అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వాసుథేవ]
తతః స పరయతొ భూత్వా మమ తాత యుధిష్ఠిర
పరాఞ్జలిః పరాహ విప్రర్షిర నామ సంహారమ ఆథితః
2 [ఉ]
బరహ్మ పరొక్తైర ఋషిప్రొక్తైర వేథవేథాఙ్గసంభవైః
సర్వలొకేషు విఖ్యాతైః సదాణుం సతొష్యామి నామభిః
3 మహథ్భిర విహితైః సత్యైః సిథ్ధైః సర్వార్దసాధకైః
ఋషిణా తణ్డినా భక్త్యా కృతైర థేవకృతాత్మనా
4 యదొక్తైర లొకవిఖ్యాతైర మునిభిస తత్త్వథర్శిభిః
పరవరం పరదమం సవర్గ్యం సర్వభూతహితం శుభమ
శరుతైః సర్వత్ర జగతి బరహ్మలొకావతారితైః
5 యత తథ రహస్యం పరమం బరహ్మ పరొక్తం సనాతనమ
వక్ష్యే యథుకులశ్రేష్ఠ శృణుష్వావహితొ మమ
6 పరత్వేన భవం థేవం భక్తస తవం పరమేశ్వరమ
తేన తే శరావయిష్యామి యత తథ బరహ్మ సనాతనమ
7 న శక్యం విస్తరాత కృత్స్నం వక్తుం శర్వస్య కేన చిత
యుక్తేనాపి విభూతీనామ అపి వర్షశతైర అపి
8 యస్యాథిర మధ్యమ అన్తశ చ సురైర అపి న గమ్యతే
కస తస్య శక్నుయాథ వక్తుం గుణాన కార్త్స్న్యేన మాధవ
9 కిం తు థేవస్య మహతః సంక్షిప్తార్ద పథాక్షరమ
శక్తితశ చరితం వక్ష్యే పరసాథాత తస్య చైవ హి
10 అప్రాప్యేహ తతొ ఽనుజ్ఞాం న శక్యః సతొతుమ ఈశ్వరః
యథా తేనాభ్యనుజ్ఞాతః సతువత్య ఏవ సథా భవమ
11 అనాథి నిధనస్యాహం సర్వయొనేర మహాత్మనః
నామ్నాం కం చిత సముథ్థేశం వక్ష్యే హయ అవ్యక్తయొనినః
12 వరథస్య వరేణ్యస్య విశ్వరూపస్య ధీమతః
శృణు నామ సముథ్థేశం యథ ఉక్తం పథ్మయొనినా
13 థశ నామ సహస్రాణి యాన్య ఆహ పరపితామహః
తాని నిర్మద్య మనసా థధ్నొ ఘృతమ ఇవొథ్ధృతమ
14 గిరేః సారం యదా హేమపుష్పాత సారం యదా మధు
ఘృతాత సారం యదా మణ్డస తదైతత సారమ ఉథ్ధృతమ
15 సర్వపాప్మాపహమ ఇథం చతుర్వేథ సమన్వితమ
పరయత్నేనాధిగన్తవ్యం ధార్యం చ పరయతాత్మనా
శాన్తికం పౌష్టికం చైవ రక్షొఘ్నం పావనం మహత
16 ఇథం భక్తాయ థాతవ్యం శరథ్థధానాస్తికాయ చ
నాశ్రథ్థధాన రూపాయ నాస్తికాయాజితాత్మనే
17 యశ చాభ్యసూయతే థేవం భూతాత్మానం పినాకినమ
స కృష్ణ నరకం యాతి సహ పూర్వైః సహానుగైః
18 ఇథం ధయానమ ఇథం యొగమ ఇథం ధయేయమ అనుత్తమమ
ఇథం జప్యమ ఇథం జఞానం రహస్యమ ఇథమ ఉత్తమమ
ఇథం జఞాత్వాన్త కాకే ఽపి గచ్ఛేథ ధి పరమాం గతిమ
19 పవిత్రం మఙ్గలం పుణ్యం కల్యాణమ ఇథమ ఉత్తమమ
నిగథిష్యే మహాబాహొ సతవానామ ఉత్తమం సతవమ
20 ఇథం బరహ్మా పురా కృత్వా సర్వలొకపితామహః
