అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 39)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఇమే వై మానవా లొకే సత్రీషు సజ్జన్త్య అభీక్ష్ణశః
మొహేన పరమ ఆవిష్టా థైవాథిష్టేన పార్దివ
సత్రియశ చ పురుషేష్వ ఏవ పరత్యక్షం లొకసాక్షికమ
2 అత్ర మే సంశయస తీవ్రొ హృథి సంపరివర్తతే
కదమ ఆసాం నరా సఙ్గం కుర్వతే కురునన్థన
సత్రియొ వా తేషు రజ్యన్తే విరజ్యన్తే ఽద వా పునః
3 ఇతి తాః పురుషవ్యాఘ్ర కదం శక్యాః సమ రక్షితుమ
పరమథాః పురుషేణేహ తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
4 ఏతా హి మయ మాయాభిర వఞ్చయన్తీహ మానవాన
న చాసాం ముచ్యతే కశ చిత పురుషొ హస్తమ ఆగతః
గావొ నవ తృణానీవ గృహ్ణన్త్య ఏవ నవాన నవాన
5 శమ్బరస్య చ యా మాయా యా మాయా నముచేర అపి
బలేః కుమ్భీనసేశ చైవ సర్వాస తా యొషితొ విథుః
6 హసన్తం పరహసన్త్య ఏతా రుథన్తం పరరుథన్తి చ
అప్రియం పరియవాక్యైశ చ గృహ్ణతే కాలయొగతః
7 ఉశనా వేథ యచ ఛాస్త్రం యచ చ వేథ బృహస్పతిః
సత్రీ బుథ్ధ్యా న విశిష్య్యేతే తాః సమ రక్ష్యాః కదం నరైః
8 అనృతం సత్యమ ఇత్య ఆహుః సత్యం చాపి తదానృతమ
ఇతి యాస తాః కదం వీర సంరక్ష్యాః పురుషైర ఇహ
9 సత్రీణాం బుథ్ధ్యుపనిష్కర్షాథ అర్దశాస్త్రాణి శత్రుహన
బృహస్పతిప్రభృతిభిర మన్యే సథ్భిః కృతాని వై
10 సంపూజ్యమానః పురుషైర వికుర్వన్తి మనొ నృషు
అపాస్తాశ చ తదా రాజన వికుర్వన్తి మనః సత్రియః
11 కస తాః శక్తొ రక్షితుం సయాథ ఇతి మే సంశయొ మహాన
తన మే బరూహి మహాబాహొ కురూణాం వంశవర్ధన
12 యథి శక్యా కురుశ్రేష్ఠ రక్షా తాసాం కదం చన
కర్తుం వా కృతపూర్వా వా తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి