అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 71)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఉక్తం వై గొప్రథానం తే నాచికేతమ ఋషిం పరతి
మాహాత్మ్యమ అపి చైవొక్తమ ఉథ్థేశేన గవాం పరభొ
2 నృగేణ చ యదా థుఃఖమ అనుభూతం మహాత్మనా
ఏకాపరాధాథ అజ్ఞానాత పితామహ మహామతే
3 థవారవత్యాం యదా చాసౌ నివిశన్త్యాం సముథ్ధృతః
మొక్షహేతుర అభూత కృష్ణస తథ అప్య అవధృతం మయా
4 కిం తవ అస్తి మమ సంథేహొ గవాం లొకం పరతి పరభొ
తత్త్వతః శరొతుమ ఇచ్ఛామి గొథా యత్ర విశన్త్య ఉత
5 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
యదాపృచ్ఛత పథ్మయొనిమ ఏతథ ఏవ శతక్రతుః
6 [షక్ర]
సవర్లొకవాసినాం లక్ష్మీమ అభిభూయ సవయా తవిషా
గొలొకవాసినః పశ్యే వరజతః సంశయొ ఽతర మే
7 కీథృశా భగవఁల లొకా గవాం తథ బరూహి మే ఽనఘ
యాన ఆవసన్తి థాతార ఏతథ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
8 కీథృశాః కిం ఫలాః కః సవిత పరమస తత్ర వై గుణః
కదం చ పురుషాస తత్ర గచ్ఛన్తి విగతజ్వరాః
9 కియత కాలం పరథానస్య థాతా చ ఫలమ అశ్నుతే
కదం బహువిధం థానం సయాథ అల్పమ అపి వా కదమ
10 బహ్వీనాం కీథృశం థానమ అల్పానాం వాపి కీథృశమ
అథత్త్వా గొప్రథాః సన్తి కేన వా తచ చ శంస మే
11 కదం చ బహు థాతా సయాథ అల్పథాత్రా సమః పరభొ
అల్పప్రథాతా బహుథః కదం చ సయాథ ఇహేశ్వర
12 కీథృశీ థక్షిణా చైవ గొప్రథానే విశిష్యతే
ఏతత తద్యేన భగవన మమ శంసితుమ అర్హసి