా
కషితౌ రాధః పరభవః శశ్వథ ఏవ; పరాజాపత్యాః సర్వమ ఇత్య అర్దవాథః
11 గావొ మమైనః పరణుథన్తు సౌర్యాస; తదా సౌమ్యాః సవర్గయానాయ సన్తు
ఆమ్నాతా మే థథతీర ఆశ్రయం తు; తదానుక్తాః సన్తు సర్వాశిషొ మే
12 శేషొత్సర్గే కర్మభిర థేహమొక్షే; సరస్వత్యః శరేయసి సంప్రవృత్తాః
యూయం నిత్యం పుణ్యకర్మొపవాహ్యా; థిశధ్వం మే గతిమ ఇష్టాం పరపన్నాః
13 యా వై యూయం సొ ఽహమ అథ్యైక భావొ; యుష్మాన థత్త్వా చాహమ ఆత్మప్రథాతా
మనశ చయుతా మన ఏవొపపన్నాః; సంధుక్షధ్వం సౌమ్య రూపొగ్ర రూపాః
14 ఏవం తస్యాగ్రే పూర్వమ అర్ధం వథేత; గవాం థాతా విధివత పూర్వథృష్టమ
పరతిబ్రూయాచ ఛేషమ అర్ధం థవిజాతిః; పరతిగృహ్ణన వై గొప్రథానే విధిజ్ఞః
15 గాం థథానీతి వక్తవ్యమ అర్ఘ్య వస్త్రవసు పరథః
ఊధస్యా భరితవ్యా చ వైష్ణవీతి చ చొథయేత
16 నామ సంకీర్తయేత తస్యా యదా సంఖ్యొత్తరం స వై
ఫలం షడ్వింశథ అష్టౌ చ సహస్రాణి చ వింశతిః
17 ఏవమ ఏతాన గుణాన వృథ్ధాన గవాథీనాం యదాక్రమమ
గొప్రథాతా సమాప్నొతి సమస్తాన అష్టమే కరమే
18 గొథః శీలీ నిర్భయశ చార్ఘ థాతా; న సయాథ థుఃఖీ వసు థాతా చ కామీ
ఊధస్యొఢా భారత యశ చ విథ్వాన; వయాఖ్యాతాస తే వైష్ణవాశ చ నథ్ర లొకాః
19 గా వై థత్త్వా గొవ్రతీ సయాత తరిరాత్రం; నిశాం చైకాం సంవసేతేహ తాభిః
కామ్యాష్టమ్యాం వర్తితవ్యం తరిరాత్రం; రసైర వా గొః శకృతా పరస్నవైర వా
20 వేథ వరతీ సయాథ వృషభ పరథాతా; వేథావాప్తిర గొయుగస్య పరథానే
తదా గవం విధిమ ఆసాథ్య యజ్వా; లొకాన అగ్ర్యాన విన్థతే నావిధిజ్ఞః
21 కామాన సర్వాన పార్దివాన ఏకసంస్దాన; యొ వై థథ్యాత కామథుఘాం చ ధేనుమ
సమ్యక తాః సయుర హవ్యకవ్యౌఘవత్యస; తాసామ ఉక్ష్ణాం జయాయసాం సంప్రథానమ
22 న చాశిష్యాయావ్రతాయొపకుర్యాన; నాశ్రథ్థధానాయ న వక్రబుథ్ధయే
గుహ్యొ హయ అయం సర్వలొకస్య ధర్మొ; నేమం ధర్మం యత్ర తత్ర పరజల్పేత
23 సన్తి లొకే శరథ్థధానా మనుష్యాః; సన్తి కషుథ్రా రాక్షసా మానుషేషు
యేషాం థానం థీయమానం హయ అనిష్టం; నాస్తిక్యం చాప్య ఆశ్రయన్తే హయ అపుణ్యాః
24 బార్హస్పత్యం వాక్యమ ఏతన నిశమ్య; యే రాజానొ గొప్రథానాని కృత్వా
లొకాన పరాప్తాః పుణ్యశీలాః సువృత్తాస; తాన మే రాజన కీర్త్యమానాన నిబొధ
25 ఉశీనరొ విష్వగ అశ్వొ నృగశ చ; భగీరదొ విశ్రుతొ యౌవనాశ్వః
మాన్ధాతా వై ముచుకున్థశ చ రాజా; భూరి థయుమ్నొ నైషధః సొమకశ చ
26 పురూరవా భరతశ చక్రవర్తీ; యస్యాన్వయే భారతాః సర్వ ఏవ
తదా వీరొ థాశరదిశ చ రామొ; యే చాప్య అన్యే విశ్రుతాః కీర్తిమన్తః
27 తదా రాజా పృదు కర్మా థిలీపొ; థివం పరాప్తొ గొప్రథానే విధిజ్ఞ్డః
యజ్ఞైర థానైస తపసా రాజధర్మైర; మాన్ధాతాభూథ గొప్రథానైశ చ యుక్తః
28 తస్మాత పార్ద తవమ అపీమాం మయొక్తాం; బార్హస్పతీం భారతీం ధారయస్వ
థవిజాగ్ర్యేభ్యః సంప్రయచ్ఛ పరతీతొ; గాః పుణ్యా వై పరాప్య రాజ్యం కురూణామ
29 [వ]
తదా సర్వం కృతవాన ధర్మరాజొ; భీష్మేణొక్తొ విధివథ గొప్రథానే
స మాన్ధాతుర థేవథేవొపథిష్టం; సమ్యగ ధర్మం ధారయామ ఆస రాజా
30 ఇతి నృప సతతం గవాం పరథానే; యవశకలాన సహ గొమయైః పిబానః
కషితితలశయనః శిఖీ యతాత్మా; వృష ఇవ రాజవృషస తథా బభూవ
31 స నృపతిర అభవత సథైవ తాభ్యః; పరయత మనా హయ అభిసంస్తువంశ చ గా వై
నృప ధురి చ న గామ అయుఙ్క్త భూయస; తురగవరైర అగమచ చ యత్ర తత్ర