సర్వస్తవానాం థివ్యానాం రాజత్వే సమకల్పయత
21 తథా పరభృతి చైవాయమ ఈశ్వరస్య మహాత్మనః
సతవరాజేతి విఖ్యాతొ జగత్య అమరపూజితః
బరహ్మలొకాథ అయం చైవ సతవరాజొ ఽవతారితః
22 యస్మాత తణ్డిః పురా పరాహ తేన తణ్డి కృతొ ఽభవత
సవర్గాచ చైవాత్ర భూలొకం తణ్డినా హయ అవతారితః
23 సర్వమఙ్గల మఙ్గల్యం సర్వపాపప్రణాశనమ
నిగథిష్యే మహాబాహొ సతవానామ ఉత్తమం సతవమ
24 బరహ్మణామ అపి యథ బరహ్మ పరాణామ అపి యత పరమ
తేజసామ అపి యత తేజస తపసామ అపి యత తపః
25 శాన్తీనామ అపి యా శాన్తిర థయుతీనామ అపి యా థయుతిః
థాన్తానామ అపి యొ థాన్తొ ధీమతామ అపి యా చ ధీః
26 థేవానామ అపి యొ థేవొ మునీనామ అపి యొ మునిః
యజ్ఞానామ అపి యొ యజ్ఞః శివానామ అపి యః శివః
27 రుథ్రాణామ అపి యొ రుథ్రః పరభుః పరభవతామ అపి
యొగినామ అపి యొ యొగీ కారణానాం చ కారణమ
28 యతొ లొకాః సంభవన్తి న భవన్తి యతః పునః
సర్వభూతాత్మభూతస్య హరస్యామిత తేజసః
29 అష్టొత్తర సహస్రం తు నామ్నాం శర్వస్య మే శృణు
యచ ఛరుత్వా మనుజశ్రేష్ఠ సర్వాన కామాన అవాప్స్యసి
30 సదిరః సదాణుః పభుర భానుః పరవరొ వరథొ వరః
సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరొ భవః
31 జటీ చర్మీ శిఖణ్డీ చ సర్వాఙ్గః సర్వభావనః
హరిశ చ హరిణాక్షశ చ సర్వభూతహరః పరభుః
32 పరవృత్తిశ చ నివృత్తిశ చ నియతః శాశ్వతొ ధరువః
శమశానచారీ భగవాన ఖచరొ గొచరొ ఽరథనః
33 అభివాథ్యొ మహాకర్మా తపస్వీ భూతభావనః
ఉన్మత్తవేశ పరచ్ఛన్నః సర్వలొకప్రజాపతిః
34 మహారూపొ మహాకాయః సర్వరూపొ మహాయశాః
మహాత్మా సర్వభూతశ చ విరూపొ వామనొ మనుః
35 లొకపాలొ ఽనతర్హితాత్మా పరసాథొ హయగర్థభిః
పవిత్రశ చ మహాంశ చైవ నియమొ నియమాశ్రయః
36 సర్వకర్మా సవయమ్భూశ చ ఆథిర ఆథి కరొ నిధిః
సహస్రాక్షొ విరూపాక్శః సొమొ నక్షత్రసాధకః
37 చన్థ్రసూర్యగతిః కేతుర గరహొ గరహపతిర వరః
అథ్రిర అథ్ర్యాలయః కర్తా మృగబాణార్పణొ ఽనఘః
38 మహాతపా ఘొరతపా అథీనొ థీనసాధకః
సంవత్సరకరొ మన్త్రః పరమాణం పరమం తపః
39 యొగీ యొజ్యొ మహాబీజొ మహారేతా మహాతపాః
సువర్ణరేతాః సర్వజ్ఞః సుబీజొ వృషవాహనః
40 థశ బాహుస తవ అనిమిషొ నీలకణ్ఠ ఉమాపతిః
విశ్వరూపః సవయం శరేష్ఠొ బలవీరొ బలొ గణః
41 గణకర్తా గణపతిర థిగ్వాసాః కామ్య ఏవ చ
పవిత్రం పరమం మన్త్రః సర్వభావకరొ హరః
42 కమణ్డలుధరొ ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవాన
అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహాన
43 సరువ హస్తః సురూపశ చ తేజస తేజః కరొ నిధిః
ఉష్ణీషీ చ సువక్త్రశ చ ఉథగ్రొ వినతస తదా
44 థీర్ఘశ చ హరి కేశశ చ సుతీర్దః కృష్ణ ఏవ చ
సృగాలరూపః సర్వార్దొ మణ్డః కుణ్డీ కమణ్డలుః
45 అజశ చ మృగరూపశ చ గన్ధధారీ కపర్థ్య అపి
ఉర్ధ్వ రేతా ఊర్ధ్వలిఙ్గ ఊర్ధ్వ శాయీ నభస్తలః
46 తరిజటశ చీరవాసాశ చ రుథ్రః సేనాపతిర విభుః
అహశ చరొ ఽద నక్తం చ తిగ్మమన్యుః సువర్చసః
47 గజహా థైత్యహా లొకొ లొకధాతా గుణాకరః
సింహశార్థూలరూపశ చ ఆర్థ్ర చర్మామ్బరావృతః
48 కాలయొగీ మహానాథః సర్వవాసశ చతుష్పదః
నిశాచరః పరేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః
49 బహుభూతొ బహుధనః సర్వాధారొ ఽమితొ గతిః
నృత్యప్రియొ నిత్యనర్తొ నర్తకః సర్వలాసకః
50 ఘొరొ మహాతపాః పాశొ నిత్యొ గిరిచరొ నభః
సహస్రహస్తొ విజయొ వయవసాయొ హయ అనిన్థితః
51 అమర్షణొ మర్షణాత్మా యజ్ఞహా కామనాశనః
థక్షయజ్ఞాపహారీ చ సుసహొ మధ్యమస తదా
52 తేజొ ఽపహారీ బలహా ముథితొ ఽరదొ జితొ వరః
గమ్భీరఘొషొ గమ్భీరొ గమ్భీరబలవాహనః
53 నయగ్రొధరూపొ నయగ్రొధొ వృక్షకర్ణ సదితిర విభుః
తీక్ష్ణతాపశ చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవిత
54 విష్ణుప్రసాథితొ యజ్ఞః సముథ్రొ వడవాముఖః
హుతాశనసహాయశ చ పరశాన్తాత్మా హుతాశనః
55 ఉగ్రతేజా మహాతేజా జయొ విజయకాలవిత
జయొతిషామ అయనం సిథ్ధిః సంధిర విగ్రహ ఏవ చ
56 శిఖీ థణ్డీ జటీ జవాలీ మూర్తిజొ మూర్ధగొ బలీ
వైణవీ పణవీ తాలీ కాలః కాలకటంకటః
57 నక్షత్రవిగ్రహ విధిర గుణవృథ్ధిర లయొ ఽగమః
పరజాపతిర థిశా బాహుర విభాగః సర్వతొ ముఖః
58 విమొచనః సురగణొ హిరణ్యకవచొథ్భవః
మేఢ్రజొ బలచారీ చ మహాచారీ సతుతస తదా
59 సర్వతూర్య నినాథీ చ సర్వవాథ్య పరిగ్రహః
వయాలరూపొ బిలావాసీ హేమమాలీ తరంగవిత
60 తరిథశస తరికాలధృక కర్మ సర్వబన్ధవిమొచనః
బన్ధనస తవాసురేన్థ్రాణాం యుధి శత్రువినాశనః
61 సాంఖ్యప్రసాథొ సుర్వాసాః సర్వసాధు నిషేవితః
పరస్కన్థనొ విభాగశ చ అతుల్యొ యజ్ఞభాగవిత
62 సర్వావాసః సర్వచారీ థుర్వాసా వాసవొ ఽమరః
హేమొ హేమకరొ యజ్ఞః సర్వధారీ ధరొత్తమః
63 లొహితాక్షొ మహాక్షశ చ విజయాక్షొ విశారథః
సంగ్రహొ నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః
64 ముఖ్యొ ఽముఖ్యశ చ థేహశ చ థేహర్థ్ధిః సర్వకామథః
సర్వకామప్రసాథశ చ సుబలొ బలరూపధృక
65 ఆకాశనిధి రూపశ చ నిపాతీ ఉరగః ఖగః
రౌథ్రరూపొ ఽంశుర ఆథిత్యొ వసు రశ్మిః సువర్చసీ
66 వసు వేగొ మహావేగొ మనొ వేగొ నిశాచరః
సర్వావాసీ శరియావాసీ ఉపథేశ కరొ హరః
67 మునిర ఆత్మపతిర లొకే సంభొజ్యశ చ సహస్రథః
పక్షీ చ పక్షిరూపీ చ అతిథీప్తొ విశాం పతిః
68 ఉన్మాథొ మథనాకారొ అర్దార్దకర రొమశః
వామథేవశ చ వామశ చ పరాగ్థక్షిణ్యశ చ వామనః
69 సిథ్ధయొగాపహారీ చ సిథ్ధః సర్వార్దసాధకః
భిక్షుశ చ భిక్షురూపశ చ విషాణీ మృథుర అవ్యయః
70 మహాసేనొ విశాఖశ చ షష్టిభాగొ గవాం పతిః
వజ్రహస్తశ చ విష్కమ్భీ చమూ సతమ్భన ఏవ చ
71 ఋతుర ఋతుకరః కాలొ మధుర మధుకరొ ఽచలః
వానస్పత్యొ వాజసేనొ నిత్యమ ఆశ్రమపూజితః
72 బరహ్మ చారీ లొకచారీ సర్వచారీ సుచారవిత
ఈశాన ఈశ్వరః కాలొ నిశా చారీ పినాక ధృక
73 నన్థీశ్వరశ చ నన్థీ చ నన్థనొ నన్థివర్ధనః
భగస్యాక్షి నిహన్తా చ కాలొ బరహ్మవిథాం వరః
74 చతుర్ముఖొ మహాలిఙ్గశ చారు లిఙ్గస తదైవ చ
లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షొ లొకాధ్యక్షొ యుగావహః
75 బీజాధ్యక్షొ బీజకర్తా అధ్యాత్మానుగతొ బలః
ఇతిహాస కరః కల్పొ గౌతమొ ఽద జలేశ్వరః
76 థమ్భొ హయ అథమ్భొ వైథమ్భొ వైశ్యొ వశ్య కరః కవిః
లొకకర్తా పశుపతిర మహాకర్తా మహౌషధిః
77 అక్షరం పరమం బరహ్మబలవాఞ శక్ర ఏవ చ
నీతిర హయ అనీతిః శుథ్ధాత్మా శుథ్ధొ మాన్యొ మనొగతిః
78 బహు పరసాథః సవపనొ థర్పణొ ఽద తవ అమిత్రజిత
వేథకారః సూత్రకారొ విథ్వాన సమరమర్థనః
79 మహామేఘనివాసీ చ మహాఘొరొ వశీకరః
అగ్నిజ్వాలొ మహాజ్వాలొ అతిధూమ్రొ హుతొ హవిః
80 వృషణః శంకరొ నిత్యొ వర్చస్వీ ధూమకేతనః
నీలస తదాఙ్గలుబ్ధశ చ శొభనొ నిరవగ్రహః
81 సవస్తిథః సవస్తి భావశ చ భాగీ భాగకరొ లఘుః
ఉత్సఙ్గశ చ మహాఙ్గశ చ మహాగర్భః పరొ యువా
82 కృష్ణ వర్ణః సువర్ణశ చ ఇన్థ్రియః సర్వథేహినామ
మహాపాథొ మహాహస్తొ మహాకాయొ మహాయశాః
83 మహామూర్ధా మహామాత్రొ మహానేత్రొ థిగ ఆలయః
మహాథన్తొ మహాకర్ణొ మహామేఢ్రొ మహాహనుః
84 మహానాసొ మహాకమ్బుర మహాగ్రీవః శమశానధృక
మహావక్షా మహొరస్కొ అన్తరాత్మా మృగాలయః
85 లమ్బనొ లమ్బితౌష్ఠశ చ మహామాయః పయొ నిధిః
మహాథన్తొ మహాథంష్ట్రొ మహాజిహ్వొ మహాముఖః
86 మహానఖొ మహారొమా మహాకేశొ మహాజటః
అసపత్నః పరసాథశ చ పరత్యయొ గిరిసాధనః
87 సనేహనొ ఽసనేహనశ చైవ అజితశ చ మహామునిః
వృక్షాకారొ వృక్షకేతుర అనలొ వాయువాహనః
88 మణ్డలీమేరుధామా చ థేవథానవ థర్పహా
అదర్వశీర్షః సామాస్య ఋక సహస్రామితేక్షణః
89 యజుః పాథభుజొ గుహ్యః పరకాశొ జఙ్గమస తదా
అమొఘార్దః పరసాథశ చ అభిగమ్యః సుథర్శనః
90 ఉపహార పరియః శర్వః కనకః కాఞ్చనః సదిరః
నాభిర నన్థికరొ భావ్యః పుష్కరస్ద పతిః సదిరః
91 థవాథశస తరాసనశ చాథ్యొ యజ్ఞొ యజ్ఞసమాహితః
నక్తం కలిశ చ కాలశ చ మకరః కాలపూజితః
92 సగణొ గణకారశ చ భూతభావన సారదిః
భస్మ శాయీ భస్మ గొప్తా భస్మభూతస తరుర గణః
93 అగణశ చైవ లొపశ చ మహాత్మా సర్వపూజితః
శఙ్కుస తరిశఙ్కుః సంపన్నః శుచిర భూతనిషేవితః
94 ఆశ్రమస్దః కపొతస్దొ విశ్వకర్మా పతిర వరః
శాఖొ విశాఖస తామ్రౌష్ఠొ హయ అమ్బుజాలః సునిశ్చయః
95 కపిలొ ఽకపిలః శూర ఆయుశ చైవ పరొ ఽపరః
గన్ధర్వొ హయ అథితిస తార్క్ష్యః సువిజ్ఞేయః సుసారదిః
96 పరశ్వధాయుధొ థేవ అర్దకారీ సుబాన్ధవః
తుమ్బవీణీ మహాకొప ఊర్ధ్వరేతా జలే శయః
97 ఉగ్రొ వంశకరొ వంశొ వంశనాథొ హయ అనిన్థితః
సర్వాఙ్గరూపొ మాయావీ సుహృథొ హయ అనిలొ ఽనలః
98 బన్ధనొ బన్ధకర్తా చ సుబన్ధన విమొచనః
స యజ్ఞారిః స కామారిర మహాథంష్ట్రొ మహాయుధః
99 బాహుస తవ అనిన్థితః శర్వః శంకరః శంకరొ ఽధనః
అమరేశొ మహాథేవొ విశ్వథేవః సురారిహా
100 అహిర్బుధ్నొ నిరృతిశ చ చేకితానొ హరిస తదా
అజైకపాచ చ కాపాలీ తరిశఙ్కుర అజితః శివః
101 ధన్వన్తరిర ధూమకేతుః సకన్థొ వైశ్రవణస తదా
ధాతా శక్రశ చ విష్ణుశ చ మిత్రస తవష్టా ధరువొ ధరః
102 పరభావః సర్వగొ వాయుర అర్యమా సవితా రవిః
ఉథగ్రశ చ విధాతా చ మాన్ధాతా భూతభావనః
103 రతితీర్దశ చ వాగ్మీ చ సర్వకామగుణావహః
పథ్మగర్భొ మహాగర్భశ చన్థ్ర వక్త్రొ మనొరమః
104 బలవాంశ చొపశాన్తశ చ పురాణః పుణ్యచఞ్చురీ
కురు కర్తా కాలరూపీ కురు భూతొ మహేశ్వరః
105 సర్వాశయొ థర్భశాయీ సర్వేషాం పరాణినాం పతిః
థేవథేవ ముఖొ ఽసక్తః సథ అసత సర్వరత్నవిత
106 కైలాసశిఖరావాసీ హిమవథ గిరిసంశ్రయః
కూలహారీ కూలకర్తా బహు విథ్యొ బహు పరథః
107 వణిజొ వర్ధనొ వృక్షొ నకులశ చన్థనశ ఛథః
సారగ్రీవొ మహాజత్రుర అలొలశ చ మహౌషధః
108 సిథ్ధార్దకారీ సిథ్ధార్దశ చన్థొ వయాకరణొత్తరః
సింహనాథః సింహథంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః
109 పరభావాత్మా జగత కాలస తాలొ లొకహితస తరుః
సారఙ్గొ నవ చక్రాఙ్గః కేతుమాలీ సభావనః
110 భూతాలయొ భూతపతిర అహొరాత్రమ అనిన్థితః
వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ చ విభుర భవః
111 అమొఘః సంయతొ హయ అశ్వొ భొజనః పరాణధారణః
ధృతిమాన మతిమాన థక్షః సత్కృతశ చ యుగాధిపః
112 గొపాలిర గొపతిర గరామొ గొచర్మ వసనొ హరః
హిరణ్యబాహుశ చ తదా గుహా పాలః పరవేశినామ
113 పరతిష్ఠాయీ మహాహర్షొ జితకామొ జితేన్థ్రియః
గన్ధారశ చ సురాలశ చ తపః కర్మ రతిర ధనుః
114 మహాగీతొ మహానృత్తొ హయ అప్సరొగణసేవితః
మహాకేతుర ధనుర ధాతుర నైకసాను చరశ చలః
115 ఆవేథనీయ ఆవేశః సర్వగన్ధసుఖావహః
తొరణస తారణొ వాయుః పరిధావతి చైకతః
116 సంయొగొ వర్ధనొ వృథ్ధొ మహావృథ్ధొ గణాధిపః
నిత్య ఆత్మసహాయశ చ థేవాసురపతిః పతిః
117 యుక్తశ చ యుక్తబాహుశ చ థవివిధశ చ సుపర్వణః
ఆషాఢశ చ సుషాడ్ధశ చ ధరువొ హరి హణొ హరః
118 వపుర ఆవర్తమానేభ్యొ వసు శరేష్ఠొ మహాపదః
శిరొ హారీ విమర్షశ చ సర్వలక్షణభూషితః
119 అక్షశ చ రదయొగీ చ సర్వయొగీ మహాబలః
సమామ్నాయొ ఽసమామ్నాయస తీర్దథేవొ మహారద
120 నిర్జీవొ జీవనొ మన్త్రః శుభాక్షొ బహు కర్కశః
రత్నప్రభూతొ రక్తాఙ్గొ మహార్ణవ నిపానవిత
121 మూలొ విశాలొ హయ అమృతొ వయక్తావ్యక్తస తపొ నిధిః
ఆరొహణొ నిరొహశ చ శల హారీ మహాతపాః
122 సేనా కల్పొ మహాకల్పొ యుగాయుగ కరొ హరిః
యుగరూపొ మహారూపొ పవనొ గహనొ నగః
123 నయాయనిర్వాపణః పాథః పణ్డితొ హయ అచలొపమః
బహు మాలొ మహామాలః సుమాలొ బహు లొచనః
124 విస్తారొ లవణః కూపః కుసుమః సఫలొథయః
వృషభొ వృషభాఙ్కాఙ్గొ మణిబిల్వొ జటాధరః
125 ఇన్థుర విసర్వః సుముఖః సురః సర్వాయుధః సహః
నివేథనః సుధా జాతః సుగన్ధారొ మహాధనుః
126 గన్ధమాలీ చ భగవాన ఉత్దానః సర్వకర్మణామ
మన్దానొ బహులొ బాహుః సకలః సర్వలొచనః
127 తరస తాలీ కరస తాలీ ఊర్ధ్వసంహననొ వహః
ఛత్రం సుచ్ఛత్రొ విఖ్యాతః సర్వలొకాశ్రయొ మహాన
128 ముణ్డొ విరూపొ వికృతొ థణ్డి ముణ్డొ వికుర్వణః
హర్యక్షః కకుభొ వజ్రీ థీప్తజిహ్వః సహస్రపాత
129 సహస్రమూర్ధా థేవేన్థ్రః సర్వథేవమయొ గురుః
సహస్రబాహుః సర్వాఙ్గః శరణ్యః సర్వలొకకృత
130 పవిత్రం తరిమధుర మన్త్రః కనిష్ఠః కృష్ణపిఙ్గలః
బరహ్మథణ్డవినిర్మాతా శతఘ్నీశతపాశధృక
131 పథ్మగర్భొ మహాగర్భొ బరహ్మ గర్భొ జలొథ్భవః
