అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కే పూజ్యాః కే నమః కార్యా మానవైర భరతర్షభ
విస్తరేణ తథ ఆచక్ష్వ న హి తృప్యామి కద్యతామ
2 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
నారథస్య చ సంవాథం వాసుథేవస్య చొభయొః
3 నారథం పరాఞ్జలిం థృష్ట్వా పూజయానం థవిజ రషభాన
కేశవః పరిపప్రచ్ఛ భగవన కాన నమస్యసి
4 బహుమానః పరః కేషు భవతొ యాన నమస్యసి
శక్యం చేచ ఛరొతుమ ఇచ్ఛామి బరూహ్య ఏతథ ధర్మవిత్తమ
5 [న]
శృణు గొవిన్థ యాన ఏతాన పూజయామ్య అరిమర్థన
తవత్తొ ఽనయః కః పుమాఁల లొకే శరొతుమ ఏతథ ఇహార్హతి
6 వరుణం వాయుమ ఆథిత్యం పర్యన్యం జాతవేథసమ
సదాణుం సకన్థం తదా లక్ష్మీం విష్ణుం బరహ్మాణమ ఏవ చ
7 వాచస్పతిం చన్థ్రమసమ అపః పృద్వీం సరస్వతీమ
సతతం యే నమస్యన్తి తాన నమస్యామ్య అహం విభొ
8 తపొధనాన వేథ విథొ నిత్యం వేథ పరాయణాన
మహార్హాన వృష్ణిశార్థూల సథా సంపూజయామ్య అహమ
9 అభుక్త్వా థేవకార్యాణి కుర్వతే యే ఽవికత్దనాః
సంతుష్టాశ చ కషమా యుక్తాస తాన నమస్యామ్య అహం విభొ
10 సమ్యగ థథతి యే చేష్టాన కషాన్తా థాన్తా జితేన్థ్రియాః
సస్యం ధనం కషితిం గాశ చ తాన నమస్యామి యాథవ
11 యే తే తపసి వర్తన్తే వనే మూలఫలాశనాః
అసంచయాః కరియావన్తస తాన నమస్యామి యాథవ
12 యే భృత్యభరణే సక్తాః సతతం చాతిది పరియాః
భుఞ్జన్తే థేవ శేషాణి తాన నమస్యామి యాథవ
13 యే వేథం పరాప్య థుర్ధర్షా వాగ్మినొ బరహ్మవాథినః
యాజనాధ్యాపనే యుక్తా నిత్యం తాన పూజయామ్య అహమ
14 పరసన్నహృథయాశ చైవ సర్వసత్త్వేషు నిత్యశః
ఆ పృష్ఠతాపాత సవాధ్యాయే యుక్తాస తాన పూజయామ్య అహమ
15 గురు పరసాథే సవాధ్యాయే యతన్తే యే సదిరవ్రతాః
శుశ్రూషవొ ఽనసూయన్తస తాన నమస్యామి యాథవ
16 సువ్రతా మునయొ యే చ బరహ్మణ్యాః సత్యసంగరాః
వొఢారొ హవ్యకవ్యానాం తాన నమస్యామి యాథవ
17 భైక్ష్య చర్యాసు నిరతాః కృశా గురు కులాశ్రయాః
నిఃసుఖా నిర్ధనా యే చ తాన నమస్యామి యాథవ
18 నిర్మమా నిష్ప్రతిథ్వంథ్వా నిర్హ్రీకా నిష్ప్రయొజనాః
అహింసా నిరతా యే చ యే చ సత్యవ్రతా నరాః
థాన్తాః శమ పరాశ చైవ తాన నమస్యామి కేశవ
19 థేవతాతిదిపూజాయాం పరసక్తా గృహమేధినః
కపొత వృత్తయొ నిత్యం తాన నమస్యామి యాథవ
20 యేషాం తరివర్గః కృత్యేషు వర్తతే నొపహీయతే
శిష్టాచార పరవృత్తాశ చ తాన నమస్యామ్య అహం సథా
21 బరాహ్మణాస తరిషు లొకేషు యే తరివర్గమ అనుష్ఠితాః
అలొలుపాః పుణ్యశీలాస తాన నమస్యామి కేశవ
22 అబ్భక్షా వాయుభక్షాశ చ సుధా భక్షాశ చ యే సథా
వరతైశ చ వివిధైర యుక్తాస తాన నమస్యామి మాధవ
23 అయొనీన అగ్నియొనీంశ చ బరహ్మయొనీంస తదైవ చ
సర్వభూతాత్మయొనీంశ చ తాన నమస్యామ్య అహం థవిజాన
24 నిత్యమ ఏతాన నమస్యామి కృష్ణ లొకకరాన ఋషీన
లొకజ్యేష్ఠాఞ జఞాననిష్ఠాంస తమొ ఘనాఁల లొకభాస్కరాన
25 తస్మాత తవమ అపి వార్ష్ణేయ థవిజాన పూజయ నిత్యథా
పూజితాః పూజనార్హా హి సుఖం థాస్యన్తి తే ఽనఘ
26 అల్స్మిల లొకే సథా హయ ఏతే పరత్ర చ సుఖప్రథాః
త ఏతే మాన్యమానా వై పరథాస్యన్తి సుఖం తవ
27 యే సర్వాతిదయొ నిత్యం గొషు చ బరాహ్మణేషు చ
నిత్యం సత్యే చ నిరతా థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
28 నిత్యం శమ పరా యే చ తదా యే చానసూయకాః
నిత్యం సవాధ్యాయినొ యే చ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
29 సర్వాన థేవాన నమస్యన్తి యే చైకం థేవమ ఆశ్రితాః
శరథ్థధానాశ చ థాన్తాశ చ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
30 తదైవ విప్ర పరవరాన నమస్కృత్య యతవ్రతాన
భవన్తి యే థానరతా థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
31 అగ్నీన ఆధాయ విధివత పరయతా ధారయన్తి యే
పరాప్తాః సొమాహుతిం చైవ థుర్గాణ్య అతితరన్తి తే
32 మాతాపిత్రొర గురుషు చ సమ్యగ వర్తన్తి యే సథా
యదా తవం వృష్ణిశార్థూలేత్య ఉక్త్వైవం విరరామ సః
33 తస్మాత తవమ అపి కౌన్తేయ పితృథేవథ్విజాతిదీన
సమ్యక పూజయ యేన తవం గతిమ ఇష్టామ అవాప్స్యసి