అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 108)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
యదా జయేష్ఠః కనిష్ఠేషు వర్తతే భరతర్షభ
కనిష్ఠాశ చ యదా జయేష్ఠే వర్తేరంస తథ బరవీహి మే
2 [భ]
జయేష్ఠవత తాత వర్తస్వ జయేష్ఠొ హి సతతం భవాన
గురొర గరీయసీ వృత్తిర యా చేచ ఛిష్యస్య భారత
3 న గురావ అకృతప్రజ్ఞే శక్యం శిష్యేణ వర్తితుమ
గురొర హి థీర్ఘథర్శిత్వం యత తచ ఛిష్యస్య భారత
4 అన్ధః సయాథ అన్ధవేలాయాం జడః సయాథ అపి వా బుధః
పరిహారేణ తథ బరూయాథ యస తేషాం సయాథ వయతిక్రమః
5 పరత్యక్షం భిన్నహృథయా భేథయేయుః కృతం నరాః
శరియాభితప్తాః కౌన్తేయ భేథకామాస తదారయః
6 జయేష్ఠః కులం వర్ధయతి వినాశయతి వా పునః
హన్తి సర్వమ అపి జయేష్ఠః కులం యత్రావజాయతే
7 అద యొ వినికుర్వీత జయేష్ఠొ భరాతా యవీయసః
అజ్యేష్ఠః సయాథ అభాగశ చ నియమ్యొ రాజభిశ చ సః
8 నికృతీ హి నరొ లొకాన పాపాన గచ్ఛత్య అసంశయమ
విథులస్యేవ తత పుష్పం మొఘం జనయితుః సమృతమ
9 సర్వానర్దః కులే యత్ర జాయతే పాపపూరుషః
అకీర్తిం జనయత్య ఏవ కీర్తిమ అన్తర్థధాతి చ
10 సర్వే చాపి వికర్మ సదా భాగం నార్హన్తి సొథరాః
నాప్రథాయ కనిష్ఠేభ్యొ జయేష్ఠః కుర్వీత యౌతకమ
11 అనుజం హి పితుర థాయొ జఙ్ఘాశ్రమఫలొ ఽధవగః
సవయమ ఈహిత లబ్ధం తు నాకామొ థాతుమ అర్హతి
12 భరాతౄణామ అవిభక్తానామ ఉత్దానమ అపి చేత సహ
న పుత్ర భాగం విషమం పితా థథ్యాత కదం చన
13 న జయేష్ఠాన అవమన్యేత థుష్కృతః సుకృతొ ఽపి వా
యథి సత్రీ యథ్య అవరజః శరేయః పశ్యేత తదాచరేత
ధర్మం హి శరేయ ఇత్య ఆహుర ఇతి ధర్మవిథొ విథుః
14 థశాచార్యాన ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయాన పితా థశ
థశ చైవ పితౄన మాతా సర్వాం వా పృదివీమ అపి
15 గౌరవేణాభిభవతి నాస్తి మాతృసమొ గురుః
మాతా గరీయసీ యచ చ తేనైతాం మన్యతే జనః
16 జయేష్ఠొ భరాతా పితృసమొ మృతే పితరి భారత
స హయ ఏషాం వృత్తిథాతా సయాత స చైతాన పరిపాలయేత
17 కనిష్ఠాస తం నమస్యేరన సర్వే ఛన్థానువర్తినః
తమ ఏవ చొపజీవేరన యదైవ పితరం తదా
18 శరీరమ ఏతౌ సృజతః పితా మాతా చ భారత
ఆచార్య శాస్తా యా జాతిః సా సత్యా సాజరామరా
19 జయేష్ఠా మాతృసమా చాపి భగినీ భరతర్షభ
భరాతుర భార్యా చ తథ్వత సయాథ యస్యా బాల్యే సతనం పిబేత