అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 18 - సూక్తము 1)ఓ చిత్సఖాయం సఖ్యా వవృత్యాం తిరః పురు చిదర్ణవం జగన్వాన్ |

పితుర్నపాతమా దధీత వేధా అధి క్షమి ప్రతరం దీధ్యానః ||1||


న తే సఖా సఖ్యం వష్ట్యేతత్సలక్ష్మా యద్విషురూపా భవతి |

మహస్పుత్రాసో అసురస్య వీరా దివో ధర్తార ఉర్వియా పరి ఖ్యన్ ||2||


ఉశన్తి ఘా తే అమృతాస ఏతదేకస్య చిత్త్యజసం మర్త్యస్య |

ని తే మనో మనసి ధాయ్యస్మే జన్యుః పతిస్తన్వమా వివిష్యాః ||3||


న యత్పురా చకృమా కద్ధ నూనమృతం వదన్తో అనృతం రపేమ |

గన్ధర్వో అప్స్వప్యా చ యోషా సా నౌ నాభిః పరమం జామి తన్నౌ ||4||


గర్భే ను నౌ జనితా దమ్పతీ కర్దేవస్త్వష్టా సవితా విశ్వరూపః |

నకిరస్య ప్ర మినన్తి వ్రతాని వేద నావస్య పృథివీ ఉత ద్యౌః ||5||


కో అద్య యుఙ్క్తే ధురి గా ఋతస్య శిమీవతో భామినో దుర్హృణాయూన్ |

ఆసన్నిషూన్హృత్స్వసో మయోభూన్య ఏషాం భృత్యామృణధత్స జీవాత్ ||6||


కో అస్య వేద ప్రథమస్యాహ్నః క ఈం దదర్శ క ఇహ ప్ర వోచత్ |

బృహన్మిత్రస్య వరుణస్య ధామ కదు బ్రవ ఆహనో వీచ్యా నౄన్ ||7||


యమస్య మా యమ్య1ం కామ ఆగన్త్సమానే యోనౌ సహశేయ్యాయ |

జాయేవ పత్యే తన్వం రిరిచ్యాం వి చిద్వృహేవ రథ్యేవ చక్రా ||8||


న తిష్ఠన్తి న ని మిషన్త్యేతే దేవానాం స్పశ ఇహ యే చరన్తి |

అన్యేన మదాహనో యాహి తూయం తేన వి వృహ రథ్యేవ చక్రా ||9||


రాత్రీభిరస్మా అహభిర్దశస్యేత్సూర్యస్య చక్షుర్ముహురున్మిమీయాత్ |

దివా పృథివ్యా మిథునా సబన్ధూ యమీర్యమస్య వివృహాదజామి ||10||


ఆ ఘా తా గఛానుత్తరా యుగాని యత్ర జామయః కృణవన్నజామి |

ఉప బర్బృహి వృషభాయ బాహుమన్యమిఛస్వ సుభగే పతిం మత్ ||11||


కిం భ్రాతాసద్యదనాథం భవాతి కిము స్వసా యన్నిరృతిర్నిగఛాత్ |

కామమూతా బహ్వేతద్రపామి తన్వా మే తన్వం సం పిపృగ్ధి ||12||


న తే నాథం యమ్యత్రాహమస్మి న తే తనూం తన్వాసమ్పపృచ్యామ్ |

అన్యేన మత్ప్రముదః కల్పయస్వ న తే భ్రాతా సుభగే వష్ట్యేతత్ ||13||


