అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 127)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
తతొ నారాయణ సుహృన నారథొ భగవాన ఋషిః
శంకరస్యొమయా సార్ధం సంవాథం పరత్యభాషత
2 తపశ చచార ధర్మాత్మా వృషభాఙ్కః సురేశ్వరః
పుణ్యే గిరౌ హిమవతి సిథ్ధచారణసేవితే
3 నానౌషధి యుతే రమ్యే నానాపుష్పసమాకులే
అప్సరొగణసంకీర్ణే భూతసంఘ నిషేవితే
4 తత్ర థేవొ ముథా యుక్తొ భూతసంఘ శతైర వృతః
నానారూపైర విరూపైశ చ థివ్యైర అథ్భుతథర్శనైః
5 సింహవ్యాఘ్ర గజప్రఖ్యైః సర్వజాతిసమన్వితైః
కరొష్టుక థవీపివథనైర ఋక్షర్షభ ముఖైస తదా
6 ఉలూక వథనైర భీమైః శయేనభాసముఖైస తదా
నానావర్ణమృగప్రఖ్యైః సర్వజాతిసమన్వయైః
కింనరైర థేవగన్ధర్వైర యక్షభూతగణైస తదా
7 థివ్యపుష్పసమాకీర్ణం థివ్యమాలా విభూషితమ
థివ్యచన్థన సంయుక్తం థివ్యధూపేన ధూపితమ
తత సథొ వృషభాఙ్కస్య థివ్యవాథిత్ర నాథితమ
8 మృథఙ్గపణవొథ్ఘుష్టం శఙ్ఖభేరీ నినాథితమ
నృత్యథ్భిర భూతసంఘైశ చ బర్హిణైశ చ సమన్తతః
9 పరనృత్తాప్సరసం థివ్యం థివ్యస్త్రీ గణసేవితమ
థృష్టికాన్తమ అనిర్థేశ్యం థివ్యమ అథ్భుతథర్శనమ
10 స గిరిస తపసా తస్య భూతేశస్య వయరొచత
11 సవాధ్యాయపరమైర విప్రైర బరహ్మఘొషైర వినాథితః
షట పథైర ఉపగీతైశ చ మాధవా పరతిమొ గిరిః
12 తం మహొత్సవ సంకాశం భీమరూపధరం పునః
థృష్ట్వా మునిగణస్యాసీత పరా పరీతిర జనార్థన
13 మునయశ చ మహాభాగాః సిథ్ధాశ చైవొర్ధ్వ రేతసః
మరుతొ వసవః సాధ్యా విశ్వే థేవాః సనాతనాః
14 యక్షా నాగాః పిశాచాశ చ లొకపాలా హుతాశనాః
భావాశ చ సర్వే నయగ భూతాస తత్రైవాసన సమాగతాః
15 ఋతవః సర్వపుష్పైశ చ వయకిరన్త మహాథ్భుతైః
ఓషధ్యొ జవలమానాశ చ థయొతయన్తి సమ తథ వనమ
16 విహగాశ చ ముథా యుక్తాః పరానృత్యన వయనథంశ చ హ
గిరిపృష్ఠేషు రమ్యేషు వయాహరన్తొ జనప్రియాః
17 తత్ర థేవొ గిరితటే థివ్యధాతువిభూషితే
పర్యఙ్క ఇవ విభ్రాజన్న ఉపవిష్టొ మహామనాః
18 వయాఘ్రచర్మామ్బర ధరః సింహచర్మొత్తరచ ఛథః
వయాలయజ్ఞొపవీతీ చ లొహితాఙ్గథ భూషణః
19 హరిశ్మశ్రుర జటీ భీమొ భయకర్తా సురథ్విషామ
అభయః సర్వభూతానాం భక్తానాం వృషభధ్వజః
20 థృష్ట్వా తమ ఋషయః సర్వే శిరొభిర అవనీం గతః
విముక్తాః సర్వపాపేభ్యః కషాన్తా విగతకల్మషాః
21 తస్య భూతపతేః సదానం భీమరూపధరం బభౌ
అప్రధృష్యతరం చైవ మహొరగసమాకులమ
22 కషణేనైవాభవత సర్వమ అథ్భుతం మధుసూథన
తత సథొ వృషభాఙ్కస్య భీమరూపధరం బభౌ
23 తమ అభ్యయాచ ఛైలసుతా భూతస్త్రీ గణసంవృతా
హర తుల్యామ్బర ధరా సమానవ్రతచారిణీ
24 బిభ్రతీ కలశం రౌక్మం సర్వతీర్దజలొథ్భవమ
గిరిస్రవాభిః పుణ్యాభిః సర్వతొ ఽనుగతా శుభా
25 పుష్పవృష్ట్యాభివర్షన్తీ గన్ధైర బహువిధైస తదా
సేవన్తీ హిమవత్పార్శ్వం హర పార్శ్వమ ఉపాగమత
