అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
తతః కథా చిథ థేవేన్థ్రొ థివ్యరూపవపుర ధరః
ఇథమ అన్తరమ ఇత్య ఏవం తతొ ఽభయాగాథ అదాశ్రమమ
2 రూపమ అప్రతిమం కృత్వా లొభనీయం జనాధిప
థర్శనీయతమొ భూత్వా పరవివేశ తమ ఆశ్రమమ
3 స థథర్శ తమ ఆసీనం విపులస్య కలేవరమ
నిశ్చేష్టం సతబ్ధనయనం యదా లేఖ్య గతం తదా
4 రుచిం చ రుచిరాపాఙ్గీం పీనశ్రొణిపయొధరామ
పథ్మపత్ర విశాలాక్షీం సంపూర్ణేన్థు నిభాననామ
5 సా తమ ఆలొక్య సహసా పరత్యుత్దాతుమ ఇయేష హ
రూపేణ విస్మితా కొ ఽసీత్య అద వక్తుమ ఇహేచ్ఛతీ
6 ఉత్దాతు కామాపి సతీ వయతిష్ఠథ విపులేన సా
నిగృహీతా మనుష్యేన్థ్ర న శశాక విచేష్టితుమ
7 తామ ఆబభాషే థేవేన్థ్ర సామ్నా పరమవల్గుణా
తవథర్దమ ఆగతం విథ్ధి థేవేన్థ్రం మాం శుచిస్మితే
8 కలిశ్యమానమ అనఙ్గేన తవత సంకల్పొథ్భవేన వై
తత్పర్యాప్నుహి మాం సుభ్రు పురా కాలొ ఽతివర్తతే
9 తమ ఏవం వాథినం శక్రం శుశ్రావ విపులొ మునిః
గురు పత్న్యాః శరీరస్దొ థథర్శ చ సురాధిపమ
10 న శశాక చ సా రాజన పరత్యుత్దాతుమ అనిన్థితా
వక్తుం చ నాశకథ రాజన విష్టబ్ధా విపులేన సా
11 ఆకారం గురు పత్న్యాస తు విజ్ఞాయ స భృగూథ్వహః
నిజగ్రాహ మహాతేజా యొగేన బలవత పరభొ
బబన్ధ యొగబన్ధైశ చ తస్యాః సర్వేన్థ్రియాణి సః
12 తాం నిర్వికారాం థృష్ట్వా తు పునర ఏవ శచీపతిః
ఉవాచ వరీడితొ రాజంస తాం యొగబలమొహితామ
13 ఏహ్య ఏహీతి తతః సా తం పరతివక్తుమ ఇయేష చ
స తాం వాచం గురొః పత్న్యా విపులః పర్యవర్తయత
14 భొః కిమ ఆగమనే కృత్యమ ఇతి తస్యాశ చ నిఃసృతా
వక్రాచ ఛశాఙ్క పరతిమాథ వాణీ సంస్కారభూషితా
15 వరీడితా సా తు తథ వాక్యమ ఉక్త్వా పరవశా తథా
పురంథరశ చ సంత్రస్తొ బభూవ విమనాస తథా
16 స తథ వైకృతమ ఆలక్ష్య థేవరాజొ విశాం పతే
అవైక్షత సహస్రాక్షస తథా థివ్యేన చక్షుషా
17 థథర్శ చ మునిం తస్యాః శరీరాన్తర గొచరమ
పరతిబిమ్బమ ఇవాథర్శే గురు పత్న్యాః శరీరగమ
18 స తం ఘొరేణ తపసా యుక్తం థృష్ట్వా పురంథరః
పరావేపత సుసంప్త్రస్తః శాపభీతస తథా విభొ
19 విముచ్య గురు పత్నీం తు విపులః సుమహాతపాః
సవం కలేవరమ ఆవిశ్య శక్రం భీతమ అదాబ్రవీత
20 అజితేన్థ్రియ పాపాత్మన కామాక్మక పురంథర
నచిరం పూజయిష్యన్తి థేవాస తవాం మానుషాస తదా
21 కిం ను తథ విస్మృతం శక్ర న తన మనసి తే సదితమ
గౌతమేనాసి యన ముక్తొ భగాఙ్క పరిచిహ్నితః
22 జానే తవాం బాలిశమతిమ అకృతాత్మానమ అస్దిరమ
మయేయం రక్ష్యతే మూఢ గచ్ఛ పాపయదా గతమ
23 నాహం తవామ అథ్య మూఢాత్మన థహేయం హి సవతేజసా
కృపాయమాణస తు న తే థగ్ధుమ ఇచ్ఛామి వాసవ
24 స చ ఘొరతపా ధీమాన గురుర మే పాపచేతసమ
థృష్ట్వా తవాం నిర్థహేథ అథ్య కరొధథీప్తేన చక్షుషా
25 నైవం తు శక్ర కర్తవ్యం పునర మాన్యాశ చ తే థవిజాః
మా గమః స సుతామాత్యొ ఽతయయం బరహ్మబలార్థితః
26 అమరొ ఽసమీతి యథ బుథ్ధిమ ఏతామ ఆస్దాయ వర్తసే
మావమంస్దా న తపసామ అసాధ్యం నామ కిం చన
27 తచ ఛరుత్వా వచనం శక్రొ విపులస్య మహాత్మనః
అకిం చిథ ఉక్త్వా వరీడితస తత్రైవాన్తరధీయత
28 ముహూర్తయాతే శక్రే తు థేవ శర్మా మహాతపాః
కృత్వా యజ్ఞం యదాకామమ ఆజగామ సవమ ఆశ్రమమ
29 ఆగతే ఽద గురౌ రాజన విపులః పరియకర్మకృత
రక్షితాం గురవే భార్యాం నయవేథయథ అనిన్థితామ
30 అభివాథ్య చ శాన్తాత్మా స గురుం గురువత్సలః
విపులః పర్యుపాతిష్ఠథ యదాపూర్వమ అశఙ్కితః
31 విశ్రాన్తాయ తతస తస్మై సహాసీనాయ భార్యయా
నివేథయామ ఆస తథా విపులః శక్ర కర్మ తత
32 తచ ఛరుత్వా స మునిస తుష్టొ విపులస్య పరతాపవాన
బభూవ శీలవృత్తాభ్యాం తపసా నియమేన చ
33 విపులస్య గురౌ వృత్తిం భక్తిమ ఆత్మని చ పరభుః
ధర్మే చ సదిరతాం థృష్ట్వా సాధు సాధ్వ ఇత్య ఉవాచ హ
34 పరతినన్థ్య చ ధర్మాత్మా శిష్యం ధర్మపరాయణమ
వరేణచ ఛన్థయామ ఆస స తస్మాథ గురువత్సలః
అనుజ్ఞాతశ చ గురుణా చచారానుత్తమం తపః
35 తదైవ థేవ శర్మాపి సభార్యః స మహాతపాః
నిర్భయొ బలవృత్రఘ్నాచ చచార విజనే వనే