న వా ఉ తే తనూం తన్వాసం పిపృచ్యాం పాపమాహుర్యః స్వసారం నిగఛాత్ |

అసంయదేతన్మనసో హృదో మే భ్రాతా స్వసుః శయనే యచ్ఛయీయ ||14||


బతో బతాసి యమ నైవ తే మనో హృదయం చావిదామా |

అన్యా కిల త్వాం కక్ష్యేవ యుక్తం పరి ష్వజాతౌ లిబుజేవ వృక్షమ్ ||15||


అన్యమూ షు యమ్యన్య ఉ త్వాం పరి ష్వజాతౌ లిబుజేవ వృక్షమ్ |

తస్య వా త్వం మన ఇఛా స వా తవాధా కృణుష్వ సంవిదం సుభద్రామ్ ||16||


త్రీణి ఛన్దాంసి కవయో వి యేతిరే పురురూపం దర్శతం విశ్వచక్షణమ్ |

ఆపో వాతా ఓషధయస్తాన్యేకస్మిన్భువన ఆర్పితాని ||17||


వృషా వృష్ణే దుదుహే దోహసా దివః పయాంసి యహ్వో అదితేరదాభ్యః |

విశ్వం స వేద వరుణో యథా ధియా స యజ్ఞియో యజతి యజ్ఞియాఁ ఋతూన్ ||18||


రపద్గన్ధర్వీరప్యా చ యోషణా నదస్య నాదే పరి పాతు నో మనః |

ఇష్టస్య మధ్యే అదితిర్ని ధాతు నో భ్రాతా నో జ్యేష్ఠః ప్రథమో వి వోచతి ||19||


సో చిత్ను భద్రా క్షుమతీ యశస్వత్యుషా ఉవాస మనవే స్వర్వతీ |

యదీముశన్తముశతామను క్రతుమగ్నిం హోతారం విదథాయ జీజనన్ ||20||


అధ త్యం ద్రప్సం విభ్వం విచక్షనం విరాభరదిషిరః శ్యేనో అధ్వరే |

యదీ విశో వృణతే దస్మమార్యా అగ్నిం హోతారమధ ధీరజాయత ||21||


సదాసి రణ్వో యవసేవ పుష్యతే హోత్రాభిరగ్నే మనుషః స్వధ్వరః |

విప్రస్య వా యచ్ఛశమాన ఉక్థ్యోవాజం ససవాఁ ఉపయాసి భూరిభిః ||22||


ఉదీరయ పితరా జార ఆ భగమియక్షతి హర్యతో హృత్త ఇష్యతి |

వివక్తి వహ్నిః స్వపస్యతే మఖస్తవిష్యతే అసురో వేపతే మతీ ||23||


యస్తే అగ్నే సుమతిం మర్తో అఖ్యత్సహసః సూనో అతి స ప్ర శృణ్వే |

ఇషం దధానో వహమానో అశ్వైరా స ద్యుమాఁ అమవాన్భూషతి ద్యూన్ ||24||


శ్రుధీ నో అగ్నే సదనే సధస్థే యుక్ష్వా రథమమృతస్య ద్రవిత్నుమ్ |

ఆ నో వహ రోదసీ దేవపుత్రే మాకిర్దేవానామప భూరిహ స్యాః ||25||


యదగ్న ఏషా సమితిర్భవాతి దేవీ దేవేషు యజతా యజత్ర |

రత్నా చ యద్విభజాసి స్వధావో భాగం నో అత్ర వసుమన్తం వీతాత్ ||26||


అన్వగ్నిరుషసామగ్రమఖ్యదన్వహాని ప్రథమో జాతవేదాః |