26 తతః సమయన్తీ పాణిభ్యాం నర్మార్దం చారుథర్శనా
హర నేత్రే శుభే థేవీ సహసా సా సమావృణొత
27 సంవృతాభ్యాం తు నేత్రాభ్యాం తమొ భూతమ అచేతనమ
నిర్హొమం నిర వషట్కారం తత సథః సహసాభవత
28 జనశ చ విమనాః సర్వొ భయత్రాస సమన్వితః
నిమీలితే భూతపతౌ నష్టసూర్య ఇవాభవత
29 తతొ వితిమిరొ లొకః కషణేన సమపథ్యత
జవాలా చ మహతీ థీప్తా లలాటాత తస్య నిఃసృతా
30 తృతీయం చాస్య సంభూతం నేత్రమ ఆథిత్యసంనిభమ
యుగాన్తసథృశం థీప్తం యేనాసౌ మదితొ గిరిః
31 తతొ గిరిసుతా థృష్ట్వా థీప్తాగ్నిసథృశేక్షణమ
హరం పరణమ్య శిరసా థథర్శాయతలొచనా
32 థహ్యమానే వనే తస్మిన స శాలసరల థరుమే
స చన్థనవనే రమ్యే థివ్యౌషధివిథీపితే
33 మృగయూదైర థరుతైర భీతైర హర పార్శ్వమ ఉపాగతైః
శరణం చాప్య అవిన్థథ్భిస తత సథః సంకులం బభౌ
34 తతొ నభఃస్పృశ జవాలొ విథ్యుల లొకార్చిర ఉజ్జ్వలః
థవాథశాథిత్య సథృశొ యుగాన్తాగ్నిర ఇవాపరః
35 కషణేన తేన థగ్ధః స హిమవాన అభవన నగః
స ధాతుశిఖరాభొగొ థీనథగ్ధవనౌషధిః
36 తం థృష్ట్వా మదితం శైలం శైలరాజసుతా తతః
భగవన్తం పరపన్నా సా సాఞ్జలి పరగ్రహా సదితా
37 ఉమాం శర్వస తథా థృష్ట్వా సత్రీభావాగత మార్థవామ
పితుర థైన్యమ అనిచ్ఛన్తీం పరీత్యాపశ్యత తతొ గిరిమ
38 తతొ ఽభవత పునః సర్వః పరకృతిస్దః సుథర్శనః
పరహృష్టవిహగశ చైవ పరపుష్పితవనథ్రుమః
39 పరకృతిస్దం గిరిం థృష్ట్వా పరీతా థేవీ మహేశ్వరమ
ఉవాచ సర్వభూతానాం పతిం పతిమ అనిన్థితా
40 భగవన సర్వభూతేశ శూలపాణే మహావ్రత
సంశయొ మే మహాఞ జాతస తం మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
41 కిమర్దం తే లలాటే వై తృతీయం నేత్రమ ఉత్దితమ
కిమర్దం చ గిరిర థగ్ధః స పక్షిగణకాననః
42 కిమర్దం చ పునర థేవ పరకృతిస్దః కషణాత కృతః
తదైవ థరుమసంఛన్నః కృతొ ఽయం తే మహేశ్వర
43 [మహేష్వర]
నేత్రే మే సంవృతే థేవి తవయా బాల్యాథ అనిన్థితే
నష్టాలొకస తతొ లొకః కషణేన సమపథ్యత
44 నష్టాథిత్యే తదా లొకే తమొ భూతే నగాత్మజే
తృతీయం లొచనం థీప్తం సృష్టం తే రక్షతా పరజా
45 తస్య చాక్ష్ణొ మహత తేజొ యేనాయం మదితొ గిరిః
తవత్ప్రియార్దం చ మే థేవి పరకృతిస్దః కషణాత కృతః
46 [ఉమా]
భగవన కేన తే వక్త్రం చన్థ్రవత పరియథర్శనమ
పూర్వం తదైవ శరీకాన్తమ ఉత్తరం పశ్చిమం తదా
47 థక్షిణం చ ముఖం రౌథ్రం కేనొర్ధ్వం కపిలా జటాః
కేన కణ్ఠశ చ తే నీలొ బర్హి బర్హ నిభః కృతః
48 హస్తే చైతత పినాకం తే సతతం కేన తిష్ఠతి
జటిలొ బరహ్మ చారీ చ కిమర్దమ అసి నిత్యథా
49 ఏతం మే సంశయం సర్వం వథ భూతపతే ఽనఘ
స ధర్మచారిణీ చాహం భక్తా చేతి వృషధ్వజ
50 ఏవమ ఉక్తః స భగవాఞ శైలపుత్ర్యా పినాక ధృక
తస్యా వృత్త్యా చ బుథ్ధ్యా చ పరీతిమాన అభవత పరభుః
51 తతస తామ అబ్రవీథ థేవః సుభగే శరూయతామ ఇతి
హేతుభిర యైర మమైతాని రూపాణి రుచిరాననే