అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 11 నుండి 20 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 11 నుండి 20 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 11[మార్చు]

యస్తే పృథు స్తనయిత్నుర్య ఋష్వో దైవః కేతుర్విశ్వమాభూషతీదమ్ |

మా నో వధీర్విద్యుతా దేవ సస్యం మోత వధీ రశ్మిభిః సూర్యస్య ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 12[మార్చు]

సభా చ మా సమితిశ్చావతాం ప్రజాపతేర్దుహితరౌ సంవిదానే |

యేనా సంగఛా ఉప మా స శిక్షాచ్చారు వదాని పితరహ్సంగతేషు ||1||


విద్మ తే సభే నామ నరిష్టా నామ వా అసి |

యే తే కే చ సభాసదస్తే మే సన్తు సవాచసః ||2||


ఏషామహం సమాసీనానాం వర్చో విజ్ఞానమా దదే |

అస్యాః సర్వస్యాః సంసదో మామిన్ద్ర భగినం కృణు ||3||


యద్వో మనః పరాగతం యద్బద్ధమిహ వేహ వా |

తద్వ ఆ వర్తయామసి మయి వో రమతాం మనః ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 13[మార్చు]

యథా సూర్యో నక్షత్రాణాముద్యంస్తేజాంస్యాదదే |

ఏవా స్త్రీణాం చ పుంసాం చ ద్విషతాం వర్చ ఆ దదే ||1||


యావన్తో మా సపత్నానామాయన్తం ప్రతిపశ్యథ |

ఉద్యన్త్సూర్య ఇవ సుప్తానాం ద్విషతామ్వర్చ ఆ దదే ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 14[మార్చు]

అభి త్యం దేవం సవితారమోణ్యోః కవిక్రతుమ్ |

అర్చామి సత్యసవం రత్నధామభి ప్రియం మతిమ్ ||1||


ఉర్ధ్వా యస్యామతిర్భా అదిద్యుతత్సవీమని |

హిరణ్యపాణిరమిమీత సుక్రతుః కృపాత్స్వః ||2||


సావీర్హి దేవ ప్రథమాయ పిత్రే వర్ష్మాణమస్మై వరిమాణమస్మై |

అథాస్మభ్యం సవితర్వార్యాణి దివోదివ ఆ సువా భూరి పశ్వః ||3||


దమూనా దేవః సవితా వరేణ్యో దధద్రత్నం పితృభ్య ఆయూంషి |

పిబాత్సోమం మమదదేనమిష్టే పరిజ్మా చిత్క్రమతే అస్య ధర్మణి ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 15[మార్చు]

తాం సవితః సత్యసవాం సుచిత్రామాహం వృణే సుమతిం విశ్వవారామ్ |

యామస్య కణ్వో అదుహత్ప్రపీనాం సహస్రధారాం మహిషో భగాయ ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 16[మార్చు]

బృహస్పతే సవితర్వర్ధయైనం జ్యోతయైనం మహతే సౌభగాయ |

సంశితం చిత్సంతరం సం శిశాధి విశ్వ ఏనమను మదన్తు దేవాః ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 17[మార్చు]

ధాతా దధాతు నో రయిమీశానో జగతస్పతిః |

స నః పూర్ణేన యఛతు ||1||


ధాతా దధాతు దాశుషే ప్రాచీం జీవాతుమక్షితామ్ |

వయమ్దేవస్య ధీమహి సుమతిం విశ్వరాధసః ||2||


ధాతా విశ్వా వార్యా దధాతు ప్రజాకామాయ దాశుషే దురోణే |

తస్మై దేవా అమృతం సం వ్యయన్తు విశ్వే దేవా అదితిః సజోషాః ||3||


ధాతా రాతిః సవితేదం జుషన్తాం ప్రజాపతిర్నిధిపతిర్నో అగ్నిః |

త్వష్టా విష్ణుః ప్రజయా సంరరాణో యజమానాయ ద్రవిణం దధాతు ||4||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 18[మార్చు]

ప్ర నభస్వ పృథివి భిన్ద్ధీ3దం దివ్యం నభః |

ఉద్నో దివ్యస్య నో ధాతరీశానో వి ష్యా దృతిమ్ ||1||


న ఘ్రంస్తతాప న హిమో జఘాన ప్ర నభతాం పృథివీ జీరదానుః |

ఆపశ్చిదస్మై ఘృతమిత్క్షరన్తి యత్ర సోమః సదమిత్తత్ర భద్రమ్ ||2||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 19[మార్చు]

ప్రజాపతిర్జనయతి ప్రజా ఇమా ధాతా దధాతు సుమనస్యమానః |

సంజానానాః సంమనసః సయోనయో మయి పుష్టం పుష్టపతిర్దధాతు ||1||


అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తము 20[మార్చు]

అన్వద్య నో ऽనుమతిర్యజ్ఞం దేవేషు మన్యతామ్ |

అగ్నిశ్చ హవ్యవాహనో భవతాం దాశుషే మమ ||1||


అన్విదనుమతే త్వం మంససే శం చ నస్కృధి |

జుషస్వ హవ్యమాహుతం ప్రజాం దేవి రరాస్వ నః ||2||


అను మన్యతామనుమన్యమానః ప్రజావన్తం రయిమక్షీయమాణమ్ |

తస్య వయం హేడసి మాపి భూమ సుమృడీకే అస్య సుమతౌ స్యామ ||3||


యత్తే నామ సుహవం సుప్రణీతే ऽనుమతే అనుమతం సుదాను |

తేనా నో యజ్ఞం పిపృహి విశ్వవారే రయిం నో ధేహి సుభగే సువీరమ్ ||4||


ఏమం యజ్ఞమనుమతిర్జగామ సుక్షేత్రతాయై సువీరతాయై సుజాతమ్ |

భద్రా హ్యస్యాః ప్రమతిర్బభూవ సేమమ్యజ్ఞమవతు దేవగోపా ||5||


అనుమతిః సర్వమిదం బభూవ యత్తిష్ఠతి చరతి యదు చ విశ్వమేజతి |

తస్యాస్తే దేవి సుమతౌ స్యామానుమతే అను హి మంససే నః ||6||


అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 7 - సూక్తములు 11 నుండి 20 వరకూ)


మూస:అధర్వణవేదము