అధర్వణవేదము - కాండము 14 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 14 - సూక్తము 1)సత్యేనోత్తభితా భూమిః సూర్యేణోత్తభితా ద్యౌః |

ఋతేనాదిత్యాస్తిష్ఠన్తి దివి సోమో అధి శ్రితః ||1||


సోమేనాదిత్యా బలినః సోమేన పృథివీ మహీ |

అథో నక్షత్రాణామేషాముపస్థే సోమ ఆహితః ||2||


సోమం మన్యతే పపివాన్యత్సంపింషన్త్యోషధిమ్ |

సోమం యం బ్రహ్మాణో విదుర్న తస్యాశ్నాతి పార్థివః ||3||


యత్త్వా సోమ ప్రపిబన్తి తత ఆ ప్యాయసే పునః |

వాయుః సోమస్య రక్షితా సమానాం మాస ఆకృతిః ||4||


ఆఛద్విధానైర్గుపితో బార్హతైః సోమ రక్షితః |

గ్రావ్ణామిచ్ఛృణ్వన్తిష్ఠసి న తే అశ్నాతి పార్థివః ||5||


చిత్తిరా ఉపబర్హణం చక్షురా అభ్యఞ్జనమ్ |

ద్యౌర్భూమిః కోశ ఆసీద్యదయాత్సూర్యా పతిమ్ ||6||


రైభ్యాసీదనుదేయీ నారాశంసీ న్యోచనీ |

సుర్యాయా భద్రమిద్వాసో గాథయతి పరిష్కృతా ||7||


స్తోమా ఆసన్ప్రతిధయః కురీరం ఛన్ద ఓపశః |

సూర్యాయా అశ్వినా వరాగ్నిరాసీత్పురోగవః ||8||


సోమో వధూయురభవదశ్వినాస్తాముభా వరా |

సూర్యాం యత్పత్యే శంసన్తీం మనసా సవితాదదాత్ ||9||


మనో అస్యా అన ఆసీద్ద్యౌరాసీదుత ఛదిః |

శుక్రావనడ్వాహావాస్తాం యదయాత్సూర్యా పతిమ్ ||10||


ఋక్సామాభ్యామభిహితౌ గావౌ తే సామనావైతామ్ |

శ్రోత్రే తే చక్రే ఆస్తాం దివి పన్థాశ్చరాచరః ||11||


శుచీ తే చక్రే యాత్యా వ్యానో అక్ష ఆహతః |

అనో మనస్మయం సూర్యారోహత్ప్రయతీ పతిమ్ ||12||


సూర్యాయా వహతుః ప్రాగాత్సవితా యమవాసృజత్ |

మఘాసు హన్యన్తే గావః పల్గునీషు వ్యుహ్యతే ||13||


యదశ్వినా పృఛమానావయాతం త్రిచక్రేణ వహతుం సూర్యాయాః |

క్వైకం చక్రం వామాసీత్క్వ దేష్ట్రాయ తస్థథుః ||14||


యదయాతం శుభస్పతీ వరేయం సూర్యాముప |

విశ్వే దేవా అను తద్వామజానన్పుత్రః పితరమవృణీత పూషా ||15||


ద్వే తే చక్రే సూర్యే బ్రహ్మాణ ఋతుథా విదుః |

అథైకం చక్రం యద్గుహా తదద్ధాతయ ఇద్విదుః ||16||


అర్యమణం యజామహే సుబన్ధుం పతివేదనమ్ |

ఉర్వారుకమివ బన్ధనాత్ప్రేతో ముఞ్చామి నాముతః ||17||


ప్రేతో ముఞ్చామి నాముతః సుబద్ధామముతస్కరమ్ |

యథేయమిన్ద్ర మీఢ్వః సుపుత్రా సుభగాసతి ||18||


ప్ర త్వా ముఞ్చామి వరుణస్య పాశాద్యేన త్వాబధ్నాత్సవితా సుశేవాః |

ఋతస్య యోనౌ సుకృతస్య లోకే స్యోనం తే అస్తు సహసంభలాయై ||19||


భగస్త్వేతో నయతు హస్తగృహ్యాశ్వినా త్వా ప్ర వహతాం రథేన |

గృహాన్గఛ గృహపత్నీ యథాసో వశినీ త్వం విదథమా వదాసి ||20||


ఇహ ప్రియం ప్రజాయై తే సమృధ్యతామస్మిన్గృహే గార్హపత్యాయ జాగృహి |

ఏనా పత్యా తన్వం సం స్పృశస్వాథ జిర్విర్విదథమా వదాసి ||21||


ఇహైవ స్తం మా వి యౌష్టం విశ్వమాయుర్వ్యశ్నుతమ్ |

క్రీడన్తౌ పుత్రైర్నప్తృభిర్మోదమానౌ స్వస్తకౌ ||22||


పూర్వాపరం చరతో మాయైతౌ శిశూ క్రీడన్తౌ పరి యాతో ऽర్ణవమ్ |

