అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
మహాయొగీ తతః పరాహ కృష్ణథ్వైపాయనొ మునిః
పఠస్వ పుత్ర భథ్రం తే పరీయతాం తే మహేశ్వరః
2 పురా పుత్ర మయా మేరౌ తప్యతా పరమం తపః
పుత్ర హేతొర మహారాజ సతవ ఏషొ ఽనుకీర్తితః
3 లబ్ధవాన అస్మి తాన కామాన అహం వై పాణ్డునన్థన
తదా తవమ అపి శర్వాథ ధి సర్వాన కామాన అవాప్స్యసి
4 చతుః శీర్షస తతః పరాహ శక్రస్య థయితః సఖా
ఆలమ్బయాన ఇత్య ఏవ విశ్రుతః కరుణాత్మకః
5 మయా గొకర్ణమ ఆసాథ్య తపస తప్త్వా శతం సమాః
అయొనిజానాం థాన్తానాం ధర్మజ్ఞానాం సువర్చసామ
6 అజరాణామ అథుఃఖానాం శతవర్ష సహస్రిణామ
లబ్ధం పుత్రశతం శర్వాత పురా పాణ్డునృపాత్మజ
7 వాల్మీకిశ చాపి భగవాన యుధిష్ఠిరమ అభాషత
వివాథే సామ్ని మునిభిర బరహ్మఘ్నొ వై భవాన ఇతి
ఉక్తః కషణేన చావిష్టస తేనాధర్మేణ భారత
8 సొ ఽహమ ఈశానమ అనఘమ అస్తౌషం శరణం గతః
ముక్తశ చాస్మ్య అవశః పాపాత తతొ థుఃఖవినాశనః
ఆహ మాం తరిపురఘ్నొ వై యశస తే ఽగర్యం భవిష్యతి
9 జామథగ్న్యశ చ కౌన్తేయమ ఆహ ధర్మభృతాం వరః
ఋషిమధ్యే సదితస తాత తపన్న ఇవ విభావసుః
10 పితృవిప్ర వధేనాహమ ఆర్తొ వై పాణ్డవాగ్రజ
శుచిర భూత్వా మహాథేవం గతవాఞ శరణం నృప
11 నామభిశ చాస్తువం థేవం తతస తుష్టొ ఽభవథ భవః
పరశుం చ థథౌ థేవొ థివ్యాన్య అస్త్రాణి చైవ మే
12 పాపం న భవితా తే ఽథయ అజేయశ చ భవిష్యసి
న తే పరభవితా మృత్యుర యశస్వీ చ భవిష్యసి
13 ఆహ మాం భగవాన ఏవం శిఖణ్డీ శివ విగ్రహః
యథ అవాప్తం చ మే సర్వం పరసాథాత తస్య ధీమతః
14 అసితొ థేవలశ చైవ పరాహ పాణ్డుసుతం నృపమ
శాపాచ ఛక్రస్య కౌన్తేయ చితొ ధర్మొ ఽనశన మమ
తన మే ధర్మం యశశ చాగ్ర్యమ ఆయుశ చైవాథథథ భవః
15 ఋషిర గృత్సమథొ నామ శక్రస్య థయితః సఖా
పరాహాజమీఢం భగవాన బృహస్పతిసమథ్యుతిః
16 వసిష్ఠొ నామ భగవాంశ చాక్షుషస్య మనొః సుతః
శతక్రతొర అచిన్త్యస్య సత్రే వర్షసహస్రికే
వర్తమానే ఽబరవీథ వాక్యం సామ్ని హయ ఉచ్చారితే మయా
17 రదన్తరం థవిజశ్రేష్ఠ న సమ్యగ ఇతి వర్తతే
సమీక్షస్వ పునర బుథ్ధ్యా హర్షం తయక్త్వా థవిజొత్తమ
అయజ్ఞ వాహినం పాపమ అకార్షీస తవం సుథుర్మతే
18 ఏవమ ఉక్త్వా మహాక్రొధాత పరాహ రుష్టః పునర వచః
పరజ్ఞయా రహితొ థుఃఖీ నిత్యం భీతొ వనేచరః
థశవర్షసహస్రాణి థశాష్టౌ చ శతాని చ
19 నష్టపానీయ యవసే మృగైర అన్యైశ చ వర్జితే
అయజ్ఞీయ థరుమే థేశే రురుసింహనిషేవితే
భవితా తవం మృగః కరూరొ మహాథుఃఖసమన్వితః
20 తస్య వాక్యస్య నిధనే పార్ద జాతొ హయ అహం మృగః