అను సూర్య ఉషసో అను రశ్మీన్ద్యావాపృథివీ ఆ వివేశ ||27||


ప్రత్యగ్నిరుషసామగ్రమఖ్యత్ప్రత్యహాని ప్రథమో జాతవేదాః |

ప్రతి సూర్యస్య పురుధా చ రశ్మీన్ప్రతి ద్యావాపృథివీ ఆ తతాన ||28||


ద్యావా హ క్షామా ప్రథమే ఋతేనాభిశ్రావే భవతః సత్యవాచా |

దేవో యన్మర్తాన్యజథాయ కృణ్వన్త్సీదద్ధోతా ప్రత్యఙ్స్వమసుం యన్ ||29||


దేవో దేవాన్పరిభూరృతేన వహా నో హవ్యం ప్రథమశ్చికిత్వాన్ |

ధూమకేతుః సమిధా భాఋజీకో మన్ద్రో హోతా నిత్యో వాచా యజీయాన్ ||30||


అర్చామి వాం వర్ధాయాపో ఘృతస్నూ ద్యావాభూమీ శృణుతం రోదసీ మే |

అహా యద్దేవా అసునీతిమాయన్మధ్వా నో అత్ర పితరా శిశీతామ్ ||31||


స్వావృగ్దేవస్యామృతం యదీ గోరతో జాతాసో ధారయన్త ఉర్వీ |

విశ్వే దేవా అను తత్తే యజుర్గుర్దుహే యదేనీ దివ్యం ఘృతమ్వాః ||32||


కిం స్విన్నో రాజా జగృహే కదస్యాతి వ్రతం చకృమా కో వి వేద |

మిత్రస్చిద్ధి ష్మా జుహురాణో దేవాం ఛ్లోకో న యాతామపి వాజో అస్తి ||33||


దుర్మన్త్వత్రామృతస్య నామ సలక్ష్మా యద్విషురూపా భవాతి |

యమస్య యో మనవతే సుమన్త్వగ్నే తమృష్వ పాహ్యప్రయుఛన్ ||34||


యస్మిన్దేవా విదథే మాదయన్తే వివస్వతః సదనే ధారయన్తే |

సూర్యే జ్యోతిరదధుర్మాస్యక్తూన్పరి ద్యోతనిం చరతో అజస్రా ||35||


యస్మిన్దేవా మన్మని సంచరన్త్యపీచ్యేన వయమస్య విద్మ |

మిత్రో నో అత్రాదితిరనాగాన్త్సవితా దేవో వరుణాయ వోచత్ ||36||


సఖాయ ఆ శిషామహే బ్రహ్మేన్ద్రాయ వజ్రిణే |

స్తుష ఊ షు నృతమాయ ధృష్ణవే ||37||


శవసా హ్యసి శ్రుతో వృత్రహత్యేన వృత్రహా |

మఘైర్మఘోనో అతి శూర దాశసి ||38||


స్తేగో న క్సామత్యేషి పృథివీం మహీ నో వాతా ఇహ వాన్తు భూమౌ |

మిత్రో నో అత్ర వరుణో యుజమానో అగ్నిర్వనే న వ్యసృష్ట శోకమ్ ||39||


స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం జనానాం రాజానం భీమముపహత్నుముగ్రమ్ |

మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో అన్యమస్మత్తే ని వపన్తు సేన్యమ్ ||40||