గభస్తిర బరహ్మ కృథ బరహ్మా బరహ్మవిథ బరాహ్మణొ గతిః
132 అనన్తరూపొ నైకాత్మా తిగ్మతేజాః సవయమ్భువః
ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర వాతరంహా మనొజవః
133 చన్థనీ పథ్మమాలాగ్ర్యః సురభ్యుత్తరణొ నరః
కర్ణికారమహాస్రగ్వీ నీలమౌలిః పినాకధృక
134 ఉమాపతిర ఉమా కాన్తొ జాహ్నవీ ధృగ ఉమా ధవః
వరొ వరాహొ వరథొ వరేశః సుమహాస్వనః
135 మహాప్రసాథొ థమనః శత్రుహా శవేతపిఙ్గలః
పరీతాత్మా పరయతాత్మా చ సంయతాత్మా పరధానధృక
136 సర్వపార్శ్వ సుతస తార్క్ష్యొ ధర్మసాధారణొ వరః
చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా సువృషొ గొవృషేశ్వరః
137 సాధ్యర్షిర వసుర ఆథిత్యొ వివస్వాన సవితా మృడః
వయాసః సర్వస్య సంక్షేపొ విస్తరః పర్యయొ నయః
138 ఋతుః సంవత్సరొ మాసః పక్షః సంఖ్యా సమాపనః
కలా కాష్ఠా లవొ మాత్రా ముహూర్తొ ఽహః కషపాః కషణాః
139 విశ్వక్షేత్రం పరజా బీజం లిఙ్గమ ఆథ్యస తవ అనిన్థితః
సథసథ వయక్తమ అవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః
140 సవర్గథ్వారం పరజా థవారం మొక్షథ్వారం తరివిష్టపమ
నిర్వాణం హలాథనం చైవ బరహ్మలొకః పరా గతిః
141 థేవాసురవినిర్మాతా థేవాసురపరాయణః
థేవాసురగురుర థేవొ థేవాసురనమస్కృతః
142 థేవాసురమహామాత్రొ థేవాసురగణాశ్రయః
థేవాసురగణాధ్యక్షొ థేవాసురగణాగ్రణీః
143 థేవాతిథేవొ థేవర్షిర థేవాసురవరప్రథః
థేవాసురేశ్వరొ థేవొ థేవాసురమహేశ్వరః
144 సర్వథేవమయొ ఽచిన్త్యొ థేవతాత్మాత్మ సంభవః
ఉథ్భిథస తరిక్రమొ వైథ్యొ విరజొ విరజొఽమబరః
145 ఈడ్యొ హస్తీ సురవ్యాఘ్రొ థేవ సింహొ నరర్షభః
విబుధాగ్ర వరః శరేష్ఠః సర్వథేవొత్తమొత్తమః
146 పరయుక్తః శొభనొ వర్జ ఈశానః పరభుర అవ్యయః
గురుః కాన్తొ నిజః సర్గః పవిత్రః సర్వవాహనః
147 శృఙ్గీ శృఙ్గప్రియొ బభ్రూ రాజరాజొ నిరామయః
అభిరామః సురగణొ విరామః సర్వసాధనః
148 లలాటాక్షొ విశ్వథేహొ హరిణొ బరహ్మ వర్చసః
సదావరాణాం పతిశ చైవ నియమేన్థ్రియవర్ధనః
149 సిథ్ధార్దః సర్వభూతార్దొ ఽచిన్త్యః సత్యవ్రతః శుచిః
వరతాధిపః పరం బరహ్మ ముక్తానాం పరమా గతిః
150 విముక్తొ ముక్తతేజాశ చ శరీమాఞ శరీవర్ధనొ జగత
యదా పరధానం భగవాన ఇతి భక్త్యా సతుతొ మయా
151 యం న బరహ్మాథయొ థేవా విథుర్యం న మహర్షయః
తం సతవ్యమ అర్చ్యం వన్థ్యం చ కః సతొష్యతి జగత్పతిమ