తతొ మాం శరణం పరాప్తం పరాహ యొగీ మహేశ్వరః
21 అజరశ చామరశ చైవ భవితా థుఃఖవర్జితః
సామ్యం సమస తు తే సౌఖ్యం యువయొర వర్ధతాం కరతుః
22 అనుగ్రహాన ఏవమ ఏష కరొతి భవగాన విభుః
పరం ధాతా విధాతా చ సుఖథుఃఖే చ సర్వథా
23 అచిన్త్య ఏష భగవాన కర్మణా మనసా గిరా
న మే తాత యుధి శరేష్ఠ విథ్యయా పణ్డితః సమః
24 [జైగీసవ్య]
మమాష్ట గుణమ ఐశ్వర్యం థత్తం భగవతా పురా
యత్నేనాల్పేన బలినా వారాణస్యాం యుధిష్ఠిర
25 [గార్గ్య]
చతుఃషష్ట్యఙ్గమ అథథాత కాలజ్ఞానం మమాథ్భుతమ
సరస్వత్యాస తటే తుష్టొ మనొ యజ్ఞేన పాణ్టవ
26 తుల్యం మమ సహస్రం తు సుతానాం బరహ్మవాథినామ
ఆయుశ చైవ సపుత్రస్య సంవత్సరశతాయుతమ
27 [పరాషర]
పరసాథ్యాహం పురా శర్వం మనసాచిన్తయం నృప
మహాతపా మహాతేజా మహాయొగీ మహాయశాః
వేథ వయాసః శరియావాసొ బరహ్మణ్యః కరుణాత్మకః
28 అపి నామేప్షితః పుత్రొ మమ సయాథ వై మహేశ్వరాత
ఇతి మత్వా హృథి మతం పరాహ మాం సురసత్తమః
29 మయి సంభవతస తస్య ఫలాత కృష్ణొ భవిష్యతి
సావర్ణస్య మనొః సర్గే సప్తర్షిశ చ భవిష్యతి
30 వేథానాం చ స వై వయస్తా కురువంశకరస తదా
ఇతిహాసస్య కర్తా చ పుత్రస తే జగతొ హితః
31 భవిష్యతి మహేన్థ్రస్య థయితః స మహామునిః
అజరశ చామరశ చైవ పరాశర సుతస తవ
32 ఏవమ ఉక్త్వా స భగవాంస తత్రైవాన్తరధీయత
యుధిష్ఠిర మహాయొగీ వీర్యవాన అక్షతొ ఽవయయః
33 [మాణ్డవ్య]
అచౌరశ చౌర శఙ్కాయాం శూలే భిన్నొ హయ అహం యథా
తత్రస్దేన సతుతొ థేవః పరాహ మాం వై మహేశ్వరః
34 మొక్షం పరాప్స్యసి శుల్లాచ చ జీవిష్యసి సమార్బుథమ
రుజా శూలకృతా చైవ న తే విప్ర భవిష్యతి
ఆధిభిర వయాధిభిశ చైవ వర్జితస తవం భవిష్యసి
35 పాథాచ చతుర్దాత సంభూత ఆత్మా యస్మాన మునే తవ
తవం భవిష్యస్య అనుపమొ జన్మ వై సఫలం కురు
36 తీర్దాభిషేకం సఫలం తవమ అవిఘ్నేన చాప్స్యసి
సవర్గం చైవాక్షయం విప్ర విథధామి తవొర్జితమ
37 ఏవమ ఉక్త్వా తు భగవాన వరేణ్యొ వృషవాహనః
మహేశ్వరొ మహారాజ కృత్తి వాసా మహాథ్యుతిః
సగణొ థైవతశ్రేష్ఠస తత్రైవాన్తరధీయత
38 [గాలవ]
విశ్వామిత్రాభ్యనుజ్ఞాతొ హయ అహం పితరమ ఆగతః
అబ్రవీన మాం తతొ మాతా థుఃఖితా రుథతీ భృశమ
39 కౌశికేనాభ్యనుజ్ఞాతం పుత్రం వేథ విభూషితమ
న తాత తరుణం థాన్తం పితా తవాం పశ్యతే ఽనఘ
40 శరుత్వా జనన్యా వచనం నిరాశొ గురు థర్శనే
నియతాత్మా మహాథేవమ అపశ్యం సొ ఽబరవీచ చ మామ
41 పితా మాతా చ తే తవం చ పుత్ర మృత్యువివర్జితాః
భవిష్యద విశ కషిప్రం థరష్టాసి పితరం కషయే
42 అనుజ్ఞాతొ భగవతా గృహం గత్వా యుధిష్ఠిర
