అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 142)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
తూష్ణీమ ఆసీథ అర్జునస తు పవనస తవ అబ్రవీత పునః
శృణు మే బరాహ్మణేష్వ ఏవ ముఖ్యం కర్మ జనాధిప
2 మథస్యాస్యమ అనుప్రాప్తా యథా సేన్థ్రా థివౌకసః
తథేయం చయవనేనేహ హృతా తేషాం వసుంధరా
3 ఉభౌ లొకౌ హృతౌ మత్వా తే థేవా థుఃఖితాభవన
శొకార్తాశ చ మహాత్మానం బరహ్మాణం శరణం యయుః
4 [థేవాహ]
మథాస్య వయతిషిక్తానామ అస్మాకం లొకపూజిత
చయవనేన హృతా భూమిః కపైశ చాపి థివం పరభొ
5 [బర]
గచ్ఛధ్వం శరణం విప్రాన ఆశు సేన్థ్రా థివౌకసః
పరసాథ్య తాన ఉభౌ లొకావ అవాప్స్యద యదా పురా
6 తే యయుః శరణం విప్రాస త ఊచుః కాఞ జయామహే
ఇత్య ఉక్తాస తే థవిజాన పరాహుర జయతేహ కపాన ఇతి
భూగతాన హి విజేతారొ వయమ ఇత్య ఏవ పార్దివ
7 తతః కర్మ సమారబ్ధం బరాహ్మణైః కప నాశనమ
తచ ఛరుత్వా పరేషితొ థూతొ బరాహ్మణేభ్యొ ధనీ కపైః
8 స చ తాన బరాహ్మణాన ఆహ ధనీ కప వచొ యదా
భవథ్భిః సథృశాః సర్వే కపాః కిమ ఇహ వర్తతే
9 సర్వే వేథ విథః పరాజ్ఞాః సర్వే చ కరతుయాజినః
సర్వే సత్యవ్రతాశ చైవ సర్వే తుల్యా మహర్షిభిః
10 శరీశ చైవ రమతే తేషు ధారయన్తి శరియం చ తే
వృదా థారాన న గచ్ఛన్తి వృదా మాంసం న భుఞ్జతే
11 థీప్తమ అగ్నిం జుహ్వతి చ గురూణాం వచనే సదితాః
సర్వే చ నియతాత్మానొ బలానాం సంవిభాగినః
12 ఉపేత్య శకటైర యాన్తి న సేవన్తి రజస్వలామ
అభుక్తవత్సు నాశ్నన్తి థివా చైవ న శేరతే
13 ఏతైశ చాన్యైశ చ బహుభిర గుణైర యుక్తాన కదం కపాన
విజేష్యద నివర్తధ్వం నివృత్తానాం శుభం హి వః
14 [బర]
కపాన వయం విజేష్యామొ యే థేవాస తే వయం సమృతాః
తస్మాథ వధ్యాః కపాస్మాకం ధనిన యాహి యదాగతమ
15 ధనీ గత్వా కపాన ఆహ న వొ విప్రాః పరియం కరాః
గృహీత్వాస్త్రాణ్య అదొ విప్రాన కపాః సర్వే సమాథ్రవన
16 సముథగ్రధ్వజాన థృష్ట్వా కపాన సర్వే థవిజాతయః
వయసృజఞ జవలితాన అగ్నీన కపానాం పరాణనాశనాన
17 బరహ్మ సృష్టా హవ్యభుజః కపాన భుక్త్వా సనాతనాః
నభసీవ యదాభ్రాణి వయరాజన్త నరాధిప
పరశశంసుర థవిజాంశ చైవ బరహ్మాణం చ యశస్వినమ
18 తేషాం తేజస తదా వీర్యం థేవానాం వవృధే తతః
అవాప్నువంశ చామరత్వం తరిషు లొకేషు పూజితమ
19 ఇత్య ఉక్తవచనం వాయుమ అర్జునః పరత్యభాషత
పరతిపూజ్య మహాబాహొ యత తచ ఛృణు నరాధిప
20 జీవామ్య అహం బరాహ్మణార్దే సర్వదా సతతం పరభొ
బరహ్మణే బరాహ్మణేభ్యశ చ పరణమామి చ నిత్యశః
21 థత్తాత్రేయ పరసాథాచ చ మయా పరాప్తమ ఇథం యశః
లొకే చ పరమా కీర్తిర ధర్మశ చ చరితొ మహాన
22 అహొ బరాహ్మణ కర్మాణి యదా మారుత తత్త్వతః
తవయా పరొక్తాని కార్త్స్న్యేన శరుతాని పరయతేన హ
23 [వాయు]
బరాహ్మణాన కషత్రధర్మేణ పాలయస్వేన్థ్రియాణి చ
భృగుభ్యస తే భయం ఘొరం తత తు కాలాథ భవిష్యతి