విశ్వాన్యో భువనా విచష్ట ఋతూంరన్యో విదధజ్జాయసే నవః ||23||


నవోనవో భవసి జాయమానో ऽహ్నాం కేతురుషసామేష్యగ్రమ్ |

భాగం దేవేభ్యో వి దధాస్యాయన్ప్ర చన్ద్రమస్తిరసే దీర్ఘమాయుః ||24||


పరా దేహి శాముల్యం బ్రహ్మభ్యో వి భజా వసు |

కృత్యైషా పద్వతీ భూత్వా జాయా విశతే పతిమ్ ||25||


నీలలోహితం భవతి కృత్యాసక్తిర్వ్యజ్యతే |

ఏధన్తే అస్యా జ్ఞాతయః పతిర్బన్ధేషు బధ్యతే ||26||


అశ్లీలా తనూర్భవతి రుశతీ పాపయాముయా |

పతిర్యద్వధ్వో వాససః స్వమఙ్గమభ్యూర్ణుతే ||27||


ఆశసనం విశసనమథో అధివికర్తనమ్ |

సూర్యాయాః పశ్య రూపాణి తాని బ్రహ్మోత శుమ్భతి ||28||


తృష్టమేతత్కటుకమపాష్ఠవద్విషవన్నైతదత్తవే |

సూర్యాం యో బ్రహ్మా వేద స ఇద్వాధూయమర్హతి ||29||


స ఇత్తత్స్యోనం హరతి బ్రహ్మా వాసః సుమఙ్గలమ్ |

ప్రాయశ్చిత్తిం యో అధ్యేతి యేన జాయా న రిష్యతి ||30||


యువం భగం సం భరతం సమృద్ధమృతం వదన్తావృతోద్యేషు |

బ్రహ్మణస్పతే పతిమస్యై రోచయ చారు సంభలో వదతు వాచమేతామ్ ||31||


ఇహేదసాథ న పరో గమాథేమం గావః ప్రజయా వర్ధయాథ |

శుభం యతీరుస్రియాః సోమవర్చసో విశ్వే దేవాః క్రన్నిహ వో మనాంసి ||32||


ఇమం గావః ప్రజయా సం విశాథాయం దేవానాం న మినాతి భాగమ్ |

అస్మై వః పూషా మరుతశ్చ సర్వే అస్మై వో ధాతా సవితా సువాతి ||33||


అనృక్షరా ఋజవః సన్తు పన్థనో యేభిః సఖాయో యన్తి నో వరేయమ్ |

సం భగేన సమర్యమ్ణా సం ధాతా సృజతు వర్చసా ||34||


యచ్చ వర్చో అక్షేషు సురాయాం చ యదాహితమ్ |

యద్గోష్వశ్వినా వర్చస్తేనేమాం వర్చసావతమ్ ||35||


యేన మహానఘ్న్యా జఘనమశ్వినా యేన వా సురా |

యేనాక్షా అభ్యషిచ్యన్త తేనేమాం వర్చసావతమ్ ||36||


యో అనిధ్మో దీదయదప్స్వన్తర్యం విప్రాస ఈడతే అధ్వరేషు |

అపాం నపాన్మధుమతీరపో దా యాభిరిన్ద్రో వావృధే వీర్యావాన్ ||37||


ఇదమహం రుశన్తం గ్రాభం తనూదూషిమపోహామి |

యో భద్రో రోచనస్తముదచామి ||38||


ఆస్యై బ్రాహ్మణాః స్నపనీర్హరన్త్వవీరఘ్నీరుదజన్త్వాపః |

అర్యమ్ణో అగ్నిం పర్యేతు పూషన్ప్రతీక్షన్తే శ్వశురో దేవరశ్చ ||39||


శం తే హిరణ్యం శము సన్త్వాపః శం మేథిర్భవతు శం యుగస్య తర్ద్మ |

శం త ఆపః శతపవిత్రా భవన్తు శము పత్యా తన్వం సం స్పృశస్వ ||40||


ఖే రథస్య ఖే ऽనసః ఖే యుగస్య శతక్రతో |

అపాలామిన్ద్ర త్రిష్పూత్వాకృణోః సూర్యత్వచమ్ ||41||


ఆశాసానా సౌమనసం ప్రజాం సౌభాగ్యం రయిమ్ |

పత్యురనువ్రతా భూత్వా సం నహ్యస్వామృతాయ కమ్ ||42||


యథా సిన్ధుర్నదీనాం సామ్రాజ్యం సుషువే వృషా |

ఏవా త్వం సమ్రాజ్ఞ్యేధి పత్యురస్తం పరేత్య ||43||


సమ్రాజ్ఞ్యేధి శ్వశురేషు సమ్రాజ్ఞ్యుత దేవృషు |

ననాన్దుః సమ్రాజ్ఞ్యేధి సమ్రాజ్ఞ్యుత శ్వశ్ర్వాః ||44||


యా అకృన్తన్నవయన్యాశ్చ తత్నిరే యా దేవీరన్తాఁ అభితో ऽదదన్త |

తాస్త్వా జరసే సం వ్యయన్త్వాయుష్మతీదం పరి ధత్స్వ వాసః ||45||


