అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 141)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
ఇత్య ఉక్తస తవ అర్జునస తూష్ణీమ అభూథ వాయుస తమ అబ్రవీత
శృణు మే హైహయ శరేష్ఠ కర్మాత్రేః సుమహాత్మనః
2 ఘొరే తమస్య అయుధ్యన్త సహితా థేవథానవాః
అవిధ్యత శరైస తత్ర సవర భనుః సొమభాస్కరౌ
3 అద తే తమసా గరస్తా నిహన్యన్తే సమ థానవైః
థేవా నృపతిశార్థూల సహైవ బలిభిస తథా
4 అసురైర వధ్యమానాస తే కషీణప్రాణా థివౌకసః
అపశ్యన్త తపస్యన్తమ అత్రిం విప్రం మహావనే
5 అదైనమ అబ్రువన థేవాః శాన్తక్రొధం జితేన్థ్రియమ
అసురైర ఇషుభిర విథ్ధౌ చన్థ్రాథిత్యావ ఇమావ ఉభౌ
6 వయం వధ్యామహే చాపి శత్రుభిస తమసావృతే
నాధిగచ్ఛామ శాన్తిం చ భయాత తరాయస్వ నః పరభొ
7 కదం రక్షామి భవతస తే ఽబరువంశ చన్థ్రమా భవ
తిమిరఘ్నశ చ సవితా థస్యుహా చైవ నొ భవ
8 ఏవమ ఉక్తస తథాత్రిస తు సొమవత పరియథర్శనః
అపశ్యత సౌమ్య భావం చ సూర్యస్య పరతిథర్శనమ
9 థృష్ట్వా నాతిప్రభం సొమం తదా సూర్యం చ పార్దివ
పరకాశమ అకరొథ అత్రిస తపసా సవేన సంయుగే
10 జగథ వితిమిరం చాపి పరథీప్తమ అకరొత తథా
వయజయచ ఛత్రుసంఘాంశ చ థేవానాం సవేన తేజసా
11 అత్రిణా థహ్యమానాంస తాన థృష్ట్వా థేవా మహాసురాన
పరాక్రమైస తే ఽపి తథా వయత్యఘ్నన్న అత్రిరక్షితాః
12 ఉథ్భాసితశ చ సవితా థేవాస తరాతా హతాసురాః
అత్రిణా తవ అద సొమత్వం కృతమ ఉత్తమతేజసా
13 అథ్వితీయేన మునినా జపతా చర్మ వాససా
ఫలభక్షేణ రాజర్షే పశ్య కర్మాత్రిణా కృతమ
14 తస్యాపి విస్తరేణొక్తం కర్మాత్రేః సుమహాత్మనః
బరవీమ్య అహం బరూహి వా తవమ అత్రితః కషత్రియం వరమ
15 ఇత్య ఉక్తస తవ అర్జునస తూష్ణీమ అభూథ వాయుస తమ అబ్రవీత
శృణు రాజన మహత కర్మ చయవనస్య మహాత్మనః
16 అశ్వినొః పరతిసంశ్రుత్య చయవనః పాకశాసనమ
పరొవాచ సహితం థేవైః సొమపావ అశ్వినౌ కురు
17 [ఇన్థ్ర]
అస్మాభిర వర్జితావ ఏతౌ భవేతాం సొమపౌ కదమ
థేవైర న సంమితావ ఏతౌ తస్మాన మైవం వథస్వ నః
18 అశ్విభ్యాం సహ నేచ్ఛామః పాతుం సొమం మహావ్రత
పిబన్త్య అన్యే యదాకామం నాహం పాతుమ ఇహొత్సహే
19 [చయవన]
న చేత కరిష్యసి వచొ మయొక్తం బలసూథన
మయా పరమదితః సథ్యః సొమం పాస్యసి వై మఖే
20 తతః కర్మ సమారబ్ధం హితాయ సహసాశ్వినొః
చయవనేన తతొమన్త్రైర అభిభూతాః సురాభవన
21 తత తు కర్మ సమారబ్ధం థృష్ట్వేన్థ్రః కరొధమూర్ఛితః
ఉథ్యమ్య విపులం శైలం చయవనం సముపాథ్రవత
తదా వజ్రేణ భగవాన అమర్షాకుల లొచనః
22 తమ ఆపతన్తం థృష్ట్వైవ చయవనస తపసాన్వితః
అథ్భిః సిక్త్వాస్తమ్భయత తం స వర్జం సహ పర్వతమ
23 అదేన్థ్రస్య మహాఘొరం సొ ఽసృజచ ఛత్రుమ ఏవ హ
మథం మన్త్రాహుతి మయం వయాథితాస్యం మహామునిః
24 తస్య థన్తసహస్రం తు బభూవ శతయొజనమ
థవియొజనశతాస తస్య థంష్ట్రాః పరమథారుణాః
హనుస తస్యాభవథ భూమావ ఏకశ చాస్యాస్పృశథ థివమ
25 జిహ్వా మూలే సదితాస తస్య సర్వే థేవాః స వాసవాః
తిమేర ఆస్యమ అనుప్రాప్తా యదామత్స్యా మహార్ణవే
26 తే సంమన్త్ర్య తతొ థేవా మథస్యాస్య గతాస తథా
అబ్రువన సహితాః శక్రం పరణమాస్మై థవిజాతయే
అశ్విభ్యాం సహ సొమం చ పిబామొ విగతజ్వరాః
27 తతః స పరణతః శక్రశ చకార చయవనస్య తత
చయవనః కృతవాంస తౌ చాప్య అశ్వినౌ సొమపీదినౌ
28 తతః పర్త్యాహరత కర్మ మథం చ వయభజన మునిః
అక్షేషు మృగయాయాం చ పానే సత్రీషు చ వీర్యవాన
29 ఏతైర థొషైర నరొ రాజన కషయం యాతి న సంశయః
తస్మాథ ఏతాన నరొ నిత్యం థూరతః పరివర్జయేత
30 ఏతత తే చయవనస్యాపి కర్మ రాజన పరకీర్తితమ
బరవీమ్య అహం బరూహి వా తవం చయవనాత కషత్రియం వరమ