సరస్వతీం దేవయన్తో హవన్తే సరస్వతీమధ్వరే తాయమానే |

సరస్వతీం సుకృతో హవన్తే సరస్వతీ దాశుషే వార్యం దాత్ ||41||


సరస్వతీం పితరో హవన్తే దక్షినా యజ్ఞమభినక్షమాణాః |

ఆసద్యాస్మిన్బర్హిషి మాదయధ్వమనమీవా ఇష ఆ ధేహ్యస్మే ||42||


సరస్వతి యా సరథం యయాథోక్థైః స్వధాభిర్దేవి పితృభిర్మదన్తీ |

సహస్రార్ఘమిడో అత్ర భాగం రాయస్పోషం యజమానాయ ధేహి ||43||


ఉదీరథామవర ఉత్పరాస ఉన్మధ్యమాః పితరః సోమ్యాసః |

అసుం య ఈయురవృకా ఋతజ్ఞాస్తే నో ऽవన్తు పితరో హవేషు ||44||


ఆహం పితౄన్త్సువిదత్రాఁ అవిత్సి నపాతం చ విక్రమణం చ విష్ణోః |

బర్హిషదో యే స్వధయా సుతస్య భజన్త పిత్వస్త ఇహాగమిష్ఠాః ||45||


ఇదం పితృభ్యో నమో అస్త్వద్య యే పూర్వాసో యే అపరాస ఈయుః |

యే పార్థివే రజస్యా నిషక్తా యే వా నూనం సువృజనాసు దిక్షు ||46||


మాతలీ కవ్యైర్యమో అఙ్గిరోభిర్బృహస్పతిరృక్వభిర్వావృధానః |

యాంశ్చ దేవా వావృధుర్యే చ దేవాంస్తే నో ऽవన్తు పితరో హవేషు ||47||


స్వాదుష్కిలాయం మధుమాఁ ఉతాయం తీవ్రః కిలాయం రసవాఁ ఉతాయమ్ |

ఉతో న్వస్య పపివాంసమిన్ద్రం న కశ్చన సహత ఆహవేషు ||48||


పరేయివాంసం ప్రవతో మహీరితి బహుభ్యః పన్థామనుపస్పశానమ్ |

వైవస్వతం సంగమనం జనానాం యమం రాజానం హవిషా సపర్యత ||49||


యమో నో గాతుం ప్రథమో వివేద నైషా గవ్యూతిరపభర్తవా ఉ |

యత్రా నః పూర్వే పితరః పరేతా ఏనా జజ్ఞానాః పథ్యాఅను స్వాః ||50||


బర్హిషదః పితర ఊత్యర్వాగిమా వో హవ్యా చకృమా జుషధ్వమ్ |

త ఆ గతావసా శంతమేనాధా నః శం యోరరపో దధాత ||51||


ఆచ్యా జాను దక్షిణతో నిషద్యేదం నో హవిరభి గృణన్తు విశ్వే |

మా హింసిష్ట పితరః కేన చిన్నో యద్వ ఆగః పురుషతా కరామ ||52||


త్వష్టా దుహిత్రే వహతుం కృణోతి తేనేదం విశ్వం భువనం సమేతి |

యమస్య మాతా పర్యుహ్యమానా మహో జాయా వివస్వతో ననాశ ||53||


ప్రేహి ప్రేహి పథిభిః పూర్యాణైర్యేనా తే పూర్వే పితరః పరేతాః |

ఉభా రాజానౌ స్వధయా మదన్తౌ యమం పశ్యాసి వరుణం చ దేవమ్ ||54||


అపేత వీత వి చ సర్పతాతో ऽస్మా ఏతం పితరో లోకమక్రన్ |

అహోభిరద్భిరక్తుభిర్వ్యక్తం యమో దదాత్యవసానమస్మై ||55||


ఉశన్తస్త్వేధీమహ్యుశన్తః సమిధీమహి |

ఉశన్నుశత ఆ వహ పితౄన్హవిషే అత్తవే ||56||


ద్యుమన్తస్త్వేధీమహి ద్యుమన్తః సమిధీమహి |

ద్యుమాన్ద్యుమత ఆ వహ పితౄన్హవిషే అత్తవే ||57||


అఙ్గిరసో నః పితరో నవగ్వా అథర్వాణో భృగవః సోమ్యాసః |

తేషాం వయం సుమతౌ యజ్ఞియానామపి భద్రే సౌమనసే స్యామ ||58||


అఙ్గిరోభిర్యజ్ఞియైరా గహీహ యమ వైరూపైరిహ మాదయస్వ |

వవస్వన్తం హువే యః పితా తే ऽస్మిన్బర్హిష్యా నిషద్య ||59||


ఇమం యమ ప్రస్తరమా హి రోహాఙ్గిరోభిః పితృభిః సంవిదానః |

ఆ త్వా మన్త్రాః కవిశస్తా వహన్త్వేనా రాజన్హవిషో మాదయస్వ ||60||


ఇత ఏత ఉదారుహన్దివస్పృష్ఠాన్వారుహన్ |

ప్ర భూర్జయో యథా పథా ద్యామఙ్గిరసో యయుః ||61||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము