అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
న బిభేతి కదం సా సత్రీ శాపస్య పరమథ్యుతేః
కదం నివృత్తొ భగవాంస తథ భవాన పరబ్రవీతు మే
2 [భ]
అష్టావక్రొ ఽనవపృచ్ఛత తాం రూపం వికురుషే కదమ
న చానృతం తే వక్తవ్యం బరూహి బరాహ్మణ కామ్యయా
3 [సత్రీ]
థయావాపృదివీ మాత్రైషా కామ్యా బరాహ్మణసత్తమ
శృణుష్వావహితః సర్వం యథ ఇథం సత్యవిక్రమ
4 ఉత్తరాం మాం థిశం విథ్ధి థృష్టం సత్రీచాపలం చ తే
అవ్యుత్దానేన తే లొకా జితాః సత్యపరాక్రమ
5 జిజ్ఞాసేయం పరయుక్తా మే సదిరీ కర్తుం తవానఘ
సదవిరాణామ అపి సత్రీణాం బాధతే మైదున జవరః
6 తుష్టః పితా మహస తే ఽథయ తదా థేవాః స వాసవాః
స తవ యేన చ కార్యేణ సంప్రాప్తొ భగవాన ఇహ
7 పరేషితస తేన విప్రేణ కన్యాపిత్రా థవిజర్షభ
తవొపథేశం కర్తుం వై తచ చ సర్వం కృతం మయా
8 కషేమీ గమిష్యసి గృహాఞ శరమశ చ న భవిష్యతి
కన్యాం పరాప్స్యసి తాం విప్ర పుత్రిణీ చ భవిష్యతి
9 కామ్యయా పృష్టవాంస తవం మాం తతొ వయాహృతమ ఉత్తరమ
అనతిక్రమణీయైషా కృత్స్నైర లొకైస తరిభిః సథా
10 గచ్ఛస్వ సుకృతం కృత్వా కిం వాన్యచ ఛరొతుమ ఇచ్ఛసి
యావథ బరవీమి విప్రర్షే అష్టావక్ర యదాతదమ
11 ఋషిణా పరసాథితా చాస్మి తవ హేతొర థవిజర్షభ
తస్య సంమాననార్దం మే తవయి వాక్యం పరభాషితమ
12 శరుత్వా తు వచనం తస్యాః స విప్రః పరాఞ్జలిః సదితః
అనుజ్ఞాతస తయా చాపి సవగృహం పునర ఆవ్రజత
13 గృహమ ఆగమ్య విశ్రాన్తః సవజనం పరతిపూజ్య చ
అభ్యగచ్ఛత తం విప్రం నయాయతః కురునన్థన
14 పృష్టశ చ తేన విప్రేణ థృష్టం తవ ఏతన నిథర్శనమ
పరాహ విప్రం తథా విప్రః సుప్రీతేనాన్తర ఆత్మనా
15 భవతాహమ అనుజ్ఞాతః పరదితొ గన్ధమాథనమ
తస్య చొత్తరతొ థేశే థృష్టం తథ థైవతం మహత
16 తయా చాహమ అనుజ్ఞాతొ భవాంశ చాపి పరకీర్తితః
శరావితశ చాపి తథ వాక్యం గృహమ అభ్యాగతః పరభొ
17 తమ ఉవాచ తతొ విప్రః పరతిగృహ్ణీష్వ మే సుతామ
నక్షత్రతిది సంయొగే పాత్రం హి మరమం భవాన
18 [భ]
అష్టావక్రస తదేత్య ఉక్త్వా పరతిగృహ్య చ తాం పరభొ
కన్యాం పరమధర్మాత్మా పరీతిమాంశ చాభవత తథా
19 కన్యాం తాం పరతిగృహ్యైవ భార్యాం పరమశొభనామ
ఉవాస ముథితస తత్ర ఆశ్రమే సవే గతజ్వరః