జీవం రుదన్తి వి నయన్త్యధ్వరం దీర్ఘామను ప్రసితిం దీధ్యుర్నరః |

వామం పితృభ్యో య ఇదం సమీరిరే మయః పతిభ్యో జనయే పరిష్వజే ||46||


స్యోనం ధ్రువం ప్రజాయై ధారయామి తే ऽశ్మానం దేవ్యాః పృథివ్యా ఉపస్థే |

తమా తిష్ఠానుమాద్యా సువర్చా దీర్ఘం త ఆయుః సవితా కృణోతు ||47||


యేనాగ్నిరస్యా భూమ్యా హస్తం జగ్రాహ దక్షిణమ్ |

తేన గృహ్ణామి తే హస్తం మా వ్యథిష్ఠా మయా సహ ప్రజయా చ ధనేన చ ||48||


దేవస్తే సవితా హస్తం గృహ్ణాతు సోమో రాజా సుప్రజసం కృణోతు |

అగ్నిః సుభగాం జతవేదాః పత్యే పత్నీం జరదష్టిమ్కృణోతు ||49||


గృహ్ణామి తే సౌభగత్వాయ హస్తం మయా పత్యా జరదష్టిర్యథాసః |

భగో అర్యమా సవితా పురంధిర్మహ్యం త్వాదుర్గార్హపత్యాయ దేవాః ||50||


భగస్తే హస్తమగ్రహీత్సవితా హస్తమగ్రహీత్ |

పత్నీ త్వమసి ధర్మణాహం గృహపతిస్తవ ||51||


మమేయమస్తు పోష్యా మహ్యం త్వాదాద్బృహస్పతిః |

మయా పత్యా ప్రజావతి సం జీవ శరదః శతమ్ ||52||


త్వష్టా వాసో వ్యదధాచ్ఛుభే కం బృహస్పతేః ప్రశిషా కవీనామ్ |

తేనేమాం నారీం సవితా భగశ్చ సూర్యామివ పరి ధత్తాం ప్రజయా ||53||


ఇన్ద్రాగ్నీ ద్యావాపృథివీ మాతరిశ్వా మిత్రావరుణా భగో అశ్వినోభా |

బృహస్పతిర్మరుతో బ్రహ్మ సోమ ఇమాం నారిం ప్రజయా వర్ధయన్తు ||54||


బృహస్పతిః ప్రథమః సూర్యాయాః శీర్షే కేశాఁ అకల్పయత్ |

తేనేమామశ్వినా నారీం పత్యే సం శోభయామసి ||55||


ఇదం తద్రూపం యదవస్త యోషా జాయాం జిజ్ఞాసే మనసా చరన్తీమ్ |

తామన్వర్తిష్యే సఖిభిర్నవగ్వైః క ఇమాన్విద్వాన్వి చచర్త పాశాన్ ||56||


అహం వి ష్యామి మయి రూపమస్యా వేదదిత్పశ్యన్మనసః కులాయమ్ |

న స్తేయమద్మి మనసోదముచ్యే స్వయం శ్రథ్నానో వరుణస్య పాశాన్ ||57||


ప్ర త్వా ముఞ్చామి వరుణస్య పాశాద్యేన త్వాబధ్నాత్సవితా సుశేవాః |

ఉరుం లోకం సుగమత్ర పన్థాం కృణోమి తుభ్యం సహపత్న్యై వధు ||58||


ఉద్యఛధ్వమప రక్షో హనాథేమం నారీం సుకృతే దధాత |

ధాతా విపశ్చిత్పతిమస్యై వివేద భగో రాజా పుర ఏతు ప్రజానన్ ||59||


భగస్తతక్ష చతురః పాదాన్భగస్తతక్ష చత్వార్యుష్పలాని |

త్వష్టా పిపేశ మధ్యతో ऽను వర్ధ్రాన్త్సా నో అస్తు సుమఙ్గలీ ||60||


సుకింశుకం వహతుం విశ్వరూపం హిరణ్యవర్ణం సువృతం సుచక్రమ్ |

ఆ రోహ సూర్యే అమృతస్య లోకం స్యోనం పతిభ్యో వహతుం కృణు త్వమ్ ||61||


అభ్రాతృఘ్నీం వరుణాపశుఘ్నీం బృహస్పతే |

ఇన్ద్రాపతిఘ్నీమ్పుత్రిణీమాస్మభ్యం సవితర్వహ ||62||


మా హింసిష్టం కుమార్య1ం స్థూణే దేవకృతే పథి |

శాలాయా దేవ్యా ద్వారం స్యోనం కృణ్మో వధూపథమ్ ||63||


బ్రహ్మాపరం యుజ్యతాం బ్రహ్మ పూర్వం బ్రహ్మాన్తతో మధ్యతో బ్రహ్మ సర్వతః |

అనావ్యాధాం దేవపురాం ప్రపద్య శివా స్యోనా పతిలోకే వి రాజ ||64||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము