అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అద సా సత్రీ తమ ఉక్త్వా తు విప్రమ ఏవం భవత్వ ఇతి
తైలం థివ్యమ ఉపాథాయ సనానశాటీమ ఉపానయత
2 అనుజ్ఞాతా చ మునినా సా సత్రీ తేన మహాత్మనా
అదాస్య తైలేనాఙ్గాని సర్వాణ్య ఏవాభ్యమృక్షయత
3 శనైశ చొత్సాథితస తత్ర సనానశాలామ ఉపాగమత
భథ్రాసనం తతశ చిత్రమ ఋషిర అన్వావిశన నవమ
4 అదొపవిష్టశ చ యథా తస్మిన భథ్రాసనే తథా
సనాపయామ ఆస శనకైస తమ ఋషిం సుఖహస్తవత
థివ్యం చ విధివచ చక్రే సొపచారం మునేస తథా
5 స తేన సుసుఖొష్ణేన తస్యా హస్తసుఖేన చ
వయతీతాం రజనీం కృత్స్నాం నాజానాత స మహావ్రతః
6 తత ఉత్దాయ స మునిస తథా పరమవిస్మితః
పూర్వస్యాం థిశి సూర్యం చ సొ ఽపశ్యథ ఉథితం థివి
7 తస్య బుథ్ధిర ఇయం కిం ను మొహస తత్త్వమ ఇథం భవేత
అదొపాస్య సహస్రాంశుం కిం కరొమీత్య ఉవాచ తామ
8 సా చామృతరసప్రఖ్యమ ఋషేర అన్నమ ఉపాహరత
తస్య సవాథుతయాన్నస్య న పరభూతం చకార సః
వయగమచ చాప్య అహః శేషం తతః సంధ్యాగమత పునః
9 అద సత్రీ భగవన్తం సా సుప్యతామ ఇత్య అచొథయత
తత్రై వై శయనే థివ్యే తస్య తస్యాశ చ కల్పితే
10 [అ]
న భథ్రే పరథారేషు మనొ మే సంప్రసజ్జతి
ఉత్తిష్ఠ భథ్రే భథ్రం తే సవప వై విరమస్వ చ
11 [భ]
సా తథా తేన విప్రేణ తదా ధృత్యా నివర్తితా
సవతన్త్రాస్మీత్య ఉవాచైనం న ధర్మచ ఛలమ అస్తి తే
12 [అ]
నాస్తి సవతన్త్రతా సత్రీణామ అస్వతన్త్రా హి యొషితః
పరజాపతిమతం హయ ఏతన న సత్రీ సవాతన్త్ర్యమ అర్హతి
13 [సత్రీ]
బాధతే మైదునం విప్ర మమ భక్తిం చ పశ్య వై
అధర్మం పరాప్స్యసే విప్ర యన మాం తవం నాభినన్థసి
14 [అ]
హరన్తి థొషజాతాని నరం జాతం యదేచ్ఛకమ
పరభవామి సథా ధృత్యా భథ్రే సవం శయనం వరజ
15 [సత్రీ]
శిరసా పరణమే విప్ర పరసాథం కర్తుమ అర్హసి
భూమౌ నిపతమానాయాః శరణం భవ మే ఽనఘ
16 యథి వా థొషజాతం తవం పరథారేషు పశ్యసి
ఆత్మానం సపర్శయామ్య అథ్య పాణిం గృహ్ణీష్వ మే థవిజ
17 న థొషొ భవితా చైవ సత్యేనైతథ బరవీమ్య అహమ
సవతన్త్రాం మాం విజానీహి యొ ఽధర్మః సొ ఽసతు వై మయి
18 [అ]
సవతన్త్రా తవం కదం భథ్రే బరూహి కారణమ అత్ర వై
నాస్తి లొకే హి కా చిత సత్రీ యా వై సవాతన్త్ర్యమ అర్హతి
19 పితా రక్షతి కౌమారే భర్తా రక్షతి యౌవనే
పుత్రాశ చ సదవిరీ భావే న సత్రీ సవాతన్త్ర్యమ అర్హతి
20 [సత్రీ]
కౌమారం బరహ్మచర్యం మే కన్యైవాస్మి న సంశయః
కురు మా విమతిం విప్ర శరథ్ధాం విజహి మా మమ
21 [అ]
యదా మమ తదా తుభ్యం యదా తవ తదా మమ
జిజ్ఞాసేయమ ఋషేస తస్య విఘ్నః సత్యం ను కిం భవేత
22 ఆశ్చర్యం పరమం హీథం కిం ను శరేయొ హి మే భవేత
థివ్యాభరణవస్త్రా హి కన్యేయం మామ ఉపస్దితా
23 కిం తవ అస్యాః పరమం రూపం జీర్ణమ ఆసీత కదం పునః
కన్యా రూపమ ఇహాథ్యైవ కిమ ఇహాత్రొత్తరం భవేత
24 యదా పరరం శక్తిధృతేర న వయుత్దాస్యే కదం చన
న రొచయే హి వయుత్దానం ధృత్యైవం సాధయామ్య అహమ