152 భక్తిమ ఏవ పురస్కృత్య మయా యజ్ఞపతిర వసుః
తతొ ఽభయనుజ్ఞాం పరాప్యైవ సతుతొ మతిమతాం వరః
153 శివమ ఏభిః సతువన థేవం నామభిః పుష్టివర్ధనైః
నిత్యయుక్తః శుచిర భూత్వా పరాప్నొత్య ఆత్మానమ ఆత్మనా
154 ఏతథ ధి పరమం బరహ్మ సవయం గీతం సవయమ్భువా
ఋషయశ చైవ థేవాశ చ సతువన్త్య ఏతేన తత్పరమ
155 సతూయమానొ మహాథేవః పరీయతే చాత్మనామభిః
భక్తానుకమ్పీ భగవాన ఆత్మసంస్దాన కరొతి తాన
156 తదైవ చ మనుష్యేషు యే మనుష్యాః పరధానతః
ఆస్తికాః శరథ్థధానాశ చ బహుభిర జన్మభిః సతవైః
157 జాగ్రతశ చ సవపన్తశ చ వరజన్తః పది సంస్దితాః
సతువన్తి సతూయమానాశ చ తుష్యన్తి చ రమన్తి చ
జన్మ కొటిసహస్రేషు నానా సంసారయొనిషు
158 జన్తొర విశుథ్ధపాపస్య భవే భక్తిః పరజాయతే
ఉత్పన్నా చ భవే భక్తిర అనన్యా సర్వభావతః
159 కారణం భావితం తస్య సర్వముక్తస్య సర్వతః
ఏతథ థేవేషు థుష్ప్రాపం మనుష్యేషు న లభ్యతే
160 నిర్విఘ్నా నిశ్చలా రుథ్రే భక్తిర అవ్యభిచారిణీ
తస్యైవ చ పరసాథేన భక్తిర ఉత్పథ్యతే నృణామ
యయా యాన్తి పరాం సిథ్ధిం తథ్భావగతచేతసః
161 యే సర్వభావొపగతాః పరత్వేనాభవన నరాః
పరపన్న వత్సలొ థేవః సంసారాత తాన సముథ్ధరేత
162 ఏవమ అన్యే న కుర్వన్తి థేవాః సంసారమొచనమ
మనుష్యాణాం మహాథేవాథ అన్యత్రాపి తపొబలాత
163 ఇతి తేనేన్థ్ర కల్పేన భగవాన సథ అసత పతిః
కృత్తి వాసాః సతుతః కృష్ణ తణ్డినా శుథ్ధబుథ్ధినా
164 సతవమ ఏతం భగవతొ బరహ్మా సవయమ అధారయత
బరహ్మా పరొవాచ శక్రాయ శక్రః పరొవాచ మృత్యవే
165 మృత్యుః పరొవాచ రుథ్రాణాం రుథ్రేభ్యస తణ్డిమ ఆగమత
మహతా తపసా పరాప్తస తణ్డినా బరహ్మ సథ్మని
166 తణ్డిః పరొవాచ శుక్రాయ గౌతమాయాహ భార్గవః
వైవస్వతాయ మనవే గౌతమః పరాహ మాధవ
167 నారాయణాయ సాధ్యాయ మనుర ఇష్టాయ ధీమతే
యమాయ పరాహ భగవాన సాధ్యొ నారాయణొ ఽచయుతః
168 నాచికేతాయ భగవాన ఆహ వైవస్వతొ యమః
మార్కణ్డేయాయ వార్ష్ణేయ నాచికేతొ ఽభయభాషత
169 మార్కణ్డేయాన మయా పరాప్తం నియమేన జనార్థన
తవాప్య అహమ అమిత్రఘ్న సతవం థథ్మ్య అథ్య విశ్రుతమ
సవర్గ్యమ ఆరొగ్యమ ఆయుష్యం ధన్యం బల్యం తదైవ చ
170 న తస్య విఘ్నం కుర్వన్తి థానవా యక్షరాక్షసాః
పిశాచా యాతుధానాశ చ గుహ్యకా భుజగా అపి
171 యః పఠేత శుచిర భూత్వా బరహ్మ చారీ జితేన్థ్రియః
అభగ్న యొగొ వర్షం తు సొ ఽశవమేధ ఫలం లభేత