అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
బరాహ్మణ్యం యథి థిష్ప్రాపం తరిభిర వర్ణైర నరాధిప
కదం పరాప్తం మహారాజ కషత్రియేణ మహాత్మనా
2 విశ్వామిత్రేణ ధర్మాత్మన బరాహ్మణత్వం నరర్షభ
శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వేన తన మే బరూహి పితామహ
3 తేన హయ అమితవీర్యేణ వసిష్ఠస్య మహాత్మనః
హతం పుత్రశతం సథ్యస తపసా పరపితామహ
4 యాతుధానాశ చ బహవొ రాక్షసాస తిగ్మతేజసః
మన్యునావిష్ట థేహేన సృష్టాః కాలాన్తకొపమాః
5 మహాకుశిక వంశశ చ బరహ్మర్షిశతసంకులః
సదాపితొ నరలొకే ఽసమిన విథ్వాన బరాహ్మణ సంస్తుతః
6 ఋచీకస్యాత్మజశ చైవ శునఃశేపొ మహాతపాః
విమొక్షితొ మహాసత్రాత పశుతామ అభ్యుపాగతః
7 హరిశ చన్థ్ర కరతౌ థేవాంస తొషయిత్వాత్మ తేజసా
పుత్రతామ అనుసంప్రాప్తొ విశ్వామిత్రస్య ధీమతః
8 నాభివాథయతే జయేష్ఠం థేవరాతం నరాధిప
పుత్రాః పఞ్చశతాశ చాపి శప్తాః శవపచతాం గతాః
9 తరిశఙ్కుర బన్ధుసంత్యక్త ఇక్ష్వాకుః పరీతిపూర్వకమ
అవాక్శిరా థివం నీతొ థక్షిణామ ఆశ్రితొ థిశమ
10 విశ్వామిత్రస్య విపులా నథీ రాజర్షిసేవితా
కౌశికీతి శివా పుణ్యా బరహ్మర్షిగణసేవితా
11 తపొవిఘ్నకరీ చైవ పఞ్చ చూడా సుసంమతా
రమ్భా నామాప్సరాః శాపాథ యస్య శైలత్వమ ఆగతా
12 తదైవాస్య భయాథ బథ్ధ్వా వసిష్ఠః సలిలే పురా
ఆత్మానం మజ్జయామ ఆస విపాశః పునర ఉత్దితః
13 తథా పరభృతి పుణ్యా హి విపాశాభూన మహానథీ
విఖ్యాతా కర్మణా తేన వసిష్ఠస్య మహాత్మనః
14 వాగ్భిశ చ భగవాన యేన థేవసేనాగ్రగః పరభుః
సతుతః పరీతమనాశ చాసీచ ఛాపాచ చైనమ అమొచయత
15 ధరువస్యొత్తాన పాథస్య బరహ్మర్షీణాం తదైవ చ
మధ్యే జవలతి యొ నిత్యమ ఉథీచీమ ఆశ్రితొ థిశమ
16 తస్యైతాని చ కర్మాణి తదాన్యాని చ కౌరవ
కషత్రియస్యేత్య అతొ జాతమ ఇథం కౌతూహలం మమ
17 కిమ ఏతథ ఇతి తత్త్వేన పరబ్రూహి భరతర్షభ
థేవాన్తరమ అనాసాథ్య కదం స బరాహ్మణొ ఽభవత
18 ఏతత తత్త్వేన మే రాజన సర్వమ ఆఖ్యాతుమ అర్హసి
మతఙ్గస్య యదాతత్త్వం తదైవైతథ బరవీహి మే
19 సదానే మతఙ్గొ బరాహ్మణ్యం నాలభథ భరతర్షభ
చణ్డాల యొనౌ జాతొ హి కదం బరాహ్మణ్యమ ఆప్నుయాత