అపశ్యం పితరం తాత ఇష్టిం కృత్వా వినిఃసృతమ
43 ఉపస్పృశ్య గృహీత్వేధ్మం కుశాంశ చ శరణాథ గురూన
తాన విసృజ్య చ మాం పరాహ పితా సాస్రావిలేక్షణః
44 పరణమన్తం పరిష్వజ్య మూర్ధ్ని చాఘ్రాయ పాణ్డవ
థిష్ట్యా థృష్టొ ఽసి మే పుత్రకృతవిథ్య ఇహాగతః
45 [వ]
ఏతాన్య అత్యథ్భుతాన్య ఏవ కర్మాణ్య అద మహాత్మనః
పరొక్తాని మునిభిః శరుత్వా విస్మయామ ఆస పాణ్డవః
46 తతః కృష్ణొ ఽబరవీథ వాక్యం పునర మతిమతాం వరః
యుధిష్ఠిరం ధర్మనిత్యం పురుహూతమ ఇవేశ్వరః
47 ఆథిత్యచన్థ్రావ అనిలానలౌ చ; థయౌర భూమిర ఆపొ వసవొ ఽద విశ్వే
ధాతార్యమా శుక్రవృహస్పతీ చ; రుథ్రాః స సాధ్యా వరుణొ విత్తగొపః
48 బరహ్మా శక్రొ మారుతొ బరహ్మసత్యం; వేథా యజ్ఞా థక్షిణా వేథ వాహాః
సొమొ యష్టా యచ చ హవ్యం హవిశ చ; రక్షా థీక్షానియమా యే చ కే చిత
49 సవాహా వషడ బరాహ్మణాః సౌరభేయా; ధర్మం చక్రం కాలచక్రం చరం చ
యశొ థమొ బుథ్ధిమతీ సదితిశ చ; శుభాశుభం మునయశ చైవ సప్త
50 అగ్ర్యా బుథ్ధిర మనసా థర్శనే చ; సపర్శే సిథ్ధిః కర్మణాం యా చ సిథ్ధిః
గణా థేవానామ ఊష్మపాః సొమపాశ చ; లేఖాః సుయామాస తుషితా బరహ్మ కాయాః
51 ఆభాస్వరా గన్ధపా థృష్టిపాశ చ; వాచా విరుథ్ధాశ చ మనొ విరుథ్ధాః
శుథ్ధాశ చ నిర్వాణరతాశ చ థేవాః; సపర్శాశనా థర్శపా ఆజ్యపాశ చ
52 చిన్తా గతా యే చ థేవేషు ముఖ్యా; యే చాప్య అన్యే థేవతాశ చాజమీఢ
సుపర్ణగన్ధర్వపిశాచథానవా; యక్షాస తదా పన్నగాశ చారణాశ చ
53 సూక్ష్మం సదూలం మృథు యచ చాప్య అసూక్ష్మం; సుఖం థుఃఖం సుఖథుఃఖాన్తరం చ
సాంఖ్యం యొగం యత పరాణాం పరం చ; శర్వాజ జాతం విథ్ధి యత కీర్తితం మే
54 తత సంభూతా భూతకృతొ వరేణ్యాః; సర్వే థేవా భువనస్యాస్య గొపాః
ఆవిశ్యేమాం ధరణీం యే ఽభయరక్షన; పురాతనీం తస్య థేవస్య సృష్టిమ
55 విచిన్వన్తం మనసా తొష్టువీమి; కిం చిత తత్త్వం పరాణహేతొర నతొ ఽసమి
థథాతు థేవః స వరాన ఇహేష్టాన; అభిష్టుతొ నః పరభుర అవ్యయః సథా
56 ఇమం సతవం సంనియమ్యేన్థ్రియాణి; శుచిర భూత్వా యః పురుషః పఠేత
అభగ్న యొగొ నియతొ ఽబథమ ఏకం; స పరాప్నుయాథ అశ్వమేధే ఫలం యత
57 వేథాన కృత్స్నాన బరాహ్మణః పరాప్నుయాచ చ; జయేథ రాజా పృదివీం చాపి కృత్స్నామ
వైశ్యొ లాభం పరాప్నుయాన నైపుణం చ; శూథ్రొ గతిం పరేత్య తదా సుఖం చ
58 సతవరాజమ ఇమం కృత్వా రుథ్రాయ థధిరే మనః
సర్వథొషాపహం పుణ్యం పవిత్రం చ యశస్వినమ
59 యావన్త్య అస్య శరీరేషు రొమకూపాణి భారత
తావథ వర్షసహస్రాణి సవర్గే వసతి మానవః